Determinanty występowania zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły w świetle wyników badań pracy własnej

  • Magdalena Wieczorek Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz, Polska
Słowa kluczowe: zjawisko przyjaźni, determinanty przyjaźni, relacja dziecko – dorosły

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było sprawdzenie, czy możliwe jest wystąpienie zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły, i określenie jej kluczowych determinant.

Metodologia. Badaniu poddanych zostało 5 dzieci – uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy korzystali z pomocy i wsparcia tej samej korepetytorki. W związku z powyższym badanie przeprowadzono w oparciu o wnikliwe studia indywidualnych przypadków, które zostały poddane porównaniu. W badaniu wzięto pod uwagę również analizę dokumentów, obserwację i wywiad.

Wyniki i wnioski. Badania wykazały, iż kluczową determinantą występowania zjawiska przyjaźni jest indywidualny zbiór cech osobowościowych zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, iż znaczący wpływ na jakość relacji dziecko – dorosły, dorosły – dziecko ma relacja dziecko – rodzic, rodzic – dziecko oraz sytuacja rodzinna dziecka. Tym samym badania wykazały, iż to, czy między dzieckiem a dorosłym dojdzie do relacji opartej na zjawisku przyjaźni, zależne jest głównie od dziecka.

Biogram autora

Magdalena Wieczorek, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz, Polska

Magdalena Wieczorek jest studentką I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika: Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią na UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu, które podjęła po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Pedagogika: edukacja elementarna z przywództwem oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom i umiejętnościom w 2017 roku rozpoczęła pracę w szkole, gdzie realizuje się w roli nauczycielki. To właśnie codzienna praca z dziećmi, dzielenie z nimi chwil trudnych jak i radosnych skłoniły ją do podjęcia prac badawczych związanych z relacją osoby dorosłej z dzieckiem.

 

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Wieczorek, M. 2018. Determinanty występowania zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły w świetle wyników badań pracy własnej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 371-380. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.371.380.
Dział
DOŚWIADCZENIE