UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W FORMIE E-LEARNING. ANALIZA PORÓWNAWCZA WARUNKÓW UCZENIA SIĘ OSÓB WYBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA DWÓCH RODZAJACH PLATFORM

Słowa kluczowe: e-learning, uczenie się języków obcych, akwizycja języka, samoocena językowa, motywacja do nauki języków obcych, uczenie zasad

Abstrakt

Cel badań. Celem analizy jakościowej było porównanie dwóch rodzajów kursu języka obcego e-learning: kursu języka hiszpańskiego na platformie Duolingo i kursu typu MOOC Basic Spanish 1: Getting started pod względem warunków uczenia się. Badanie ilościowe zrealizowano w celu porównania osób wybierających kurs na wspomnianych dwóch rodzajach platform pod względem poziomu samooceny globalnej, samooceny językowej oraz motywacji do nauki języków.

Metodologia. Jako kryteria analizy jakościowej przyjęto dwanaście zasad dobrych praktyk
 w edukacji językowej zaproponowanych przez Browna (2002); to jest: (1) automatyzacja, (2) uczenie się ze zrozumieniem (ang. meaningful learning), (3) antycypacja nagrody, (4) motywacja wewnętrzna, (5) strategiczna inwestycja, (6) językowe ego (ang. language ego), (7) samoocena, (8) podejmowanie ryzyka, (9) relacja język – kultura, (10) wpływ języka ojczystego, (11) interjęzyk (ang. interlanguage) oraz (12) kompetencja komunikacyjna.
W badaniu ilościowym wzięło udział 261 uczących się języka hiszpańskiego, którzy utworzyli dwie grupy badawcze: grupę użytkowników platformy Duolingo oraz grupę użytkowników kursów typu MOOC na platformie edX, FutureLearn i Udemy. Zostali oni poproszeni
o wypełnienie trzech kwestionariuszy w wersji elektronicznej (SES Rosenberga, kwestionariusz do badania samooceny językowej oraz kwestionariusz do badania motywacji do nauki języków obcych autorstwa Noels, Clément i Pelletier (2001)). Do analizy wyników wykorzystano test  t-Studenta oraz test niezależności chi-kwadrat.

Wyniki. Analiza kursu języka hiszpańskiego na platformie Duolingo oraz kursu typu MOOC na platformie edX wykazała, że Duolingo w większym stopniu spełnia ryteria automatyzacji, antycypacji nagrody oraz samooceny, a kurs MOOC ma przewagę w zakresie uczenia ze zrozumieniem, włączania kultury w naukę języka, balansu pomiędzy językiem obcym a językiem ojczystym oraz kompetencji komunikacyjnej. Analiza ilościowa nie wykazała istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie samooceny globalnej. Osoby uczące się na platformie Duolingo miały za to wyższą samoocenę językową od osób uczących się na kursach MOOC. Grupy różniły się również pod względem wskazywanych motywacji do nauki.

Wnioski. Analiza jakościowa ujawniła różnice pomiędzy dwoma implementacjami
e-learningu, a także ich braki. Materiał językowy bywa odarty z kontekstu i przekazywany
w zmechanizowany sposób (Duolingo) lub kurs w niewystarczający sposób motywuje i utrwala zdobytą wiedzę (edX). Zmienną pośredniczącą w badaniu ilościowym mógł być wiek badanych, gdyż 49,2% grupy uczących się na kursach typu MOOC stanowiły osoby w wieku powyżej 61 roku życia.

Biogram autora

Małgorzata Petlic, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologię edukacji. Z pasją docieka, jak przy pomocy wiedzy z dziedziny psychologii najlepiej wdrażać nowe technologie do codziennego obiegu.  

