Kierunki działań i motywacje wolontariuszy – przegląd dotychczasowych badań i wyniki badań własnych

Słowa kluczowe: wolontariat, aktywność prospołeczna, motywacje, aktywizacja społeczeństwa

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było rozpoznanie poziomu zaangażowania społecznego studentów pedagogiki, obszarów ich działalności oraz czynników motywujących ich do podejmowania tych aktywności.

Metodologia. Badania zostały przeprowadzone wśród 80 studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W celu realizacji badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że nieco ponad 27% studentów podejmuje działania prospołeczne. Respondenci najczęściej deklarują swoją aktywność w organizacjach na rzecz dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych, a motywację dla większości stanowi chęć pomagania innym oraz możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń.

Wnioski. Na podstawie badań można stwierdzić, że aktywność studentów jest stosunkowo niewielka, jednakże wśród respondentów podejmujących działania na rzecz innych, obszary ich działalności są zbieżne z kierunkiem studiów (pedagogika). Zadowalający jest fakt, że ich aktywność wynika z chęci pomagania innym, chęci zdobycia doświadczenia, a nie z chęci wyróżnienia się na tle innych. Warto zatem promować wśród studentów wszelkie możliwości o charakterze wolontariackim, aby w przyszłości ich aktywność powiększyła się.

 

 

Biogram autora

Katarzyna Słania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

magister, doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół młodzieżowych liderów, partycypacji społecznej młodzieży oraz pedagogiki rodziny.

Autorka artykułów w czasopismach naukowych oraz monografiach. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Od 2016 roku przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.

W roku 2018 laureatka X edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za szczególną aktywność na rzecz społeczności akademickiej.

Bibliografia

Basińska, A., Jeran, A. (2014). Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych

w Polsce. Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2014, 14-25.

Dolińska, A., Grabowska, M., Nahajowska, N. (2016). Za darmo nie robię – wolontariat drogą do sukcesu. Raport z badań własnych. Wrocław: Wydawnictwo i Drukarnia Triada.

Feliksiak, M. (2018). Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_017_18.PDF

Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu, Wrocław

Kromolicka, B. (2008). Wolontariat. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku. Tom VII. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 218-230.

Leśniewska, G. (2016). Wolontariat jako zjawisko społeczne. Humanizacja pracy 1 (283), 35-44.

Lubrańska, A., Ewa Zawira, E. (2017). Motywy współczesnych wolontariuszy

w aspekcie różnic pokoleniowych. Łódzkie Studia Teologiczne 26 (1), 159-173.

Pieniążek, M., Zielińska, M. (2017). Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. 145-153.

Reykowski, J. (1979). Motywacja. Postawy prospołeczne a motywacja. Warszawa: PWN.

Roguska, A. (2010). Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa. W: M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wolontariat w teorii i praktyce. Siedlce: Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.

Stoner, J.A.F., Ch. Wankel, Ch. (1997). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: PWE.

Szymańska-Palaczyk, A. (2016). Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa

Równych Szans. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Zeszyt 1.

Tokarski, Z. (2008). Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000-2003. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 127.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873).

Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa. Sprawozdanie (2011), http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_pl.pdf (dostęp: 30.12.2018)

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Słania, K. 2019. Kierunki działań i motywacje wolontariuszy – przegląd dotychczasowych badań i wyniki badań własnych. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 232-239. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.232.239.
Dział
DOŚWIADCZENIE