Postrzeganie międzypokoleniowe młodych dorosłych i seniorów

Autor

  • Anna Kostrzewa
  • Julia Skrobek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-527 Wrocław, Polska

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2020.71.79

Słowa kluczowe:

dialog międzypokoleniowy, seniorzy, młodzi dorośli, postawy, intergenerational dialogue, seniors, young adults, attitudes

Abstrakt

Celem pracy było sprawdzenie tego jaki stosunek przejawiają do siebie młodzi dorośli oraz seniorzy, a także to jak postrzegają oni grupy własne. 

W badaniu udział wzięły 54 osoby, 27-u młodych dorosłych oraz 27-u seniorów. Wiek osób badanych: młodych dorosłych 20-30 lat (M=22,41; SD=2,39), seniorów: 60-79 lat (M=67,48; SD=4,77). Zastosowano metodę badań kwestionariuszowych. Dyspozycyjny optymizm mierzono przy użyciu Testu Orientacji Życiowe - LOT –R. W celu zmierzenia jak osoby charakteryzują siebie i opisują innych stworzono dwa kwestionariusze autorskie, w których osoby badane udzielały odpowiedzi na 32 pozycjach w każdym teście. W pierwszym z nich należało się odnieść do opisu charakterystyki własnej, a w drugim do opisu innych osób. W tym przypadku osoby młode miały za zadanie opisać grupę senioralną, natomiast seniorzy młode pokolenia.

Na podstawie wyników badań dotyczących opisu osób w wieku senioralnym przez osoby młode oraz osób młodych przez seniorów wynika, że grupa senioralna ocenia wyżej młodych dorosłych niż młodzi dorośli oceniają seniorów. Młodzi dorośli oceniają wyżej siebie niż seniorów. Z kolei młodzi dorośli posiadający dziadków i mający z nimi dobry kontakt, wyżej oceniali seniorów.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, cyt., s. 94. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Brzezińska, A. (2001, nr.5). Niezbędność dziadków. Charaktery, s. 27-29.

Chechelski, D. (2007, nr 2.). Starość w niewoli stereotypu. Medi. Forum Opieki Długoterminowej.

Kowalczuk, K. ,(2012). Rola dziadków w naszym życiu. Komunikat z badań. (BS/8/2012). Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej, źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_008_12.PDF

Łukaszewski, W. (2008, 17 listopada). Dziadek do piachu! Krzyczą smarkacze, kiedy jeżdżę na rolkach. Gazeta Wyborcza , s. 8-9.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik Socjologiczny. