Wpływ obrzydzenia moralnego na poziom pożądania i podniecenia seksualnego

Słowa kluczowe: obrzydzenie moralne, pożądanie i podniecenie seksualne, obrzydzenie

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było sprawdzenie, jak wywołanie obrzydzenia moralnego wpływa na pożądanie i podniecenie seksualne.

Metody badań. Badaniu poddanych zostało 171 osób, większości studentów wrocławskich uczelni wyższych. Została im zaprezentowana historia wywołująca obrzydzenie moralne (grupa badawcza) oraz historia neutralna (grupa kontrolna), z towarzyszącymi im zdjęciami bohaterów historii. Następnie badani wypełniali Kwestionariusz Podniecenia i Pożądania Seksualnego SADI, w ramach którego proszeni byli o przypomnienie sobie doznań towarzyszących ich ostatniemu doświadczeniu seksualnemu. Inwentarz ten składa się z czterech podskal: aspektu ewaluatywnego, aspektu negatywnego/awersyjnego, aspektu fizjologicznego i aspektu motywacyjnego.

Wyniki badań. Nie wykryto istotnych statystycznie różnic wyników kwestionariusza SADI w trzech pozytywnych podskalach inwentarza: aspekcie ewaluatywnym, aspekcie fizjologicznym i aspekcie motywacyjnym. Świadczy to o braku wpływu obrzydzenia moralnego na to, jak wyraziste są pozytywne aspekty pożądania i podniecenia seksualnego. Wykryto jednak różnice w aspekcie negatywnym/awersyjnym Kwestionariusza Podniecenia i Pożądania – grupa obrzydzona moralnie miała statystycznie wyższe wyniki na tej podskali od grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych różnic międzypłciowych w tych zależnościach.

Ograniczenia badań. Badanie zostało przeprowadzone na próbce homogenicznej pod względem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Wnioski. Wyniki badania sugerują istnienie wpływu obrzydzenia moralnego na większą dostępność negatywnych elementów wspomnienia ostatniego seksualnego doświadczenia, niezależnie od utrzymującej się na tym samym poziomie dostępności elementów pozytywnych tego doświadczenia. Wcześniejsze badania sugerują, że obrzydzenie zaostrza sądy moralne, my zaś rozszerzamy tę zależność: obrzydzenie moralne zaostrza sądy ogólnie, także dotyczące negatywnych doznań seksualnych.

Biogramy autorów

Michał Mikołaj Stefańczyk, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Student jednolitych studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim psychologia społeczna. Szczególnie interesuje się psychologią miłości oraz ewolucyjno-społeczną funkcją obrzydzenia.

Agata Głuszak, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

studentka psychologii

Kacper Korus, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

student psychologii

Jacek Jarmasz, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

student psychologii

Bibliografia

Ariely, D. i Loewenstein, G. (2006). The heat of the moment: the effect of sexual arousal on sexual decision making. Journal of Behavioral Decision Making, 19(2), 87-98.

Call, V., Sprecher, S. i Schwartz, P. (1995). The incidence and frequency of marital sex in a national sample. Journal of Marriage and the Family, 639-652.

Clark, R. D. i Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers.Journal of Psychology & Human Sexuality, 2(1), 39-55.

Curtis, V., Aunger, R. i Rabie, T. (2004). Evidence that disgust evolved to protect from risk of disease. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 271(Suppl 4), S131-S133.

de Jong, P. J., van Overveld, M. i Borg, C. (2013). Giving in to arousal or staying stuck in disgust? Disgust-based mechanisms in sex and sexual dysfunction. Journal of Sex Research, 50(3-4), 247-262.

Dell Inc. (2016). Dell Statistica (data analysis software system), version 13.software.dell.com.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3-4), 169-200.

Ekman, P. (1992). Are there basic emotions? Psychological Review, 99(3), 550-553.

Ekman, P. i Friesen, W. V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion.Journal of Personality and Social Psychology, 17(2), 124.

Fessler, D. M. i Navarrete, C. D. (2003). Domain-specific variation in disgust sensitivity across the menstrual cycle.Evolution and Human Behavior, 24(6), 406-417.

Fisher, C. I., Fincher, C. L., Hahn, A. C., DeBruine, L. M. i Jones, B. C. (2013). Individual differences in pathogen disgust predict men’s, but not women’s, preferences for facial cues of weight. Personality and Individual Differences, 55(7), 860-863.

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Goffman, E. (2005). Piętno. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Granie, M. A. i Papafava, E. (2011). Gender stereotypes associated with vehicle driving among French preadolescents and adolescents. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 14(5), 341-353.

Jones, B. C., Feinberg, D. R., Watkins, C. D., Fincher, C. L., Little, A. C. i DeBruine, L. M. (2012). Pathogen disgust predicts women’s preferences for masculinity in men’s voices, faces, and bodies. Behavioral Ecology, 24(2), 373-379.

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E. i Sloan, S. (1948). Sexual behavior in the human male. Philadelphia: W. S. Saunders Co.

Levine, S. S. i Kurzban, R. (2006). Explaining clustering in social networks: Toward an evolutionary theory of cascading benefits. Managerial and Decision Economics, 27(2-3), 173-187.

Newhagen, J. E. (1998). TV news images that induce anger, fear, and disgust: Effects on approach‐avoidance and memory. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42(2), 265-276.

Penton-Voak, I. S. i Perrett, D. I. (2001). Male facial attractiveness: perceived personality and shifting female preferences for male traits across the menstrual cycle. Advances in the Study of Behavior, 30, 219-259.

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119.

Toledano, R. i Pfaus, J. (2006). OUTCOMES ASSESSMENT: The Sexual Arousal and Desire Inventory (SADI): A Multidimensional Scale to Assess Subjective Sexual Arousal and Desire. The Journal of Sexual Medicine, 3(5), 853-877.

Tooby, J. i Cosmides, L. (1990). The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments. Ethology and Sociobiology, 11(4-5), 375-424.

Tybur, J. M., Lieberman, D. i Griskevicius, V. (2009). Microbes, mating, and morality: individual differences in three functional domains of disgust. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 103.

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość: podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wheatley, T. i Haidt, J. (2005). Hypnotic disgust makes moral judgments more severe. Psychological Science, 16(10), 780-784.

Opublikowane
2019-08-14
Jak cytować
[1]
Stefańczyk, M.M., Głuszak, A., Korus, K. i Jarmasz, J. 2019. Wpływ obrzydzenia moralnego na poziom pożądania i podniecenia seksualnego. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 95-102. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.95.102.