Masz tę MOC! Małymi krokami do celu. Innowacja pedagogiczna na miarę XXI wieku!

Autor

  • Marta Giziewska Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
  • Emilia Aksamit Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lwowska 1, 87-100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.101.115

Słowa kluczowe:

samoocena, samorealizacja, zasoby, sprawczość, marzenia, cele, potrzeby, Metoda Małych Kroków, innowacja, edukacja

Abstrakt

Cel:

Celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu innowacji pedagogicznej Masz tę MOC! Marz! Odkrywaj! Ustalaj Cele!

Omówione koncepcje:

Opisywany w artykule, model innowacji oparty jest na filozofii Kaizen, która zakłada dochodzenie do wyznaczonych celów poprzez małe kroki. W ramach prezentowanego modelu innowacji realizowane są trzy kluczowe kroki. Pierwszy krok: marz, drugi: odkrywaj (swoje mocne strony), trzeci: ustalaj cele, które kolejno następują po sobie. Realizacja wskazanych kroków pozwala podnieść poziom kompetencji uczniów i uczennic klas 4-8 w obszarach planowania samorealizacji, rozpoznawania własnych zasobów, sprawczości i pozytywnego obrazu siebie niezbędnych do definiowania własnych potrzeb oraz poznawania sposobów ich realizacji.  

Wyniki i wnioski:

Innowacje pedagogiczne stanowią kluczowy element szkolnej rzeczywistości, który umożliwia wdrożenie działań stanowiących odpowiedź na aktualne potrzeby uczniów i uczennic. W artykule zaprezentowano wyniki ewaluacji opisywanego modelu innowacji wskazując nie tylko na jego skuteczność ale i też atrakcyjność oraz użyteczność, w oparciu o oceny użytkowników innowacji (nauczycieli i nauczycielek) oraz jej odbiorców (uczniów i uczennic).

Wartość poznawcza:

W artykule zaprezentowano kompleksowy opis autorskiego modelu innowacji, w tym jego podstawy teoretyczne, cel, zakres tematyczny, metody dydaktyczne oraz wyniki ewaluacji. Prezentowane treści łączą ze sobą przestrzenie teorii, empirii i praktyki pedagogicznej.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogramy autorów

Marta Giziewska - Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

Marta Giziewska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy. Doktorantka Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się na zagadnieniach kompetencji komunikacyjnej, kompetencji językowej, neuropsychologicznych aspektów mowy i języka, zaburzeniach komunikacji w świetle relacji interpersonalnych oraz kształtowania samoświadomości w procesie komunikowania się. Wiedzę teoretyczną przekłada na praktykę zawodową. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Emilia Aksamit - Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lwowska 1, 87-100 Toruń

Emilia Aksamit, adiunktka w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pedagożka szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, kognitywistka, familiolożka oraz psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji.

Bibliografia

Bałażak, M. (2011). Filozofia Kaizen w pracy nauczyciela. Edukacja-Technika-Informatyka, 2(1), 271-276.

Barczykowska, A., & Dzierzyńska-Breś, S. (2013). Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice). Resocjalizacja Polska, 4, 131-152.

Bąbel, P. (2011). Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowania. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 27-38.

Benek, I. (2016). Włączenie społeczne osób starszych poprzez ich aktywizację – prezentacja rozwiązań architektonicznych. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 1(20), 167-177.

Betyna, M. (2017). Motywacja studentów do nauki języka obcego na przykładzie studentów kierunków medycznych. Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, 4, 69-83.

Boguszewski, R. (2016). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. CEBOS.

Bystrzanowska, M. (2018). Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku. Głos – Język – Komunikacja, 5, 101-115.

Czerwonka, E., & Waszkuć, E. (b.d.) Metodyka nauczania przedmiotów. http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7bec72141130c8f109c21ec70dd36508

Detyna, B. (2018). Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 19(2), 65-81.

Dytfeld, K., & Smółka, E. (b.d.) Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki. https://silo.tips/download/metody-aktywizujce-jako-system-motywowania-uczniow-do-nauki

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, & K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych.

European Network of Ombudspersons for Children (2018). Child and Adolescent

Mental Health in Europe. ENOC.

Franke, E. (2016). Kaizen, jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskiwania wiedzy w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 87, 93-103.

Makaruk, K., Włodarczyk, J., & Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Gabryelewicz, I., Gawłowicz, P., & Sadłowska-Wrzesińska, J. (2015). Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Problemy Profesjologii, 2, 139-148.

Garncarz, A., & Rybka, A. (2012). Terapia i edukacja osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Próba integracji zagadnień. Sztuka Leczenia, 3-4, 47-68.

Giziewska, M., & Aksamit, E. (b.d.) Masz tę MOC! Marz. Odkrywaj. Ustalaj cele. https://popojutrze2.pl/masz-te-moc/

Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97, 387-398.

Imai, M. (2007). Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca.

Janus, A. (2012). Dobre praktyki: Zawód – nauczyciel. Poradnik. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.

Krzesińska-Żach, B. (2005). Edukacja medialna dziecka w rodzinie – wybrane aspekty. W J. Izdebska, & T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, t. 1: Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej (ss. 54-59). Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Kuleczka, M., & Skierska-Pięta, K. (2011). Dobre praktyki: zawód – nauczyciel. Poradnik opracowany w ramach projektu: Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela. Wydawnictwo Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Lasota, A., & Pisarzowska, E. (2016). Pożądane cechy osobowości nauczyciela – pedagoga w ujęciu klasycznych i współczesnych koncepcji. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 1(7), 77-88.

Moja wiara w siebie (b.d.) https://ckziu.radom.pl/wp-content/uploads/2019/07/TEST-Moja-wiara-w-siebie1.pdf

Mordzak, M. (2018). Przebieg edukacji osób z mutyzmem wybiórczym. W M. Chmielewska, & M. Kamińska (red.), Edukacja otwarta (ss. 125-148). Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, wydanie trzecie poprawione. Wydawnictwo Akademickie Żak.

Ostaszewski, K. (2017). Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 Nr 56, poz. 506).

Rubacha, K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śliwerski, B. (2008). Edukacja w wolności. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Trzciszka, T. (2012). Innowacje - szanse i bariery w aspekcie konkurencyjności polskiej gospodarki. W T. Sikora, & M. Giemza (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku (ss. 240-252). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023r. poz. 185.

Woynarowska-Sołdan, M., & Woynarowska, B. (2019). Przedszkole promujące zdrowie w Polsce i innych krajach. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 1(13), 43-60.

Zapędowska-Kling, K. (2016). „Pasja dla życia” – innowacyjny program aktywizacji osób starszych na przykładzie doświadczeń szwedzkich. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej, 11(1), 37-46.

Ziółkowski, P. (2022). Rola innowacji pedagogicznych w szkole. Zeszyty naukowe WSG, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, 40(7), 15-33.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Giziewska, M. i Aksamit, E. 2023. Masz tę MOC! Małymi krokami do celu. Innowacja pedagogiczna na miarę XXI wieku!. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 101–115. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.101.115.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE