Rola zabawek w życiu dziecka oraz ich znaczenie w opinii ich rodziców

Słowa kluczowe: . zabawa, zabawka, rozwój dziecka.

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było poznanie opinii rodziców na temat kryteriów, jakimi kierują się oni przy wyborze zabawek, oraz na temat, tego jaką rolę, ich zdaniem, pełnią zabawki w życiu ich dzieci.

Metody badań. Badaniami zostało objętych sześcioro rodziców z wyższym wykształceniem o średnim statusie ekonomicznym, niespokrewnionych ze sobą, pochodzących z sześciu różnych rodzin, posiadających przynajmniej dwoje dzieci
o odmiennej płci. W celu realizacji badań zastosowano technikę wywiadu standaryzowanego.   

Wyniki badań. Uzyskane dane wskazują, że przebadani rodzice kierują się
w szczególności pięcioma kryteriami przy wyborze zabawek. Wyniki prezentują
się następująco: po pierwsze rodzice zwracają uwagę na bezpieczeństwo danej zabawki, po drugie na jej walory edukacyjne, po trzecie na jej walory estetyczne, po czwarte na cenę i/lub markę zabawki, po piąte – na wybór zabawek mają wpływ także opinie dzieci, ale po uwzględnieniu czterech powyższych kryteriów. W opinii rodziców zabawki pełnią ogromną rolę w życiu ich dzieci, wpływając między innymi na ich rozwój społeczno-emocjonalny, na ich kreatywność, a także na ich szeroko rozumianą edukację.

         Wnioski.  Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że badani rodzice są świadomi tego, jak znaczącą rolę może odgrywać i odgrywa zabawka w życiu ich dzieci. Badania wskazują także na to, że rodzice zwracają dużą uwagę głównie na bezpieczeństwo zabawek
i ich walory edukacyjne, a dopiero później na ich walory estetyczne czy cenę lub markę.

Biogramy autorów

Małgorzata Tomczyk, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

Doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, zainteresowania naukowe: rola zabawy i zabawek w życiu dziecka, edukacja, komunikacja w przestrzeni szkolnej.

Artur Aleksandrowicz, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

Doktorant Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, zainteresowania naukowe: rola zabawy i zabawek w życiu dziecka, edukacja osób niewidomych.

Bibliografia

Barłóg, M. (2015). Uzależnienie od Internetu i jego osobowościowe determinanty. W: Hygeia Public Health, 50 (1), s. 197-202.

Brzezińska, A. I., Bątkowski, M. i wsp. (2011). Zabawa, czyli co i po co? O roli zabaw

i zabawek w przygotowaniu do dorosłego życia. W: Świat lat dziecięcych…Jak kręcą nas zabawki?, s. 33-63.

Child Accident Prevention Trust UK, Fact Sheets Toys and Accidents, (2017). W: J. Szymborski, Bezpieczeństwo zabawek „Wiadomości PKN", 12. Pobrano z: www.pkn.pl. Dudzińska, I., Lipina, S., Wlaźnik, K. (1999). Metodyka wychowania w przedszkolu. cz. I, Warszawa: Wydawnictwo: WSiP.

Elkonin, D. B. (1984). Psychologia zabawy. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

Furmanowska, M. (2017). Terapia zabawą (ludoterapia). W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 23 (2), s. 83-94.

Griffiths, M. (2004). Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: GWP.

Harazin, B. (2010). Parametry akustyczne zabawek samogrających. Medycyna Pracy, 61 (6), s. 649-654.

Kabacińska, K. (2010). Od grzechotki do… – słów kilka o zabawkach dziecięcych. Studia Edukacyjne, 11, s. 125-138.

Huizinga, J. (2011). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo: Aletheia.

Minczakiewicz, E. (2006). Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.

Przewodnik nr 50 – Problematyka bezpieczeństwa. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dziecka (tłumaczenie ISO/ IEC) nr 50, Wydanie 2, (2002). Warszawa: PKN.

Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko, O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WSiP.

Wołpiuk-Ochocińska, A. (2006). Uzależnienie od Internetu – przybliżenie zjawiska. W: Studia z Psychologii w KUL, 13, s. 99-119.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Tomczyk, M. i Aleksandrowicz, A. 2019. Rola zabawek w życiu dziecka oraz ich znaczenie w opinii ich rodziców. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 439-449. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.439.449.