Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej

  • Paulina Niedopytalska Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Słowa kluczowe: edukacja seksualna, debata, seksualność, seksualizacja, wychowanie do życia w rodzinie, prywatność

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było sprawdzenie, jak kształtuje się polski dyskurs publiczny wokół wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Edukacja seksualna w tym miejscu jest rozumiana odmiennie od wychowania do życia w rodzinie, które oznacza przedmiot o szerszej tematyce.

Metodologia. Przedmiotem badania były artykuły i materiały ogólnodostępne w Internecie, które uzyskać można po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „edukacja seksualna”. Wybór artykułów był celowy i wynikał z konieczności analizy dwóch stanowisk wokół edukacji seksualnej – jej zwolenników i przeciwników. Okres publikacji materiałów obejmował ostatnie trzy lata tj. przedział czasowy 2013-2016, kiedy debata na temat edukacji seksualnej w szkole miała swój najbardziej burzliwy przebieg.

Wyniki. Analiza wykazała, iż w dyskursie publicznym częściej wskazuje się na potrzebę wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, niż na jej szkodliwość dla rozwoju dzieci i młodzieży. Zwolennicy takiego przedmiotu wskazują przede wszystkim na fakt, że uświadamianie młodzieży zmniejsza ryzyko wystąpienia wśród niej niepożądanych zachowań seksualnych oraz zbyt wczesnej inicjacji. Przeciwnicy stwierdzą, że edukacja seksualna w szkole służy promowani homoseksualizmu i szeroko pojętej seksualizacji dzieci i młodzieży.

Wnioski. Debata, która ma miejsce wokół edukacji seksualnej jest niejednokrotnie narzędziem służącym działaniom polityków, organizacji pozarządowych czy rodziców, którzy podnoszą głos w imieniu swoich dzieci. Co interesujące, dobro dzieci i młodzieży jest w całej dyskusji umniejszane, a jej celem jest głównie zaspokojenie ambicji walczących o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół lub też zapobieżenie takiej sytuacji.  

Biogram autora

Paulina Niedopytalska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania badawcze: socjologia małżeństwa i rodziny, socjologia seksualności, socjologia sportu, socjologia ciała. 

Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej

Bibliografia

Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K. (2016). Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje. Pobrane z: http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2016/ rekomendacje_kontrola_prawa_edukacja_seksualna_2016.pdf.

Biuletyn nr 2728/VII. (2013). Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 134. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/ENM-134.

Czy prywatyzować szkoły?. (2016). Pobrane z: http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/AktualnosciIInformacje/ Artykul.html/9.

Edukacja seksualna: brak rozmowy o seksie z dzieckiem przyczyną wczesnego rodzicielstwa. (2016). Pobrane z: http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/sztuka-kochania/edukacja-seksualna-brak-rozmowy-o-seksie-z-dzieckiem-przyczyna-wczesne_37474.html?page=1.

Edukacja seksualna narzędziem seksualizowania dzieci i młodzieży. (2016). Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/edukacja-seksualna-narzedziem-seksualizacji-dzieci-i-mlodziezy.

Edukacja seksualna w polskich szkołach (wywiad). (2012). Pobrane z: http://polki.pl/zwiazki-i-seks/erotyka,edukacja-seksualna-w-polskich-szkolach-wywiad,10397328,artykul.html.

Hunter- Geboy C. (2009). Edukacja bez tabu. Pobrane z: http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/life%20planning%20education%20polish.pdf.

Majewska D. (2015). Świecka szkoła? Według badań Kościoła aż 80 proc. Polaków chce lekcji religii. Pobrane z: http://natemat.pl/153283,religia-w-szkole-kto-przeciw-kosciol-nie-widze-duchowni-zrobili-badania-i-wyszlo-im-ze-polacy-chca-katechezy.

Minister Zalewska: Edukacja seksualna nie w szkole, ale w domu. (2016). Pobrane z: http://telewizjarepublika.pl/minister-zalewska-edukacja-seksualna-nie-w-szkole-ale-w-domu,38339.html.

O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. (2016). Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/o-nas.

O wychowaniu seksualnym młodzieży. (2007). Pobrane z: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/badania/EDSEKS_08.2007_CBOS.pdf.

Piotrowska-Gromniak E. (2016). Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji. Pobrane z: http://www.npseo.pl/data/documents/3/290/290.pdf.

Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej. (2013). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1298.

Protest w Warszawie, „Nie chcemy edukacji seksualnej”. (2015). Pobrane z: http://www.rp.pl/Edukacja/308309926-Protest-w-Warszawie-Nie-chcemy-edukacji-seksualnej.html#ap-1.

Remlein M. (2016). Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji? Pobrane z: http://www.malgorzataremlein.pl/Jak_rozmawiac_z_nastolatkiem_o_seksie_i_antykoncepcji_tekst.pdf.

Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. (2012). Pobrane z: www.federa.org.pl/...pdf/edukacja/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf.

Stanowisko FDN w sprawie akcji „Stop Pedofilii”. (2016). Pobrane z: http://fdn.pl/stanowisko-fdn-w-sprawie-akcji-stop-pedofilii.

Suchecka J. (2015). Lekcje religii niekatolickich? Szkoły niechętne. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,75398,19393149,lekcje-religii-niekatolickich-szkoly-niechetne.html.

Szymańczak J. (2002). Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Pobrane z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-922.pdf.

Świdecka J. (2016). Burzliwy związek rodziców i szkoły. W imię dobra dziecka. Pobrane z: http://mamadu.pl/115779,burzliwy-zwiazek-rodzicow-i-szkoly-w-imie-dobra-dziecka.

Włodkowski D. (2009). Edukacja bez seksu. Pobrane z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/edukacja-bez-seksu/.

Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik. (2013). Pobrane z: http://spunk.rownasie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-i-cele-edukacji-seksualnej.-Przewodnik.pdf.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Niedopytalska, P. 2017. Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 82-91.