Miejsce zachowań prospołecznych w profilaktyce pedagogicznej

  • Sławomir Kania WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: Zachowanie prospołeczne, zachowania ryzykowne, profilaktyka pozytywna

Abstrakt

Cel badań. Celem artykułu jest wskazanie istoty zachowań prospołecznych dla
zdrowia młodzieży oraz miejsca zachowań prospołecznych we współcześnie pojmowanej
profi laktyce zachowań ryzykownych.
Metoda badań. Metoda przeglądowa.
Wyniki. Zachowania prospołeczne takie jak altruizm stanowią istotną przeciwwagę
dla zachowań ryzykownych.
Wnioski. W ramach profi laktyki zachowań ryzykownych należy dodatnio oddziaływać
na zachowania prospołeczne.

Biogram autora

Sławomir Kania, WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski

doktorant

Bibliografia

Adamska-Chudziska M., Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna, .414, http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/32.pdf, dostęp 12.12.2016.

Aue W., Człowiek w środowisku: Cześć 1,Wydawnictwo SiP, Warszaw 2006.

Bylica J., Harmonizując napięcie: Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.

Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP, Gdańsk 2005.

Dzielska A., Kowaleska A., Zachowania ryzykowne młodzieży– współczesne podejście do problemu, „Studia BAS” 2014, 2(38).

Grzegorzewska I., Psychospołeczne predyktory zachowań ryzykownych młodzieży, „Rocznik Lubuski” 2014, Tom 40, cz. 1.

Grzelak S., red., Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2015, s.63.

Jędrzejko M., Janusz M., Walancik M., Czynniki ochronne i ryzyka w uzależnieniach oraz zachowaniach ryzykownych, [w:] Zachowania ryzykowne i uzależnienia: Zjawisko i uwarunkowania, red. M. Jędrzejko, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa-Dąbrowa Górnicza 2013.

Kania S., Teoretyczne podstawy profilaktyki pozytywnej, [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1: Nauczyciel-uczeń- edukacja, red. W. Duczmal, J. Tey, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016.

Kania S., Znaczenie czynników poznawczych w profilaktyce pedagogicznej. Profilaktyka pozytywna zachowań ryzykownych, „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” 2016, 2(8).

Kenrick D. T., Neuberg S. L., Cialdini R. B., Psychologia społeczna: Rozwiązane tajemnice, GWP, Gdańsk 2006.

Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Makara-Studzińska M., Mohylowska J., Rodzina a zachowania ryzykowne młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 2007, Tom LIV, 10, s. 59.

Mariański J., Postawy prospołeczne i egoistyczne w społeczeństwie polskim w świetle badań socjologicznych, „Collectanea Theologica” 1985, 55/1.

Michel M., Profilaktyka zachowań ryzykownych w działalności edukacyjnej szkoły. Aspekty teoretyczne i praktyczne – know how profilaktyki szkolnej, [w:] Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży , red. A. Szecówka, B. Ogonowski, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2013.

Ostaszewski K., Profilaktyka pozytywna, „Świat problemów” 2006, nr 3.

Pytka L., Profilaktyka wykolejenia społecznego, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Szwed A., Po drugiej stronie lustra: Profilaktyka kreatywna poprzez działania profilaktyczne, Warszawa 2010, PTZN.

Śliwak S., Altruizm a religijność: Badania empiryczne, „Roczniki filozoficzne” 1993, Tom XLI, 4.

Śliwak S., Altruizm i jego pomiar kwestionariusz A – N, „Roczniki Psychologiczne” 2005, Tom VIII, nr 1.

Śliwak S., Przystosowanie społeczne osób o różnym poziomie altruizmu, „Roczniki filozoficzne” 1996, Tom XLIV, 4.

Śliwak S., Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań altruistycznych: Przegląd badań, „Roczniki Psychologiczne” 2000, Tom 3.

Zbróg Z., W poszukiwanie determinantów zachowań prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym – perspektywa pedagogiczna, „Rocznik Komisji

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Kania, S. 2017. Miejsce zachowań prospołecznych w profilaktyce pedagogicznej. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 92-101.