Bibliografia

Bell, B. S., Federman, J. E. (2013). E-learning works - exactly how well depends on its unique features and barriers. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED541918.pdf

Brown, H. D. (2002). English language teaching in the “post-method” era: Toward better diagnosis, treatment, and assessment. W: J. C. Richards, W. A. Renandya (red.). Methodology in language teaching: An anthology of current practice, (s. 9-18). Cambridge University Press.

Collins, R. L. (1996). For better or worse: The impact of upward social comparison on self-evaluations. Psychological Bulletin, 119(1), 51.

Conole, G. (2014). A new classification schema for MOOCs. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2(3), 65-77.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining gamification. Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments. (9-15). ACM.

Enkin, E., Mejías‐Bikandi, E. (2017). The effectiveness of online teaching in an advanced Spanish language course. International Journal of Applied Linguistics, 27(1), 176-197.

European Commision. (2014). Improving the effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted language learning.

Felix, U. (2003). Teaching languages online: Deconstructing the myths. Australasian Journal of Educational Technology, 19(1).

Golonka, E. M., Bowles, A. R., Frank, V. M., Richardson, D. L., Freynik, S. (2014). Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness. Computer Assisted Language Learning, 27(1), 70-105.

McLaughlin, B. (1990a). "Conscious" versus "unconscious" learning. TESOL Quarterly. 24, 617-634.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers College Record, 115(3), 1-47.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".

Nicholson, P. (2007). A history of e-learning. W: B. Fernández-Manjón, J. M. Sánchez-Pérez, J. A. Gómez-Pulido, M. A. Vega-Rodríguez, J. Bravo-Rodríguez (red.). Computers and education (s. 1-11). Dordrecht: Springer.

Noels, K., Clément, R., Pelletier, L. (2001). Intrinsic, extrinsic, and integrative orientations of French Canadian learners of English. Canadian Modern Language Review, 57(3), 424-442.

Orth, U., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W. (2010). Self-esteem development from young adulthood to old age: a cohort-sequential longitudinal study. Journal of personality and social psychology, 98(4), 645.

Richards, J. C., Renandya, W. A. (2002). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Cambridge University Press.

Robins, R. W., Trzesniewski, K. H. (2005). Self-esteem development across the lifespan. Current Directions in Psychological Science, 14(3), 158-162.

Salcedo, C. S. (2010). Comparative analysis of learning outcomes in face-to-face foreign language classes vs. language lab and online. Journal of College Teaching & Learning, 7(2), 43-54.

Settles, B., Meeder, B. (2016). A trainable spaced repetition model for language learning. Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) (1848-1858).

Suppes, P. (1966). The uses of computers in education. Scientific American, 215(3), 206-223.

Szmigielska, B. (2011). Edukacja w dwóch światach offline i online. Kraków: WiR PARTNER.

Szpitalak, M., Polczyk, R. (2012). Efekt wzmocnionej autoafirmacji–wzrost odporności na dezinformację wskutek autoafirmacji wzmocnionej pozytywną informacją zwrotną. Studia Psychologiczne, (3), 63-75.

Thalheimer, W. (2017). Does eLearning work? What the scientific research says! http://willthalheimer.typepad.com/files/does-elearning-work-full-research-report-final.pdf

Welsh, E. T., Wanberg, C. R., Brown, K. G., Simmering, M. J. (2003). E‐learning: emerging uses, empirical results and future directions. International Journal of Training and Development, 7(4), 245-258.

Yan, Z., Hao, H., Hobbs, L. J., Wen, N. (2003). The psychology of e-learning: A field of study. Journal of Educational Computing Research, 29(3), 285-296.

Zhao, Y. (2003). Recent developments in technology and language learning: A literature review and meta-analysis. CALICO Journal, 7-27.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Petlic, M. 2019. UCZENIE SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W FORMIE E-LEARNING. ANALIZA PORÓWNAWCZA WARUNKÓW UCZENIA SIĘ OSÓB WYBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA DWÓCH RODZAJACH PLATFORM. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 290-300. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.290.300.
Dział
DOŚWIADCZENIE