Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego

  • Wioleta Joanna Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska
Słowa kluczowe: misja, uniwersytet, zarządzanie, trzecia misja uniwersytetu

Abstrakt

Teza. Trudności w określeniu całościowej misji uniwersytetu, powodują konieczność systematyzacji trzeciej misji uniwersytetu.

Omówione koncepcje. Analizie zostały poddane misje uniwersytetów ekonomicznych w Polsce: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.

Wyniki i wnioski. Uczelnie w sposób klarowny określają misję związaną z badaniami
i kształceniem oraz profilem swojej jednostki. Odpowiedzią na zmieniające się warunki zewnętrze i oczekiwania interesariuszy są zawarte w trzeciej misji, która nie została w pełni uchwycona.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. W Polsce tematyka trzeciej misji uniwersytetu nie jest w pełni wyeksplorowana, analiza misji uniwersytetów ekonomicznych stanowi oryginalną próbę zbadania tego problemu w środowisku akademickim.

Biogram autora

Wioleta Joanna Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska
Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie, na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przez dwa lata była Mentorką Programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu, a wcześniej Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Laureatka ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim społeczna odpowiedzialność biznesu oraz uczelni, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także globalizacja i zrównoważony rozwój.  

Bibliografia

1. Kloc, K., Chmielecka, E., Minkiewicz, B., Śmierciak, B. (2004). Etos akademicki. Wartości
i zasady postępowania przyjęte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W: K. Kloc,
E. Chmielecka (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim (ss. 9-14). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
2. Leja, K. (2015). Trzy misje, trzy ścieżki kariery. Forum Akademickie, 1/2015, 21-23.
3. Szkoła Główna Handlowa, pobrane z: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/university/information/mission/Documents/misja_i_zalozenia_strategii_rozwoju_sgh.pdf.
4. Szkoła Główna Handlowa, pobrane z: http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/informacje/misja/Strony/default.aspx.
5. Szostek A. (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. CZĘŚĆ II Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: KRASP.
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pobrane z: http://uek.krakow.pl/pl/uczelnia/o-uniwersytecie/misja.html.
7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pobrane z: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/strategia,c81/strategia-2017-2020-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,a61981.html.
8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pobrane z: http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/5582/misja_i_wizja_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu.html.
9. Wawak T., Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, pobrane z: https://tadeusz.wawak.pl/content/strategie-zarzadzania-i-rozwoju-uniwersytetow-krakowa.
10. Żabiński, L. Papaj, T. (2014), Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach: operacjonalizacja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Opublikowane
2018-07-22
Jak cytować
[1]
Gaweł, W.J. 2018. Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 40-47. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.40.47.