Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszony plik jest edytowalny w formatach takich jak: OpenOffice, Microsoft Word lub RTF
 • Tekst posiada intelinię 1,5; wielkość czcionki 12; bez wyróżnień w postaci kapitalików/ podkreśleń, tabele i wykresy zostały zatytułowane i opisane wraz z podaniem źródła
 • Abstrakt jest ustrukturyzowany. Przypisy zostąły ponumerowane 1. 2. 3.
 • Tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe zostały podane w wersji polskiej i angielskiej- wersja angielska została sprawdzona przez native speakera.tłumacza lub anglistę
 • Przypisy i bibliografia są według APA (w przypadku wątpliwości proszę skonfrontować z ostatnio opublikowanym numerem czasopisma)
 • Wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę na opublikowanie niezbędnych danych (imię, nazwisko, afiliacja, adres email, adres ORCID, notka biograficzna) na stronach czasopisma oraz drukiem wraz z artykułem na licencji CC-BY .
 • Zamieszczone zostały linki do przypisów, jeśli to było niezbędne

Wytyczne dla autorów

 

1) Nowi autorzy, którzy zgłaszają artykuł pierwszy raz powinni najpierw napisać do redaktora naczelnego z prośbą o założenie konta  w systemie OJS , na adres aleksander.kobylarek@gmail.com, przesłąć artykuł zredagowany wstępnie zgodnie z wytycznymi dla autorów i poczekać na rejestrację. 

Przed rejestracją  redaktor naczelny sprawdza tekst pod względem formalnym i przesyła do recenzji. Proces recenzji może trwać 4-12 tygodni.

Gdy redaktor naczelny przyśle login i hasło, można wprowadzić dane osobowe oraz zgłosić artykuł poprzez stronę  www.ogrodynauk.pl

Tekst powinien być zapisany, jako document w Microsoft Word i napisany zgodnie z wytycznymi cytowania APA. W systemie OJS, prosimy o nie podawanie swojego imienia i nazwiska w tekście. Ma to zapewnić Państwu pełną anonimowość, co ma kluczowe znaczenie w przypadku podwójnie ślepych wzajemnych recenzji.

2) W tym samym czasie, muszą państwo zapisać swoje META DANE w systemie ojs na stronie. Te dane powinny zawierać:

 • Dane osobowe (MUSZĄ BYĆ WPROWADZONE DLA KAŻDEGO AUTORA tekstu)

- imię i nazwisko

- adres email

- afiliacja (nazwa, wydział i adres instytucji)

- NOTKA BIOGRAFICZNA- Państwa stanowisko (student, doktorant, profesor, wykładowca, badacz, wolny strzelec), tytuły naukowe, zainteresowania naukowe, pisane w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Numer ORCID (link)

 • Szczegółu dotyczące artykułu

- tytuł

- ustrukturyzowany abstrakt

- słowa kluczowe

- bibliografia w stylu APA

- prawa autorskie CC-BY

opcjonalnie

- Źródło finansowania (nazwa projektu, numer grantu, itp.)

- Dyscyplina naukowa i subdyscypliny

- Zasięg geoprzestrzenny

- Zasięg chronologiczny lub historyczny

- Charakterystyka próbki badawczej

- Rodzaj, metoda lub podejście

 •  Mogą Państwo również załączyć dodatkowy dokument Word, zawierający obrazy, narzędzia badawcze, lub inne informacje.

 

3) Na koniec powinni Państwo uiścić opłatę redakcyjną w wysokości 500,- zł  (200,- z w przypadku doktorantów i studentów, którzy brali udział w konferencji TALENTY w poprzednim roku)  na następujące konto bankowe:

odbiorca: Fundacja Pro Scientia Publica

 1. Redycka 37, 51-169 Wrocław

numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

adres banku: Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź


Tytuł wpaty: 'ONIS publikacja'

 

 

Uczestnicy konferencji TALENTY są zwolnieni z opłat publikacyjnych

 

4) Redakcja podejmuje wstępne decyzje o przyjęciu artykułów do recenzji oraz powołuje recenzentów. Artykuły są wysyłane do recenzentów, którzy przygotowują PODWÓJNIE ŚLEPE WZAJEMNE RECENZJE

 5) Recenzje są zwykle przygotowywane po 4-12 tygodniach od upływu terminu nadsyłania artykułów

6) Redaktor przyjmuje do publikacji tylko te artykuły, które otrzymają POZYTYWNE RECENZJE

7) W przypadku negatywnej recenzji, artykuł jest odrzucany przez Wydawcę. Autor odrzuconej pracy zostaje poinformowany przez redakcję i może przesłać kolejny artykuł do następnego numeru czasopisma bez uiszczania dodatkowych opłat. Te same procedury będą stosowane w przypadku obu prac.

