PRZESTRZEŃ SENSORYCZNO-EDUKACYJNA – PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZKOLNEGO NA POTRZEBY MŁODZIEŻY

Słowa kluczowe: przestrzeń sensoryczna, edukacja, placówka dydaktyczna, teren zieleni

Abstrakt

Abstrakt

Teza. Niniejszy artykuł porusza problematykę zagospodarowania terenów szkolnych z perspektywy założeń nowoczesnej edukacji. Przestrzeń przy szkołach może pełnić szereg funkcji: reprezentacyjną, sportową, kulturalną, dydaktyczną oraz szeroko rozumianą funkcję sensoryczną.

Omówione koncepcje. W ramach artykułu zaprezentowano przykładowe koncepcje zagospodarowania terenu szkolnego jako przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej. Jedna posiada cechy ogrodu dydaktyczno-doświadczalnego, druga stanowi układ zainspirowany aktywnością artystyczną młodzieży w ramach street art. Obie nawiązują do przewodniej idei prac projektowych, jaką było urządzenie kreatywnej przestrzeni dla młodzieży

Wynik i wnioski. Zastosowanie edukacyjnych elementów wyposażenia, powiązanych z zielenią komponowaną stymulującą zmysły, pozwala na prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych na świeżym powietrzu oraz atrakcyjne spędzanie przerw międzylekcyjnych. Warto wprowadzać do tej przestrzeni nie tylko obiekty sportowe, ale także instalacje sensoryczne umożliwiające wykonywanie doświadczeń i zachęcające do nauki w ogrodzie. W przestrzeni przyszkolnej powinny być skomponowane nasadzenia takich gatunków roślin, które sprzyjają rozwojowi wielozmysłowemu uczniów.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Zaprezentowane koncepcje są innowacyjnym pomysłem na wykorzystanie przestrzeni przyszkolnej do realizacji treści programowych i organizacji czasu wolnego.

Biogram autora

Iwona Połucha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn

dr inż. Iwona Połucha – obszar: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne; dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: kształtowanie środowiska; rok uzyskania stopnia naukowego – 2001 r. Główny nurt zainteresowań badawczych dotyczy udostępniania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby aktywizacji turystycznej oraz możliwości zagospodarowania przestrzeni w celach edukacyjnych. Dorobek naukowy obejmuje badania w zakresie: uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji, animacji nowoczesnych form wypoczynku, przystosowania obszarów leśnych i wiejskich, zwłaszcza przyrodniczo cennych do użytkowania turystycznego, projektowania terenów o funkcjach edukacyjnych (m.in. parków, ogrodów, terenów szkolnych i placów zabaw), propozycji interaktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a ponadto kreacji przestrzeni sakralnej. Rezultatem podjętych badań jest opublikowanie 69 artykułów i streszczeń w monografiach i czasopismach naukowych.

Bibliografia

Bernat, S. (2008). Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania krajobrazu dźwiękowego w Polsce. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 10, s. 507-514.

Drozdek, E. (2010). Ogród doświadczeń. Zieleń Miejska, 3(6), s. 38-39.

Gołąb, M. (2007). Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Foton 96, s. 72-73.

Gruza, M. (2009). Bajkowy Ogród Zmysłów powstanie na Bielanach. Życie Warszawy.pl.

Coastal Maine Botanical Garden, http://www.mainegardens.org/discover/image-gallerie (dostęp 20.06.2012).

Latkowska, M. J. (2008). Hortiterapia – Rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zeszyty problemowe Postępy Nauk Rolniczych, s. 229-233.

Ogród doświadczeń w Krakowie (2007). www.ogroddoswiadczen.pl (dostęp 05.07.2011).

Pawłowska, K. (2008). Ogród sensoryczny. Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace komisji krajobrazu kulturowego, t. XI (ss. 143-147). Lublin: Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Kulturowego PTG.

Piórecki, N. (2010). Sensualny ogród uniwersalny. Zieleń Miejska, 4 (37), s. 34-36.

Słownik języka polskiego (1995). Warszawa PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp 05.07.2012).

Wypychowska, D. (2002). Ścieżki przyrodnicze na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Ekoregion Ujście Warty, 6, https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze (dostęp 15.07.2012).

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Połucha, I. 2019. PRZESTRZEŃ SENSORYCZNO-EDUKACYJNA – PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZKOLNEGO NA POTRZEBY MŁODZIEŻY. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 332-349. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.332.349.
Dział
DOŚWIADCZENIE