Czy szkoła Ci powie jak dbać o zdrowie? Edukacja o zdrowiu psychicznym w polskich szkołach

  • Katarzyna Chotkowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, młodzież, promocja zdrowia psychicznego, edukacja

Abstrakt

Cel badań. Celem zaprezentowanych rozważań jest analiza tego, w jaki sposób polskie szkoły edukują młodzież w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. W artykule szczególnie zwrócono uwagę na edukację na poziomie ponadgimnazjalnym.

Metody badań. Wykonano badanie wśród młodych dorosłych, aby oszacować, w jakim stopniu zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym i jego ochroną są obecne w edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto, analizie poddano projekt podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych oraz podręczników dla tego etapu edukacji.

Wyniki badań. Badanie młodych dorosłych pokazało, że niewielu z nich na etapie edukacji ponadgimnazjalnej, w ramach nauki szkolnej, miało zajęcia dotyczące najczęściej występujących zaburzeń psychicznych oraz miejsc, gdzie można zwrócić się o pomoc,
w przypadku wystąpienia takich problemów. Analiza tekstów podstawy programowej
i wybranych podręczników wykazała, że w ramach przedmiotów biologia, wychowanie fizyczne i wychowanie do życia w rodzinie zawarte są elementy związane ze zdrowiem psychicznym.

Wnioski. Należy podjąć działania, aby nauczanie o zdrowiu psychicznym było bardziej obecne w edukacji, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, kiedy to młodzież staje się bardziej narażona na problemy ze zdrowiem psychicznym.

Biogram autora

Katarzyna Chotkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Polityka Społeczna
w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów jednolitych
magisterskich na kierunku Psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie pracuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na stanowisku Asystenta w Zakładzie Psychologii
Klinicznej Człowieka Dorosłego. Ponadto pracuje jako terapeuta w mieszkaniu chronionym
dla osób chorujących psychicznie i w projektach realizowanych przez Porozumienie na Rzecz
Wspierania Osób Chorujących Psychicznie.

Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, promocja zdrowia, innowacyjne programy
mieszkaniowe skierowane do osób bezdomnych chorujących psychicznie i osób zagrożonych
bezdomnością, wspieranie osób wykluczonych społecznie

Bibliografia

1. Dubert, F., Kozik, R., Krawczyk, S., Kula, A., Marko-Worłowska, M., Zamachowski, W. (2016). Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era.
2. GUS (2011). Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009r. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
3. Król, T., Ryś, M. (2015) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla uczniów klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej. Kraków: Wyd. Rubikon.
4. Meder, J. (2004). Schizofrenia – leczenie i rehabilitacja. Przewodnik Lekarza, 7 (5), 52–59.
5. Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk
i S-ka.
6. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Warszawa: Difin.
7. Szymańska, J. (2014). Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
8. Wciórka, J. (2009). Psychozy schizofreniczne. W: A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (ss. 270–309). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
9. WHO (2002). Meeting on Evidence for Prevention and Promotion in Mental Health, Conceptual and Measurement Issues. Prevention and Promotion in Mental Health. Geneva: World Health Organization.
10. Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (projekt z dania 5 lipca 2017r.).
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Chotkowska, K. 2018. Czy szkoła Ci powie jak dbać o zdrowie? Edukacja o zdrowiu psychicznym w polskich szkołach. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 268-274. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.268.274.
Dział
DOŚWIADCZENIE