Psychospołeczne uwarunkowania odraczania decyzji o macierzyństwie

Słowa kluczowe: późne macierzyństwo, nastolatyzacja dorosłości, lęk przed macierzyństwem, niedojrzałość emocjonalna, wydłużona edukacja, kariera

Abstrakt

Cel. Celem artykułu jest refleksja teoretyczna na temat podejmowania przez kobiety decyzji o ciąży i macierzyństwie po 35 roku życia.

Omówione koncepcje. Artykuł oparty jest na dotychczasowych badaniach na temat macierzyństwa. Dla wielu współczesnych kobiet macierzyństwo nie stanowi życiowego priorytetu. W związku z tym odkładają decyzję o ciąży na późniejsze lata bądź całkowicie odrzucają myśl o dziecku. Głównym założeniem artykułu jest analiza przyczyn tego globalnego zjawiska.

Wyniki i wnioski. Uznaje się, że przemiany ustrojowe i polityczne lat 90. ubiegłego wieku przyczyniły się do powszechności późnego macierzyństwa w Polsce. Najczęstsze powody podejmowania decyzji o ciąży dopiero po 35 roku życia to: wydłużona edukacja w Polsce, znacząca pozycja kariery zawodowej w życiu wielu młodych ludzi, brak stabilizacji finansowej, nastolatyzacja dorosłości oraz lęk przed łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano kompleksowe zestawienie psychospołecznych uwarunkowań późnego macierzyństwa. Może to stanowić obszar dalszych badań i rozważań.

Biogram autora

Kamila Wylęgły, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe: zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, edukacja seksualna, teatroterapia.

Bibliografia

Bee, H. (1998). Psychologia rozwoju człowieka. Przeł. A. Wojciechowski. Poznań: Zysk

i S-ka Wydawnictwo.

Cudak, H. (2012). Rola matki w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych dzieci. Pedagogika Rodziny nr 2(1), 21-29.

Daszykowska, J. (2017). Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego się społeczeństwa. Społeczeństwo i Rodzina nr 51, 81-99.

Dudek, K. J. (2013). Refleksyjne ciała. Popkulturowe narracje o pięknie. Kultura popularna nr 4 (34), 100-109.

Gębuś, D. (2015). Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna

w wyobrażeniach młodych kobiet. Wychowanie w rodzinie nr 11, 81-94. DOI: 10.23734/wwr20151.081.094.

Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Helak, M. (2013). Macierzyństwo a kariera zawodowa kobiet w opinii studentów. Studia

z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN nr 4/2 (7), 108-123.

Hincz, P., Wojciechowska, E., Podciechowski L., Kubiak, A., Wilczyński, J. (2006). Późne macierzyństwo – przebieg ciąży i porodu powyżej 35. roku życia. Przegląd Menopauzalny nr 2, 80-84.

Imbierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? : przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2, 430-442. DOI: 10.15503/onis2012-430-442.

Kodeks Pracy. Ustawa z dnia 16.05.2018. (Dz.U. 2018 poz. 917).

Kotlarska-Michalska, A. (2011). Społeczne role kobiet. Edukacja humanistyczna

nr 1(24), 25-35.

Kościelska, M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP.

Laszewska-Hellriegel, M. (2011). Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji

o posiadaniu dziecka przez potencjalnych rodziców. Analiza pieniężnych

i niepieniężnych kosztów oraz zysków z posiadania dziecka. Dysfunkcje rodziny. Roczniki Socjologii rodziny tom XXI, 57-77.

Lesińska-Sawicka, M. (2008). Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Maciarz, A. (2004). Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Malina, A. (2014). Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne problemy realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

McBride, K. (2016). Nigdy dość dobra. Jak wyzwolić się spod destrukcyjnego wpływu narcystycznej matki. Jak wyzwolić się spod destrukcyjnego wpływu matki. Łódź: Wydawnictwo Feeria.

Mynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie. Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH nr 11, 226-240.

Olejniczuk-Merta, A. (2012). Kult młodości jako styl życia. W: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Katedra Marketingu ALK (red.), Kult młodości a trendy konsumenckie. Seminarium naukowe – 12 października 2012. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu.

Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. (2015). Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa. Raport z badania 2015. Pobrane z: https://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.07.31-raport.pdf.

Rembowski, J. (1980). Rodzina jako system powiązań. W: M. Ziemska (red.), Rodzina

i dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sikorska, M. (2012). Presje społeczne i medialne. Rozdział 4. W: M. Sikorska (red.), Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Raport 2012. Pobrane z: https://axa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/aktualnosci/raport_ciemna_strona_macierzynstwa_maj_2012.pdf.

Smykowski, B. (2004). Wczesna dorosłość – szanse rozwoju. Remedium nr 2 (132),

-5.

Szukalski, P. (2005). Późne macierzyństwo w Polsce. Wiadomości Statystyczne nr 4,

-36.

Szukalski, P. (2012). Późne macierzyństwo we współczesnej Polsce. Demografia

i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny nr 6. Pobrane z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3564/2012-6%20P%C3%B3%C5%BAne%20macierzy%C5%84stwo.pdf.

Ślęzak, E. (2004). Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn. Eurolimes

nr 1(4). Pobrane z: http://janek.ae.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf.

Wójcik, M. (2001). Nauki o rodzinie w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Studia nad Rodziną nr 5/1 (8), 95-108.

Wrzesień, W. (2010). Czy ulegając nastolatyzacji, zachowamy młodość?. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. Roczniki socjologii rodziny XX, 37-53.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Wylęgły, K. 2019. Psychospołeczne uwarunkowania odraczania decyzji o macierzyństwie. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 189-198. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.189.198.
Dział
TRANSGRESJA