Stabilność samooceny a jakość związku romantycznego

Słowa kluczowe: samoocena, stabilność samooceny, związek romantyczny, jakość związku, satysfakcja ze związku

Abstrakt

Cel badań. Zarówno poziom samooceny jak i jej stabilność mają związek z wieloma obszarami ludzkiego życia. Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzić, czy stabilność samooceny jest związana z satysfakcją ze związku oraz z jego jakością, a także, czy na jakość związku wpływa poziom stabilności samooceny partnera.

Metodologia. W badaniu wzięły udział 34 pary heteroseksualne. Wiek osób badanych: 18-28 lat (M=22,20; SD=2,33). Stabilność samooceny mierzono na przestrzeni siedmiu dni przy użyciu Skali Samooceny Rosenberga. W celu zmierzenia jakości związku skonstruowano kwestionariusz, w którym osoby badane oceniały częstość swoich zachowań w związku. Zmierzono także subiektywne poczucie jakości związku.

Wyniki. Analizy regresji wykazały, że jakość związku mierzona obiektywnym wskaźnikiem była wyjaśniania przez model w 23% (R2=0,23; p<0,00135), przy czym istotny statystycznie okazał się jedynie wpływ samooceny osoby badanej (b*=0,32; p=0,006) oraz jakości związku u partnera (b*=0,35; p=0,005), natomiast subiektywne poczucie jakości związku było wyjaśniane przez model w 41% (R2=0,41; p<0,001), przy czym istotny statystycznie okazał się jedynie wpływ subiektywnego poczucia jakości związku u partnera (b*=0,68; p<0,001).

Wnioski. W tekście proponujemy kilka wyjaśnień dotyczących uzyskanych wyników. Brak potwierdzenia hipotez może zostać wytłumaczony poprzez brak możliwości uogólnienia wyników związanych z samą samooceną na wyniki związane z jej stabilnością. Zależności między jakością związku mierzoną u obojga partnerów oraz satysfakcją ze związku partnerów są wyjaśniane intuicyjnie.

Biogramy autorów

Maciej Ostrowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Dawida 1, 50 – 527 Wrocław, Polska

student

Nikola Skoczylas, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska

student

Bibliografia

Bradbury, T. ,N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review [Badania nad naturą i determinantami satysfakcji małżeńskiej. Dekada w przeglądzie]. Journal of marriage and family, 62 (4), 964-980.

Erol, R. Y., & Orth, U. (2013). Actor and partner effects of selfesteem on relationship satisfaction and the mediating role of secure attachment between the partners [Efekty samooceny osoby i jej partnera na satysfakcję ze związku oraz mediacyjna rola bezpiecznego przywiązania pomiędzy partnerami]. Journal of Research in Personality, 47, 26–35.

Erol, R. Y., & Orth, U. (2014). Development of self-esteem and relationship satisfaction in couples: Two longitudinal studies [Rozwój samooceny oraz satysfakcji ze związku wśród par: Dwa badania podłużne]. Developmental Psychology, 50, 2291–2303.

Fincham, F. D., &Bradbury, T. N. (1993). Marital satisfaction, depression, and attributions: A longitudinal analysis [Satysfakcja małżeńska, depresja, i atrybucja: Analiza podłużna]. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 442–452.

Galliher, R. V., Welsh, D. P., Rostosky, S. S., & Kawaguchi, M. C. (2004). Interaction and relationship quality in late adolescent romantic couples [Interakcja i jakość związku wśród par w późnym okresie nastoletnim]. Journal of Social and Personal Relationships, 21 (2), 203-216.

Johnson, M. D., & Galambos, N. L. (2014). Paths to intimate relationship quality from parent-adolescent relations and mental health [Droga do jakości związku intymnego od relacji rodzic-nastolatek i zdrowia psychicznego]. Journal of Marriage and Family, 76, 145–160.

Kernis, M. H. (2005). Measuring self‐esteem in context: The importance of stability of self‐esteem in psychological functioning [Pomiar samooceny w kontekście: Istotność stabilności samooceny dla funkcjonowania psychologicznego]. Journal of personality, 73 (6), 1569-1605.

Kernis, M. H., Paradise, A. W., Whitaker, D. J., Wheatman, S. R., & Goldman, B. N. (2000). Master of one’s psychological domain? Not likely if one’s self-esteem is unstable [Panowanie nad własną sferą psychologiczną? Mało prawdopodobne przy niestabilnej samoocenie]. Personality and Social Psychology Bulletin, 26 (10), 1297-1305.

Kernis, M. H., Whisenhunt, C. R., Waschull, S. B., Greenier, K. D., Berry, A. J., Herlocker, C. E., & Anderson, C. A. (1998). Multiple facets of self-esteem and their relations to depressive symptoms [Różnorodne aspekty samooceny i ich związek z symptomami depresji]. Personality and SocialPsychologyBulletin, 24 (6), 657-668.

Kling, K. C., Hyde, J. S., Showers, C. J., &Buswell, B. N. (1999). Gender differences in self-esteem: A meta-analysis [Różnice płciowe w samoocenie: Metaanaliza]. Psychological Bulletin, 125 (4), 470-500.

Lavner, J. A., Bradbury, T. N., &Karney, B. R. (2012). Incremental change or initial differences? Testing two models of marital deterioration [Przyrost czy początkowe różnice? Testowanie dwóch modeli podupadania związku małżeńskiego]. Journal of Family Psychology, 26, 606–616.

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2008) Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Pracownia Testów Psychologicznych: Warszawa

Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: How perceived regard regulates attachment processes [Samoocena i dążenie do poczucia pewności: Jak spostrzegany szacunek reguluje procesy przywiązania] Journal of Personality and Social Psychology, 78, 478–498.

Neiss, M. B., Sedikides, C., & Stevenson, J. (2006). Genetic influences on level and stability of self-esteem [Genetyczny wpływ na poziom i stabilność samooceny]. Self and Identity, 5 (3), 247-266.

Neyer, F. J., & Asendorpf, J. B. (2001). Personality-relationship transaction in young adulthood [Transakcja osobowość-związek w okresie wczesnej dorosłości]. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1190–1204.

Orbuch, T. L., House, J. S., Mero, R. P., & Webster, P. S. (1996). Marital quality over the life course [Jakość związku małżeńskiego na przestrzeni życia]. Social Psychology Quarterly, 59, 162–171.

Orth, U., & Robins, R. W. (2014). The development of self-esteem [Rozwój samooceny]. Current Directions in Psychological Science, 23 (5), 381-387.

Orth, U., Robins, R. W., &Widaman, K. F. (2012). Life-span development of self-esteem and its effects on important life outcomes [Rozwój samooceny w perspektywie całego życia i jego wpływ na istotne rezultaty życiowe]. Journal of Personality and SocialPsychology, 102, 1271–1288.

Robinson, K. J., & Cameron, J. J. (2012). Self-esteem is a shared relationship resource: Additive effects of dating partners’ selfesteem levels predict relationship quality [Samoocena jest wspólnym zasobem w związku: Addytywny wpływ poziomów samooceny partnerów jest predyktorem jakości związku.] Journal of Research in Personality, 46, 227–230.

Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. New York: Princeton University Press.

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Ostrowski, M. i Skoczylas, N. 2019. Stabilność samooceny a jakość związku romantycznego. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 259-266. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.259.266.
Dział
DOŚWIADCZENIE