8) Artykuły przyjęte do publikacji przekazywane są redaktorom językowym i tematycznym do ostatecznej redakcji.

9) Jeden z redaktorów, kontaktuje się z autorem zgłaszającym tekst (tzw. autorem korespondencyjnym), w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek.

10) Autor powinien poprawić swoją pracę, kierując się uwagami recenzentów i redaktorów. Czas i zakres niezbędnych poprawek uzgadniany jest między redaktorem a autorem.

11) Artykuły przechodzą ostateczną korektę redakcyjną.

12) Artykuły są publikowane w wersji drukowanej i online w systemie ojs w otwartym dostępie (Open Journal System).

13) Artykuły zarejestrowane i opłacone do 31 stycznia zostaną opublikowane najpóźniej w sierpniu tego samego roku .

Przekazując tekst do „Ogrodów Nauk i Sztuk”, Autor oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do tekstu i że artykuł nie był nigdzie publikowany. Wprowadzając artykuł do systemu, Autor zgadza się również na udostępnienie go na licencji CC_BY.

 

ABSTRAKT

USTRUKTURYZOWANY abstrakt powinien być długi na około 150-250 słów i zawierać następujące sekcje (prosimy wybrać względem charakteru artykułu):

◦ Cel / Teza

◦ Koncepcja / Metody

◦ Wyniki i wnioski

◦ Ograniczenia badawcze (opcjonalnie)

◦ Praktyczne zastosowanie (opcjonalnie)

◦ Oryginalność / Wartość poznawcza

 

Prosimy spojrzeć na przykład poniżej:

Cel. Celem artykułu jest refleksja teoretyczna na temat podejmowania przez kobiety decyzji o ciąży i macierzyństwie po 35 roku życia.

Omówione koncepcje. Artykuł oparty jest na dotychczasowych badaniach na temat macierzyństwa. Dla wielu współczesnych kobiet macierzyństwo nie stanowi życiowego priorytetu. W związku z tym odkładają decyzję o ciąży na późniejsze lata bądź całkowicie odrzucają myśl o dziecku. Głównym założeniem artykułu jest analiza przyczyn tego globalnego zjawiska.

Wyniki i wnioski. Uznaje się, że przemiany ustrojowe i polityczne lat 90. ubiegłego wieku przyczyniły się do powszechności późnego macierzyństwa w Polsce. Najczęstsze powody podejmowania decyzji o ciąży dopiero po 35 roku życia to: wydłużona edukacja w Polsce, znacząca pozycja kariery zawodowej w życiu wielu młodych ludzi, brak stabilizacji finansowej, nastolatyzacja dorosłości oraz lęk przed łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano kompleksowe zestawienie psychospołecznych uwarunkowań późnego macierzyństwa. Może to stanowić obszar dalszych badań i rozważań.

Słowa kluczowe: późne macierzyństwo, nastolatyzacja dorosłości, lęk przed macierzyństwem, niedojrzałość emocjonalna, wydłużona edukacja, kariera  

 

 • Bibliografia – ogólne wytyczne

Przypis końcowy

 

  Typ odniesienia

Przykład listy bibliograficznej

Książka

Autor (autorzy) książek – nazwisko i inicjały. (Rok publikacji). Tytuł ksiązki – kursywą, Miejsce publikacji: Wydawca.

 

Książka

 

 Jeden autor

 

Kacperczyk, A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie analizy społecznego świata wspinaczki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka

 

Dwóch i więcej autorów

 

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.  

Aronson, E.. Wilson, T., Akert. R. M. (1997). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka  

Książka

Brak autora

Tytuł książki. (rok). Miejsce wydania: Wydawca.

Książka

Kilka prac tego samego autora, opublikowanych w jednym roku

 

Nazwisko, I. (roka). Tytuł. Miejsce publikacji: Wydawca.

Nazwisko, I. (rokb). Tytuł. Miejsce publikacji: Wydawca.

Należy uporządkować alfabetycznie, według tytułu na liście bibliograficznej.

Książka napisana pod redakcją

 

 

Książka napisana pod redakcją

 

Nazwisko, I. (red.). (rok). Tytuł. Miejsce publikacji: Wydawca.

