Seks jest sprawą prywatną, ale zdrowie seksualne dotyczy wszystkich. Badania porównawcze wśród studentów pedagogiki i studentów medycyny

  • Małgorzata Klimasz Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
Słowa kluczowe: seksualność, zdrowie seksualne, edukacja seksualna, jakość życia, zawody społeczne

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było poznanie oraz porównanie opinii, przekonań oraz poglądów studentów pedagogiki i studentów medycyny na temat wybranych obszarów seksualności.

Metody badań. Badaniami zostało objętych 49 studentów pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 51 studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W celu realizacji badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
W ramach tej metody została użyta technika badań ankietowych oraz technika CAWI. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety.

Wyniki badań. Uzyskane dane wskazują, że według badanych pojęcie „seksualność człowieka” ma znaczenie pozytywne lub neutralne. Wszyscy badani zgadzają się z tym, że należy przekazywać młodym ludziom informacje na ten temat. Respondenci nie wykazali jednomyślności, dotyczącej idealnego wieku rozpoczęcia edukacji seksualnej wśród młodych osób oraz osób odpowiedzialnych za to zadanie. 100% badanych uważa, że zdrowie seksualne dotyczy wszystkich.

Wnioski. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że istnieją różnice w postrzeganiu przez studentów niektórych badanych zagadnień. Obejmują one m.in. najważniejsze obszary seksualności, wiek rozpoczęcia edukacji w tym zakresie czy osoby, które powinny być odpowiedzialne za to zadanie. Respondentów cechuje świadomość współoddziaływania seksualności z wszystkimi płaszczyznami funkcjonowania człowieka. Należy monitorować opinie, poglądy i postawy przyszłych pedagogów oraz lekarzy, gdyż może to determinować przekazywanie, bądź nieprzekazywanie informacji z tego obszaru osobom, z którymi respondenci w przyszłości będą pracować.

Biogram autora

Małgorzata Klimasz, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorantka w Katredrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czynny udział w licznych projektach badawczych organizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów współczesnych mediów, kultury popularnej, seksualizacji kobiet oraz zagadnień profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

Bibliografia

1. Baranowska, A. (2014). Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli. Ogrody Nauk i Sztuk, 4, 357-367. Pobrane z: http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/ONIS=202014=20=284=29=20357-367.pdf. DOI: 10.15503/onis2014-357-367.
2. Beisert, M. (2006). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.
3. BzgA, WHO (2010). Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Pobrane z: http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/who_bzga_standardy_edukacji_seksualnej.pdf.
4. Dolczewska-Samela, A. (2006). Promocja zdrowia seksualnego jako forma profilaktyki zaburzeń. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 3 (8), 198-201.
5. Giłka, M. (2011). Antykoncepcja w poglądach i doświadczeniach współczesnej młodzieży. Ogrody Nauk i Sztuk, 1, 357-367. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8b7e557f-ef74-4117-86cf-3a837d973781/c/18.pdf. DOI: 10.15503/onis2011-183-188.
6. Grupa Edukatorów seksualnych Ponton (2011). Raport: Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Pobrane z: http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/raport_skad_wiesz_grupa_ponton_2011.pdf.
7. Imieliński, K. (1982). Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
8. International Planned Parenthood Federation (2010). Framework for comprehensive sexuality education. Pobrane z: https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education.pdf.
9. Izdebski, Z., Ostrowska, A. (2003). Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Warszawa: MUZA SA.
10. Jan Paweł II (2006). Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym. Familiaris Consortio, 22 XI 1981. Fundacja Opoka. Pobrane z: http://www.wielodzietni.org.pl/images/stories/pliki/jan_pawel_ii_adhortacja_apostolska_-_familiaris_consor.pdf.
11. Janowski, K., Czyżowska, A. (2013). Właściwości psychometryczne polskiej wersji skali zadowolenia z życia seksualnego dla kobiet. Przegląd Seksuologiczny, 36 (4), 3 10.
12. Kuczyńska, A. (1992). Koncepcja jakości życia w psychoseksuologii. W: A. Kuczyńska (red.) Psychologiczne aspekty funkcjonowania w rodzinie (ss. 79 84). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
13. Kurzępa, J. (2007). Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności młodzieży, Kraków: Impuls.
14. Lew-Starowicz, Z. (2006). Seksualność a jakość życia człowieka, Przegląd Seksuologiczny, 5, 21–26.
15. Lew-Starowicz, Z. (2010). Seksuologia psychospołeczna. W: Z. Lew-Starowicz,
V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii (ss. 25-33). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
16. Niedopytalska, P. (2017). Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 82-91. Pobrane z: https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2017.82.91. DOI: 10.15503/onis2017.82.91.
17. Plopa, M. (2002). Doświadczenie intymności a satysfakcja z małżeństwa. Małżeństwo
i Rodzina, 3, 13-26.
18. Seidman, S. (2012). Społeczne tworzenie seksualności, Warszawa: PWN.
19. Sztaba, M. (2013). Kościół Katolicki wobec wychowania seksualnego, Pobrane z: http://www.niedziela.pl/artykul/8357/Kosciol-katolicki-wobec-edukacji.
20. The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality and Health (2005). A glossary of terms in gender and sexuality. Pobrane z: www.seaconsortium.net/autopagev3/fileupload/MonAugust2008-15-38-42.pdf
21. UNESCO (2018). International technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach. Pobrane z: www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf
22. WAS (2014). Deklaracja Praw Seksualnych Człowieka. Pobrane z: http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/DSR-Polish.pdf.
23. Wasilewska, E. (2008). Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
24. Waszyńska, K. (2010). Biograficzne uwarunkowania życia seksualnego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
25. Waszyńska, K., Groth, J., Kowalczyk, R. (2013). Kontrowersje wokół współczesnej edukacji seksualnej: Teoria i (nie)rzeczywistość. Studia Edukacyjne, 24, 165–179.
26. WHO (2002) Deklaracja Praw Seksualnych. Pobrane z: http://www.jaskolka.org/sites/default/files/DeklaracjaPrawSeksONZ.pdf.
27. WHO (2012). Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
28. Zaitsev, G. K., Zaitsev, A. G., (2006), Promoting Sex Education for a Healthy Life, Russian Education and Society, 48 (7), 75-91. Pobrane z: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2753/RES1060-9393480706. DOI: 10.2753/RES1060-9393480706.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Klimasz, M. 2018. Seks jest sprawą prywatną, ale zdrowie seksualne dotyczy wszystkich. Badania porównawcze wśród studentów pedagogiki i studentów medycyny. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 71-83. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.71.83.