Przekonania o świecie społecznym a pogląd na prawo do posiadania broni palnej w Polsce

Słowa kluczowe: broń palna, orientacja na dominację społeczną, prawicowy autorytaryzm, świat jako rywalizacyjna dżungla, świat jako miejsce niebezpieczne, przekonania kulturowe, przekonania ekonomiczne, zaufanie interpersonalne

Abstrakt

Cel badań. Celem prezentowanych badań było ustalenie, jakie przekonania o świecie społecznym współwystępują z określonym poglądem na prawo do posiadania broni palnej
w Polsce – mniej lub bardziej permisywnym (liberalnym).

Metodologia. Grupę badawczą stanowiło 109 osób (74 kobiety i 35 mężczyzn) rekrutowanych metodą kuli śnieżnej. Badanie przeprowadzone było w formie internetowej; polegało na wypełnieniu Kwestionariusza Przekonań Społecznych i odpowiedzi na pytania
o pogląd na prawo do posiadania broni palnej w Polsce oraz o dotychczasowe doświadczenia z bronią palną.

Wyniki badań. Pięć z sześciu stawianych hipotez nie znalazło potwierdzenia w uzyskanych wynikach. Ustalono jednak, że wraz ze wzrostem poziomu orientacji na dominację społeczną (SDO) opinie na temat prawa do posiadania broni palnej stawały się średnio bardziej liberalne. Wykryto, że mężczyźni w porównaniu do kobiet charakteryzują się bardziej przyzwalającymi  poglądami na temat prawa do broni palnej. Podobnie badani będący
w relacjach z osobami, którym przyznano prawo dostępu do broni, wyrażają bardziej permisywne przekonania w omawianej sprawie. Mieszkańcy dużych miast przejawiają bardziej liberalne przekonania kulturowe i ekonomiczne, a także słabszy poziom prawicowego autorytaryzmu niż osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości i wsie. Spośród pozycji wchodzących w skład skali SDO wyodrębniono dwa wymiary: Antyegalitaryzmu oraz Dominacji (Opresyjności).

Wnioski. Badanie wpisuje się w istotny społecznie dyskurs dotyczący posiadania broni palnej; dostarcza wiedzy o motywach sięgania ludzi po taką broń oraz tłumaczy,
jak zmieniają się ich pobudki pod wpływem dostępu do niej. Znaczącym ograniczeniem badania jest sposób, w jaki sprawdzano opinię na temat prawa do posiadania broni (zadawano wyłącznie jedno pytanie). W kolejnych pracach warto zastosować bardziej rozbudowane narzędzie.

Biogramy autorów

Aleksandra Zielińska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
Aleksandra Zielińska - studentka IV roku Psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego) na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Analityki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania: psychologia społeczna, psychologia twórczości, psychometria.
Magdalena Seń, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław
Magdalena Seń - studentka IV roku Psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego) na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania: psychologia kliniczna i penitencjarna.
Opublikowane
2019-08-14
Jak cytować
[1]
Zielińska, A. i Seń, M. 2019. Przekonania o świecie społecznym a pogląd na prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 75-94. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.75.94.