Kobiecość i męskość a emotikony. Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a emocjonalnością w sytuacjach wywołujących emocje strachu, smutku i gniewu

  • Monika Iwona Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 WROCŁAW, Polska
Słowa kluczowe: płeć psychologiczna, męskość, kobiecość, emotikony, strach, smutek, gniew

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było sprawdzenie, czy kobiecość i męskość mają związek z ogólną emocjonalnością wyrażoną w postaci emotikonów. Celem badania było również zbadanie relacji pomiędzy typami płci psychologicznej a ilością wyrażanych emocji (rozumianych jako liczba emotikonów) w sytuacjach odczuwania smutku, strachu i gniewu.

Metodologia. Badanie zostało przeprowadzone w formie internetowej na 50 kobietach i 50 mężczyznach w wieku 18-59 lat. Do badania włączono 31 kobiet oraz 22 mężczyzn, których płeć psychologiczna została określona jako kobieca lub męska.

Wyniki. Zastosowane analizy pozwoliły stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy poziomem kobiecości u mężczyzn a ogólną emocjonalnością wyrażoną za pomocą emotikonów. Wykazano również, że kobiety z płcią psychologiczną męską wyrażają więcej emocji w sytuacji wywołującej emocje gniewu niż w sytuacji wywołującej uczucie smutku.

Wnioski. Przytoczone badania w części teoretycznej pokazują, że kobiety mają większe przyzwolenie na wyrażanie emocji, dlatego możliwe jest, że mężczyźni, którzy mają wysoki poziom kobiecości, utożsamiają się z przyzwoleniem na większe wyrażanie emocji. Również badania przytoczone we wprowadzeniu pokazują, że mężczyźni mają większe przyzwolenie na wyrażanie emocji w sytuacji gniewu. Możliwe, że kobiety z płcią psychologiczną męską utożsamiają się z mężczyznami pod tym względem. Warto zaznaczyć również, że wiele osób posiada płeć psychologiczną androgeniczną lub nieokreśloną, a nie jednoznacznie męską lub kobiecą.

Biogram autora

Monika Iwona Wróbel, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 WROCŁAW, Polska

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają w obszarach psychologii zarządzania i psychologii ewolucyjnej.

Bibliografia

1. Garncarek, E. (2014). Dobrowolna bezdzietność, a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica, (51), 97-116.
2. Guzowski, R. (2014). Internet źródłem zmian paradygmatu komunikacji międzyludzkiej. W: K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka (red.), Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie (ss. 131-140). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji Bielsku-Białej.
3. Jarymowicz, M., Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 5 3(4), 439-461.
4. Jasielska, A. (2009). Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną. Forum Oświatowe (40), 71-87.
5. Lipińska-Grobelny, A. (2008). Męskość, kobiecość, androgynia a doświadczanie stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 59 (6), 453-460.
6. Kapuścińska, A. (2012). Więcej niż „buźki”. Emotikony jako sposób przenoszenia tradycyjnych symboli do komunikacji internetowej na przykładzie symbolu ryby. Język–szkoła-religia, 1 (7), 64-75.
7. Konopka, K., Frączak, A. (2013). Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn. Polskie Forum Psychologiczne, 1 (18), s. 65-80.
8. Majgier, K. (2000). Internet jako przestrzeń komunikacyjna. Przegląd Psychologiczny, 43 (2).
9. Mandal, E., Zalewska, K. (2010). Psychiczna kobiecość i męskość, poczucie własnej atrakcyjności, style przywiązania, style radzenia sobie i strategie autoprezentacji u kobiet podejmujących próby samobójcze. Psychiatria polska, 44 (3), 329–339.
10. Martens, A. (2012). Formy i norny-jezyk komunikacji internetowej, rozważania wstępne. Komunikacja Społeczna. Czasopismo elektroniczne, (2), 20-28.
11. Paluch, F., Kulesza, W. (2014) Efekt kameleona w Internecie, W: M. Wysocka-Pleczyk, K Tucholska, Człowiek zalogowany. 2, Wirtualne społeczności. Kraków: Biblioteka Jagiellońska s. 24-36
12. Walotek-Ściańska, K., Szyszka, M. (2014). Pomiędzy integracją a dezintegracją komunikacji: socjolekt uczniów i studentów. W: K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka (red.), Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie (ss. 55-64). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji Bielsku-Białej.
13. Wojciszke, B. (2012). Psychologiczne różnice płci. Wszechświat, 113 (01-03).
14. Wolf, A. (2000). Emotional expression online: Gender differences in emoticon use. CyberPsychology & Behavior, 3 (5), 827-833.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Wróbel, M.I. 2018. Kobiecość i męskość a emotikony. Relacje pomiędzy płcią psychologiczną a emocjonalnością w sytuacjach wywołujących emocje strachu, smutku i gniewu. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 381-390. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.381.390.
Dział
DOŚWIADCZENIE