 

Nazwiskoa, A. B., Nazwiskob, C. D. (red.). (rok). Tytuł. Miejsce wydania: Wydawca.

Książka

Należy ręcznie dodać nazwę serii do listy bibliograficznej

Seria książek

 

Nazwisko, I. J. (rok). Tytuł. Tytuł serii. Miejsce publikacji: Wydawca.

 

Rozdział w książce

Autor/autorzy rozdziału – nazwisko i inicjały. (Rok publikacji). Tutuł rozdziału – w pojedynczym cudzysłowie. W:  Redaktor książki (red.), Tytuł książki – pisany kursywą (numer strony). Wydanie, Miejsce publikacji: Wydawca.                

Sekcja książki

Rozdział w książce napisanej pod redakcją

Skulicz, D. (2009). Badania opisowe i badania diagnostyczne. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (ss.221-236). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Słownik lub encyklopedia

Autor/Autorzy książki – nazwisko i inicjały. Rok publikacji. Tytuł dzieła. W: Redaktor książki (red), Tytuł książki – napisany kursywą, Wydanie. Wydawca: Miejsce publikacji.

Słownik

Słownik lub encyklopedia

Nazwisko, A.A. (rok). Nazwa słownika (wydanie). Miejsce wydania: Wydawca.

Artykuł w czasopiśmie

Autor artykułu w czasopiśmie – nazwisko i inicjały. (Rok publikacji). Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma – napisany kursywą, Tom, Wydanie lub numer, numer(y) stron(y).

Artykuł w czasopiśmie

 

Artykuł w czasopiśmie – jeden autor

Jarmakowski, T. (2009). Styl atrybucji, poczucie kontroli i płeć a podatność na powstawanie syndromu wyuczonej bezradności, Acta universitatis lodziensis folia psychologica, 13, 55-73.

Artykuł w czasopiśmie

 

Artykuł w czasopiśmie – dwóch do sześciu autorów

Nazwiskoa, A, Nazwiskob, B. C., Nazwiskoc, D. E. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer. Od strony-do strony.

Strony internetowe

Autor/autorzy strony – (osoba lub organizacja). Rok (utworzenia lub poprawienia strony), Tytuł strony - pisany kursywą, pełna data obejrzenia, adres strony.

Strona internetowa

Strona internetowa – z autorem – z datą

Kolarzowski, J. (2006). Użycie presupozycji jako werbalnego środka wywierania wpływu. Pobrane z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4927 

Strona internetowa

Strona internetowa – z autorem – brak daty

Nazwisko, I. (b.d.). Tytuł strony. Pobrane z  linklinklink. Data pobrania.

Strona internetowa

Strona internetowa – brak autora

Nie dostaniesz autyzmu, jeśli umrzesz na polio (2017). Pobrane z: https://demotywatory.pl/4792421/Nie-dostaniesz-autyzmu-Jesli-umrzesz-na-polio. 17.08.2017 r.

Strona internetowa

Strona internetowa – z doi

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, 1(2), odstrony-dostrony. DOI: numer doi

 

Literatura obcojęzyczna!!! Tłumaczymy tytuł (z wyjątkiem języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego). Autorzy i tytuły zapisane czcionkami niełacińskimi należy transliterować na zapis łaciński (np hindi, arabski, cyrylica, chiński)

Rexhaj, X. (2011). Kualifikimi i mesimdhenesve te Kosoves pa shkeputje nga puna dhe standardet perkatese evropiane [Kwalifikująca się praca nauczycieli w Kosowie i odpowiednie normy europejskie]. Prishtine: Punim ne doreshkrim.

Barakonyi, K. (2004).  Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció      [Zmiana reżimu w szkolnictwie wyższym: proces boloński i modernizacja]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kolupayeva A.A. (2009).  Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія [Edukacja włączająca: realia i perspektywy].  Kyiv: Академия.

       

 

Mogą Państwo również pobrać dodatkowo podręcznik zapisu bibliograficznego w stylu APA ze strony internetowej: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx. 

 

Można również skorzystać z krótkiego szkolenia online:

https://youtu.be/wosqbOST01s

 

Polityka prywatności

Nazwiska, notki biograficzne, afiliacje i adresy mailowe wprowadzone do systemu na stronie czasopisma będą wykorzystywane dla potrzeb czasopisma i nie będą udostępniane nikomu innemu.