Wymagania dotyczące nauczania studentów prawa

Słowa kluczowe: pedagogika, prawo, Polskie Ramy Kwalifikacji, sylabusy, wymogi, dorośli

Abstrakt

Cel badań: Artykuł miał na celu opisanie zewnętrznych i wewnętrznych warunków nauczania w odniesieniu do studentów prawa, akcentując, że na wymogi te wpływa dodatkowy warunek dotyczący specyfiki przedmiotu. Wymogi te zostały odniesione do odpowiednich metod nauczania.

Metodologia: W artykule przyjęto metodę dogmatycznoprawną co do opisanych aktów prawnych oraz obserwowano kilka grup studentów prawa i studiowano literaturę pedagogiczną, a także wykonano analizę badania jakościowego czynników, budujących wysokie standardy nauczania z perspektywy studentów prawa.

Wyniki: Do zewnętrznych warunków nauczania niepochodzących od studentów należą warunki wynikające ze specyfiki przedmiotu, z aktów prawnych dotyczących nauczania w ogólności i nauczania studentów prawa, ustanowione przez władze państwowe i władze wewnętrzne uczelni, a także polecenia przełożonych oraz reguły moralne. Do zewnętrznych warunków nauczania pochodzących od studentów natomiast należą wiedza, warunki psychiczne, w postaci nastawienia do przedmiotu i do nauczyciela, potrzeby wolności, bycia prowadzonym i akceptacji oraz motywacji, stresu, agresji, postaw osobowościowych a także chorób psychicznych, warunki fizyczne dotyczące możliwości pamięciowych, związanych z koncentracją, myśleniem, notowaniem, ze sposobem uczenia indywidualnego, warunki społeczne, rodzinne, zawodowe i kulturowe studentów. Wewnętrzne warunki zależą od samego nauczyciela i są lustrzanym odbiciem warunków zewnętrznych pochodzących od studentów.

Wnioski: Uświadomienie warunków dotyczących nauczania studentów prawa wraz z odniesieniem do odpowiednich metod nauczania jest krokiem w kierunku idealnego nauczania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Ponadto wszystkie te wymagania dotyczące nauczania wpływają na proces oceniania.

 

Biogram autora

Maria Górnicka, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magister administracji oraz magister prawa na tutejszym Wydziale. Bierze udział w pracach kół naukowych takich jak: Naukowe Koło Postępowania Karnego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza. Interesuje się postępowaniem karnym, prawem karnym skarbowym i prawem karnym gospodarczym oraz dydaktyką prawniczych przedmiotów akademickich. W zakresie swoich zainteresowań występuje na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły naukowe. Poza Uczelnią aplikant adwokacki zrzeszony w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Bibliografia

de Bono, E. (1995). Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa: Świat Ksiązki.

Dembińska, E. (2017). Epizody ryzykownych zachowań u studentów – wskazówki praktyczne. Pobrano z lokalizacji http://www.konstelacjalwa.pl.

Dunaj, B. (Red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.

Eshelman, E. R. (2007). Jak zwalczyć stres i osiągnąć pełen relaks? Trening. Wydanie V. Warszawa: Sensus.

Garlicki, L. (2002). W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie. (strony 147-149).Warszawa: LIBER.

Henderson, J. (2005). Pamięć i zapomianie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnicywo Psychologiczne.

Kukla, D., Duda, W. i Czerw-Bajer, M. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa: Difin.

Kwieciński, Z. i Śliwerski, B. (Red.). (2010). Pedagogika 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Machaj, Ł. (2018). Ustne podsumowanie spotkania z dnia 13 grudnia 2018 r. (notatki własne).

Majchrzak, I. (2011, 287, strony 137-146). Wypalenie zawodowe u nauczycieli akademickich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS),.

Merecz, D. (2005). Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera.

Nalaskowski, S. (1999). Metody nauczania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Osiatyński, W. (2002). Czy każdy prawnik musi być uczonym? W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 67-72). Warszawa: LIBER.

Perrott, E. (1995). Efektywne nauczanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Philipe, M. (2003). Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Pichlak, M. (2012). Wprowadzenie. W: M. Pichlak, Profesjonalna kultura prawnicza (strony 7-16). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Pużyński, S. (2007). Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych. Pobrano z lokalizacji http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2007/Puzynski%20s299_Psychiatria%20Polska%203_2007.pdf.

Rogers, B. (2014). Jak radzić sobie ze stresem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 2218).

Safjan, M. (2002). W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 151-155). Warszawa: LIBER.

Stelmachowski, A. (2002). Paradygmaty wiedzy prawniczej. W: A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 157-158). Warszawa: LIBER.

Strelau, J. i Doliński D. (2010). Psychologia akademicka. Podręcznik Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Teml, H. (1997). Relaks w nauczaniu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tylewska-Nowak, B. i Dykcik, W. (2013). Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uchwała nr 136/XI/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie strategii rozwoju Wydziału Prawa, Administarcji i Ekonomii na lata 2015-2020. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Uchwa%C5%82a%20XI_136_strategia_WPAE.pdf.

Uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Pobrano z lokalizacji: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-studi%C3%B3w-na-Uniwersytecie-Wroc%C5%82awskim.pdf.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn, zm.)

Wróblewska, W. (2012, 1(43)). Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. E-mentor. Pobrano z lokalizacji: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/897.

Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Zarz%C4%85dzenie_18_Dziekana_WPAE.pdf.

Zarządzenie nr 42/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia. Pobrano z lokalizacji: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Zarz%C4%85dzenie_42%281%29.pdf.

Zieliński, A. (2002). W A. Turska, Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie (strony 159-165). Warszawa: LIBER.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Górnicka, M. 2019. Wymagania dotyczące nauczania studentów prawa. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 205-222. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.205.222.
Dział
TRANSGRESJA