Status związku a poziom lękowości, chwiejności emocjonalnej i nieufności

Słowa kluczowe: lękowość, chwiejność emocjonalna, nieufność, życie w pojedynkę, życie w związku

Abstrakt

Cel badań. Celem prezentowanych analiz było sprawdzenie, czy występują różnice między cechami osób niebędących w związku romantycznym a posiadającymi partnera pod względem cech: lękowość, niestabilność emocjonalna i nieufność.

Metodologia. Przeprowadzono badanie z udziałem 242 osób (192 kobiet i 50 mężczyzn) o średniej wieku wynoszącej 21 lat. Wykorzystany został inwentarz CAT-PD-SF: Mistrust, Anxiety i Affective Lability (Simms, Goldberg, Roberts, Watson, Welte & Rotterman, 2011).

Wyniki. Badania wykazały, że występuje różnica między płciami pod względem lękowości – kobiety otrzymały wyniki wyższe na tej skali od mężczyzn. Otrzymane rezultaty wskazują na brak istotnych różnic między osobami w związku romantycznym a nieposiadającymi partnera pod względem lękowości, chwiejności emocjonalnej i nieufności, a zatem nie stanowiły one czynników różnicujących osoby żyjące w pojedynkę i w związku.

Wnioski.. Badane grupy nie różnią się pod względem lękowości, chwiejności emocjonalnej i nieufności. Może to wynikać ze zmian we współczesnym społeczeństwie. Wyniki te, choć nie potwierdzają postawionej hipotezy, są optymistyczne, podważają bowiem negatywny stereotyp singli.

 

Biogramy autorów

Agnieszka Górka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Dawida 1, 50-528 Wrocław

Studentka 4 roku Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie na ścieżce Psychologia Kliniczna i Zdrowia Człowieka Dorosłego. Interesuje się międzykulturowymi różnicami w strukturze świadomości.

Paulina Mazur, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Dawida 1, 50-528 Wrocław

Studenka 4 roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie na ścieżce Psychologia Biznesu, interesuje się zarządzaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowniczych.

Bibliografia

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. (przeł. M. Polaszewska-Nicke). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Braun-Gałkowska, M. (1976). Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. Rocznik Nauk Społecznych, 4, 209 – 236.

Brzezińska, A. (2008). Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość. W: A. Andrzejczak (red.). Przedsiębiorczość w edukacji (s. 21-35). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Czarnecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Poltext.

Główny Urząd Statystyczny: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy (2015). Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html (data dostępu: 31.12.2016).

Jankowiak, B. (2007). Problematyka jakości i trwałości relacji partnerskich w teorii i badaniach. Przegląd terapeutyczny, nr 3.

Juroszek, W., Haberla, O., Kubeczko, W. (2012). Zależności między stylami przywiązania a intymnością, namiętnością i zaangażowaniem u narzeczonych. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO, 10, 89-101.

Kaiser Ch.R, Kashy D.A (2005). The Contextual Nature and Function of Singlism, Psychological Inquiry, No.16.

La Greca, A. M., & Harrison, H. M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 49–61.

Logan, R. D. (1986). A reconceptualization of Erikson’s theory: the repetition of existential and instrumental themes. Human Development, 29, 125-136.

Rovers, M., Kocum, L., Briscoe-Dimock, S., Coffey, P. (2007). Choosing a Partner of Equal Differentiation. Journal of Couple & Relationship Therapy, 6,1-23.

Simms, L. J., Goldberg, L. R., Roberts, J. E., Watson, D., Welte, J., & Rotterman, J. H. (2011). Computerized adaptive assessment of personality disorder: Introducing the CAT-PD project. Journal of Personality Assessment, 93, 380-389. Pobrano z: https://ipip.ori.org/newCAT-PD-SFv1.1Keys.htm#Mistrust (data dostępu: 12.02.2019).

Siuta, J. (2006). Inwentarz osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Górka, A. i Mazur, P. 2019. Status związku a poziom lękowości, chwiejności emocjonalnej i nieufności. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 199-204. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.199.204.
Dział
TRANSGRESJA