Informacje dla autorów

Procedura

1. Autor powinien wgrać tekst przez system ojs na stronie https://ogrodynauk.pl/index.php/onis

 (w celu zarejestrowania się należy skontaktować się z redaktorem naczelnym, który  utworzy indywidualne konto)

2. Tekst powinien być zapisany w Wordzie, przygotowany zgodnie z zasadami APA, bez podawania imienia i nazwiska autora w celu zachowania anonimowości przy recenzji.

 

3. Autor powinien zarejestrować swoje META DANE w systemie ojs w tym:

 

a) dane dotyczące autora

-Imię i nazwisko

-Adres e-mail

-Afiliacja: Nazwa Instytucji, Nazwa Wydziału (Departament), pocztowy adres instytucji

-zajmowane stanowisko (student, doktorant, profesor, wykładowca, badacz, freelancer)

 

 

b) Dane dotyczące tekstu

-tytuł

-abstrakt (USTRUKTURYZOWANY)

Abstrakt ustrukturyzowany ma od 200 do 250 słów i charakteryzuje się następującą strukturą (elementy ujęte w nawias są opcjonalne):

b1.Cel badań

b2. Metody badań

b3. Wyniki badań

(b4. Ograniczenia badań)

(b5. Zastosowanie badań)

b.6 Wnioski

 

lub w przypadku artykułów teoretycznych:

b1. Teza

b2. Omówione koncepcje

b3. Wyniki i wnioski

b4. Oryginalność/wartość poznawcza podejścia

 

Poniżej znajdą Państwo przykład abstraktu ustrukturyzowanego:

Przykład 1.

Cel badań. Celem badania było sprawdzenie, czy w tłumaczeniu angielsko-polskim są obecne tendencje charakterystyczne dla przekładu postkolonialnego. Tendencje te są rozumiane jako nacisk na kulturę źródłową kosztem kultury docelowej (tzw. forenizacja).

Metodologia. Przedmiotem badania było 886 elementów kulturowych uzyskanych z dziesięciu powieści obyczajowych przetłumaczonych po 2000 roku. Zostały one przeanalizowane w duchu opisowych badań przekładu Gideona Toury’ego (1995), a wyniki analizy sklasyfikowano zgodnie z wykazem technik tłumaczeniowych (Hejwowski 2004, Newmark 1988). Techniki te zostały podzielone na techniki forenizujące, domestykujące oraz pozostałe, które nie opowiadają się jednoznacznie za żadną z kultur.

Wyniki. Analiza wykazała znaczną przewagę technik domestykujących (441 przypadków) nad technikami forenizującymi (345 przypadków). Najpopularniejszą techniką forenizującą była reprodukcja bez objaśnień, a najczęściej stosowaną techniką domestykującą okazał się uznany ekwiwalent. Wydaje się, że pewne kategorie elementów kulturowych (np. nazwy ulic, marki) są na stałe powiązane z pewnymi praktykami tłumaczeniowymi, podczas gdy przekład innych zależy wyłącznie od preferencji tłumacza.

Wnioski. Chociaż w badaniu zostały wzięte pod uwagę aspekty przekładu, na których skupiają się postkolonialni badacze i nie było pierwszym przedsięwzięciem tego typu, to kazało się ono nieadekwatne i nie dało odpowiedzi na postawione pytania. Definicja elementów kulturowych w przekładzie ograniczyła badanie do słów nacechowanych kulturowo, a sama przewaga technik domestykujących może zostać zinterpretowana dwojako. Należy również pamiętać o tym, że tłumaczenie jest dynamicznym procesem, na który wpływają dziesiątki czynników.

 

-słowa kluczowe

-ponumerowana bibliografia-z użyciem następujących symboli: 1.

-źródło finansowania badań (nazwa projektu/ numer grantu)

-dyscyplina naukowa

 

-> Autor może również ewentualnie wgrać plik dodatkowy w Wordzie, w którym znajdują się zdjęcia, narzędzia badawcze, infografiki oraz inne dodatkowe informacje

 

 

  1. Autor powinien dokonać opłaty redakcyjnej w wysokości: 500,- zł na rachunek

Fundacja Pro Scientia Publica

Redycka 37, 51-169 Wrocław

Volkswagen Bank Polska S.A.

39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

Tytułem: opłata redakcyjna

Uczestnicy konferencji Talenty z poprzedniego roku mogą odliczyć od opłaty publikacyjnej koszt udziału w konferencji

5) Teksty są wstępnie oceniane merytorycznie i językowo przez osoby związane z redakcją czasopisma a następnie redaktor naczelny kieruje artykuł do niezależnych recenzentów. Recenzje są przygotowane zgodnie z procedurą PODWÓJNEJ ŚLEPEJ RECENZJI.

6) Recenzje są przygotowywane z reguły w ciągu 4-8 tygodni po zamknięciu terminów nadsyłania tekstów (styczeń-luty)

7) Wydawca przyjmuje do publikacji tylko te teksty, które otrzymują POZYTYWNE RECENZJE lub dopuszczające (recenzent wskazuje wtedy co należy poprawić w zgłoszonym tekście).

8) W przypadku negatywnej recenzji tekst jest odrzucany przez Wydawcę. Autor odrzuconego tekst ma prawo w ramach tej samej opłaty redakcyjnej zgłosić inny tekst do kolejnego numeru czasopisma. Zgłoszony nowy tekst jest oceniany tak jak wcześniejszy

9) Teksty są kierowane do kolejnych redakcji językowych i technicznych

10) Z autorem kontaktuje się jeden z redaktorów  w celu uzgodnienia poprawek

11) Autor powinien jak najszybciej poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzentów i redaktorów. Terminy i zakres poprawek są uzgadniane pomiędzy redaktorami prowadzącymi a autorami

12) Teksty są przesyłane do końcowej korekty językowej

13) Teksty są publikowane w wersji drukowanej i elektronicznej w systemie ojs

 

Do publikacji przyjmujemy teksty oryginalne, niepublikowane wcześniej a autor rejestrując w systemie swój tekst wyraża zgodę na jego udostępnienie na licencji CC_BY.

 

Kopię tekstu wraz z metadanymi należy przesłać dodatkowo na adres redaktora naczelnego

aleksander.kobylarek@gmail.com

Każdy autor otrzyma od redaktora naczelnego potwierdzenie przyjęcia testu do prac redakcyjnych