Inteligencje personalne w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej

  • Małgorzata Zofia Tyszkowska Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. K. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz, Polska
Słowa kluczowe: adaptacja, edukacja przedmiotowa, trudności adaptacyjne, inteligencje wielorakie, inteligencje personalne

Abstrakt

Teza

Uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej rozpoczynający naukę na etapie edukacji przedmiotowej musi zmierzyć się z licznymi trudnościami adaptacyjnymi. Nowe przedmioty szkolne, nowi nauczyciele, większe oczekiwania, konieczność planowania nauki, ocenianie powodują obniżoną samoocenę ucznia i jego gorsze samopoczucie. W warunkach utrudnionej adaptacji pogorszeniu może ulec efektywność procesu nauczania/uczenia się.                                                     

Omówione koncepcje

W artykule podjęto próbę refleksji nad trudnościami w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej i możliwością wspierania procesu adaptacji przy rozwijaniu inteligencji personalnych ucznia (inteligencji intrapersonalnej i interpersonalnej). Kontekst teoretyczny rozważań stanowi teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Szczególną uwagę poświęcono inteligencjom personalnym - intrapersonalnej i interpersonalnej.                                                          

Wyniki i wnioski

Inteligencje personalne mogą pełnić istotną rolę w pokonywaniu trudności adaptacyjnych ucznia. Wyniki badań sondażowych wskazują na potrzebę wspierania ucznia  rozpoczynającego naukę w edukacji przedmiotowej w pokonywaniu trudności adaptacyjnych. W artykule zaproponowano koncepcję wspierania rozwoju inteligencji personalnych ucznia, wspierając go jednocześnie w pokonywaniu trudności związanych z adaptacją. 

Oryginalność/ wartość poznawcza podejścia

Autorka podjęła refleksję nad wykorzystaniem inteligencji personalnych w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej. Dotychczas w literaturze nie pojawiała się idea wykorzystania tych dwóch  spośród ośmiu inteligencji wielorakich we wspieraniu przechodzącego z etapu edukacji elementarnej do etapu edukacji przedmiotowej.  

Biogram autora

Małgorzata Zofia Tyszkowska, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. K. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz, Polska
Małgorzata Tyszkowska, magister pedagogiki, doktorantka w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dydaktyk i metodyk nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół inteligencji personalnych i samoregulacji uczenia się oraz ich roli w procesie efektywnego nauczania / uczenia się.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Tyszkowska, M. 2018. Inteligencje personalne w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 444-452. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.444.452.