Wiek i stanowisko pracy a jakość życia kobiet

Słowa kluczowe: kobieta, jakość życia, stanowisko kierownicze, stanowisko wykonawcze, wczesna dorosłość, średnia dorosłość

Abstrakt

Cel badań: Celem pracy było zbadanie poczucia jakości życia kobiet w okresie wczesnej i średniej dorosłości, które zajmują stanowiska kierownicze oraz wykonawcze.  

Metody badań: Przebadano sto kobiet Kwestionariuszem Poczucia Jakości Życia Straś-Romanowskiej i in. (2005). Wyselekcjonowane spośród nich zostały kobiety zajmujące stanowiska kierownicze i stanowiska tzw. wykonawcze. Kolejną zmienną zastosowaną w analizach był wiek osób badanych. Podzielono osoby badane na grupę kobiet poniżej 35 roku życia (wczesna dorosłość) oraz powyżej 35 roku życia (średnia dorosłość).

Wyniki badań: Analiza uzyskanych danych pokazała, że kobiety zajmujące stanowiska kierownicze odczuwają wyższy poziom jakości życia niż kobiety zajmujące stanowiska wykonawcze, bez względu na wiek. Istotne statystycznie różnice występują  w zakresie poziomu jakości życia, tzn. wyższy poziom jakości życia stwierdzono w grupie kobiet młodszych zajmujących wysokie stanowiska. Istnieje istotna różnica pomiędzy deklarowanym poczuciem jakości życia u kobiet we wczesnej dorosłości i średniej dorosłości, które zajmują stanowiska wykonawcze. Drogą analizy porównawczej stwierdzono wyższy poziom jakości życia u kobiet starszych zajmujących niższe stanowiska.

Wnioski: Wyższy poziom poczucia jakości życia u kobiet zajmujących stanowiska kierownicze może wynikać z  lepszej sytuacji materialnej, zatem i z większych możliwości samorozwoju. Wyższy wynik u kobiet młodszych na stanowiskach kierowniczych najprawdopodobniej wiąże się z tym, iż nie muszą one poświęcać się karierze zawodowej, np. kosztem rodziny. Często nie mają jeszcze dzieci, więc całą uwagę mogą kierować na rozwój i aktywność zawodową oraz osiąganie sukcesu w tym zakresie. Natomiast wyższe poczucie jakości życia u kobiet w średniej dorosłości zajmujących stanowiska wykonawcze prawdopodobnie wiążą się z faktem, iż mogą poświęcić swój czas na potrzeby rodziny, wychowanie dzieci i opiekę nad nimi. 

Biogramy autorów

Kamila Wojciukiewicz, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Psychologii ul. J. Wł. Dawida 1 50-527 Wrocław

Studentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się badaniami empirycznymi z zakresu psychologii kobiety i jej seksualności (funkcjonowania poznawczego, pozycji we współczesnym społeczeństwie, orientacji seksualnej) oraz psychologią kliniczną i psychoterapią w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest również  uczestnikiem licznych konferencji naukowych.

Paulina Kałucka, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Psychologii ul. J. Wł. Dawida 1 50-527 Wrocław

Studentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się psychologią w zakresie obejmującym: psychologię kobiet, seksuologię, psychologię uzależnień oraz psychoterapię.

Bierze udział w licznych konferencjach naukowych oraz kursach z zakresu psychologii.

Bibliografia

Appelt, K., Brzezińska, A. i Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cieślińska, J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych. Studia Edukacyjne, 27, 95-112.

Czapiński, J. (2009). Indywidualna jakość życia. W: J. Czapiński i T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009 (s. 151-256). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Eurostat. (2017). Życie kobiet i mężczyzn w Europie – Portret statystyczny. Luksemburg: European Union.

Kałążna, K. (2006). Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczywistość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne., 1, 73-99.

Straś-Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Straś-Romanowska, M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne.,13, 262-274.

Woźniak, J. (2012). Podstawy modelu pracowniczych stanowisk wykonawczych dla potrzeb identyfikacji źródeł kosztów „ukrytej fabryki”. Artykuł opracowany został w ramach projektu badawczego RMN 705/2012, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.

Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2006). Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce. Katowice: Śląsk.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Wojciukiewicz, K. i Kałucka, P. 2019. Wiek i stanowisko pracy a jakość życia kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 250-258. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.250.258.
Dział
DOŚWIADCZENIE