Moralne dylematy w „Kolonii karnej” Franza Kafki

  • Magda Wieteska Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Franz Kafka, humanitaryzm, technika, zaangażowanie, „odangażowanie”

Abstrakt

Etyka, jako refleksja filozoficzna nad powinnościami człowieka, ustala pewne granice ludzkiego postępowania. Nie mówi jednak, jak jest, ale jak być powinno. Moralność stanowi zbiór zasad określających, co jest dobre, a co złe. Zasady te są indywidualne w odniesieniu do jednostki, dlatego też sporów etycznych nie powinno się rozstrzygać. Dodatkowo relatywizm etyczny głosi, iż wartości etyczne i oceny moralne mają charakter względny. W oparciu o powyższe tezy autorka artykułu stara się ukazać niemożność oceny dylematów moralnych  w Kolonii karnej Franza Kafki.

Biogram autora

Magda Wieteska, Uniwersytet Wrocławski

Publikacje w czasopismach naukowych: „Ogrody Nauk i Sztuk”, „Wychowanie w Rodzinie”, "The Journal of Education, Culture and Society". 

Wystąpienia na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Dwukrotne stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe.

Publikacje publicystyczne, prozatorskie (3 książki).

Bibliografia

Fingas B. (2011). Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej. „Ogrody Nauk i Sztuk”, tom 1.

Finkielkraut A. (1999). Kto jest moim bliźnim. W: A. Finkielkraut, Zagubione człowieczeństwo. Warszawa: PIW.

Gałkowski S. (2004). Cnoty i relatywizm. Alasdaira MacIntyre’a próba przekroczenia relatywizmu. „Diametros”, nr 2.

Goffman E. (2006). Zaangażowanie i wyobcowanie. W: E. Goffman, Rytuał interakcyjny. Warszawa: PWN.

Kafka F. (1957). Kolonia karna. W: F. Kafka, Wyrok. Warszawa: PIW.

Kafka F. (1957). Przed prawem. W: F. Kafka, Wyrok. Warszawa: PIW.

Postman N. (2004). Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: WL Muza.

Stachura E. (1982). Człowiek człowiekowi, czyli dziesięć wskazań i dziesięć przeciwwskazań dla ciebie, sieroto nieboża, Zygmusiu K. W: E. Stachura, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady. Warszawa: Czytelnik.

Walzer M. (2012). Podzielone „ja”. W: M. Walzer, Moralne maksimum, moralne minimum, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Żurek Ł. (2012). O przyjemności lektury „Kolonii karnej” Franza Kafki. Pobrane z: http://niewinni-czarodzieje.pl/o-przyjemnosci-lektury-kolonii-karnej-franza-kafki (20.12.2016).
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Wieteska, M. 2017. Moralne dylematy w „Kolonii karnej” Franza Kafki. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 77-81.