Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej

  • Paulina Niedopytalska Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Słowa kluczowe: edukacja seksualna, debata, seksualność, seksualizacja, wychowanie do życia w rodzinie, prywatność

Abstrakt

Cel badań. Celem badań było sprawdzenie, jak kształtuje się polski dyskurs publiczny wokół wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Edukacja seksualna w tym miejscu jest rozumiana odmiennie od wychowania do życia w rodzinie, które oznacza przedmiot o szerszej tematyce.

Metodologia. Przedmiotem badania były artykuły i materiały ogólnodostępne w Internecie, które uzyskać można po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „edukacja seksualna”. Wybór artykułów był celowy i wynikał z konieczności analizy dwóch stanowisk wokół edukacji seksualnej – jej zwolenników i przeciwników. Okres publikacji materiałów obejmował ostatnie trzy lata tj. przedział czasowy 2013-2016, kiedy debata na temat edukacji seksualnej w szkole miała swój najbardziej burzliwy przebieg.

Wyniki. Analiza wykazała, iż w dyskursie publicznym częściej wskazuje się na potrzebę wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, niż na jej szkodliwość dla rozwoju dzieci i młodzieży. Zwolennicy takiego przedmiotu wskazują przede wszystkim na fakt, że uświadamianie młodzieży zmniejsza ryzyko wystąpienia wśród niej niepożądanych zachowań seksualnych oraz zbyt wczesnej inicjacji. Przeciwnicy stwierdzą, że edukacja seksualna w szkole służy promowani homoseksualizmu i szeroko pojętej seksualizacji dzieci i młodzieży.

Wnioski. Debata, która ma miejsce wokół edukacji seksualnej jest niejednokrotnie narzędziem służącym działaniom polityków, organizacji pozarządowych czy rodziców, którzy podnoszą głos w imieniu swoich dzieci. Co interesujące, dobro dzieci i młodzieży jest w całej dyskusji umniejszane, a jej celem jest głównie zaspokojenie ambicji walczących o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół lub też zapobieżenie takiej sytuacji.  

Biogram autora

Paulina Niedopytalska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

doktorantka

Bibliografia

Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K. (2016). Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Perspektywa uczniów i dyrektorów szkół. Rekomendacje. Pobrane z: http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2016/ rekomendacje_kontrola_prawa_edukacja_seksualna_2016.pdf.

Biuletyn nr 2728/VII. (2013). Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży nr 134. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/ENM-134.

Czy prywatyzować szkoły?. (2016). Pobrane z: http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/AktualnosciIInformacje/ Artykul.html/9.

Edukacja seksualna: brak rozmowy o seksie z dzieckiem przyczyną wczesnego rodzicielstwa. (2016). Pobrane z: http://www.poradnikzdrowie.pl/seks/sztuka-kochania/edukacja-seksualna-brak-rozmowy-o-seksie-z-dzieckiem-przyczyna-wczesne_37474.html?page=1.

Edukacja seksualna narzędziem seksualizowania dzieci i młodzieży. (2016). Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/edukacja-seksualna-narzedziem-seksualizacji-dzieci-i-mlodziezy.

Edukacja seksualna w polskich szkołach (wywiad). (2012). Pobrane z: http://polki.pl/zwiazki-i-seks/erotyka,edukacja-seksualna-w-polskich-szkolach-wywiad,10397328,artykul.html.

Hunter- Geboy C. (2009). Edukacja bez tabu. Pobrane z: http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/life%20planning%20education%20polish.pdf.

Majewska D. (2015). Świecka szkoła? Według badań Kościoła aż 80 proc. Polaków chce lekcji religii. Pobrane z: http://natemat.pl/153283,religia-w-szkole-kto-przeciw-kosciol-nie-widze-duchowni-zrobili-badania-i-wyszlo-im-ze-polacy-chca-katechezy.

Minister Zalewska: Edukacja seksualna nie w szkole, ale w domu. (2016). Pobrane z: http://telewizjarepublika.pl/minister-zalewska-edukacja-seksualna-nie-w-szkole-ale-w-domu,38339.html.

O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. (2016). Pobrane z: http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/o-nas.

O wychowaniu seksualnym młodzieży. (2007). Pobrane z: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/badania/EDSEKS_08.2007_CBOS.pdf.

Piotrowska-Gromniak E. (2016). Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji. Pobrane z: http://www.npseo.pl/data/documents/3/290/290.pdf.

Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej. (2013). Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1298.

Protest w Warszawie, „Nie chcemy edukacji seksualnej”. (2015). Pobrane z: http://www.rp.pl/Edukacja/308309926-Protest-w-Warszawie-Nie-chcemy-edukacji-seksualnej.html#ap-1.

Remlein M. (2016). Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie i antykoncepcji? Pobrane z: http://www.malgorzataremlein.pl/Jak_rozmawiac_z_nastolatkiem_o_seksie_i_antykoncepcji_tekst.pdf.

Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. (2012). Pobrane z: www.federa.org.pl/...pdf/edukacja/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf.

Stanowisko FDN w sprawie akcji „Stop Pedofilii”. (2016). Pobrane z: http://fdn.pl/stanowisko-fdn-w-sprawie-akcji-stop-pedofilii.

Suchecka J. (2015). Lekcje religii niekatolickich? Szkoły niechętne. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,75398,19393149,lekcje-religii-niekatolickich-szkoly-niechetne.html.

Szymańczak J. (2002). Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Pobrane z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-922.pdf.

Świdecka J. (2016). Burzliwy związek rodziców i szkoły. W imię dobra dziecka. Pobrane z: http://mamadu.pl/115779,burzliwy-zwiazek-rodzicow-i-szkoly-w-imie-dobra-dziecka.

Włodkowski D. (2009). Edukacja bez seksu. Pobrane z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/edukacja-bez-seksu/.

Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik. (2013). Pobrane z: http://spunk.rownasie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-i-cele-edukacji-seksualnej.-Przewodnik.pdf.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Niedopytalska, P. 2017. Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 82-91.