ZIELEŃ KOMPONOWANA O FUNKCJI DYDAKTYCZNEJ – KONCEPCJA ARBORETUM W LEŚNICTWIE PLUSKI

Słowa kluczowe: arboretum, analiza krajobrazowa, waloryzacja, inwentaryzacja leśna, koncepcja arboretum

Abstrakt

Teza. Artykuł dotyczy szeroko rozumianego tematu edukacji przyrodniczo-leśnej. Przedmiotem analiz było Nadleśnictwo Nowe Ramuki, które wyróżnia się niezwykle malowniczym położeniem w Mazursko-Podlaskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej. Walory tego obszaru predestynują go do realizacji zadań edukacyjnych.

Omówione koncepcje. Teoretyczna część pracy zawiera opis cech geograficzno-przyrodniczych badanego nadleśnictwa oraz zarys historyczny terenów objętych opracowaniem. Ponadto obejmuje analizę walorów edukacyjnych nadleśnictwa. Szczegółowo rozpatrywano ścieżki dydaktyczne oraz obiekty edukacji przyrodniczej, takie jak Placówki Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej oraz Terenowe Bazy Edukacji Ekologicznej.

Wynik i wnioski. Praktyczna część badań skupia się wokół możliwości edukacyjnych, jakie może stworzyć Nadleśnictwo Nowe Ramuki. W celu wyznaczenia kierunku potrzebnych zmian przeprowadzono badania ankietowe. Szczegółowym analizom poddano fragment Leśnictwa Pluski. Wykonana analiza krajobrazowa, inwentaryzacja oraz waloryzacja pod kątem atrakcyjności przyrodniczo-turystycznej wskazuje na znaczący potencjał terenu w zakresie turystyki.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Rezultatem finalnym podjętych badań jest autorska koncepcja arboretum w Nadleśnictwie Nowe Ramuki.

Biogram autora

Iwona Połucha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn

dr inż. Iwona Połucha – obszar: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne; dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: kształtowanie środowiska; rok uzyskania stopnia naukowego – 2001 r. Główny nurt zainteresowań badawczych dotyczy udostępniania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby aktywizacji turystycznej oraz możliwości zagospodarowania przestrzeni w celach edukacyjnych. Dorobek naukowy obejmuje badania w zakresie: uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji, animacji nowoczesnych form wypoczynku, przystosowania obszarów leśnych i wiejskich, zwłaszcza przyrodniczo cennych do użytkowania turystycznego, projektowania terenów o funkcjach edukacyjnych (m.in. parków, ogrodów, terenów szkolnych i placów zabaw), propozycji interaktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a ponadto kreacji przestrzeni sakralnej. Rezultatem podjętych badań jest opublikowanie 69 artykułów i streszczeń w monografiach i czasopismach naukowych.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Połucha, I. 2019. ZIELEŃ KOMPONOWANA O FUNKCJI DYDAKTYCZNEJ – KONCEPCJA ARBORETUM W LEŚNICTWIE PLUSKI. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 518-531. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.518.531.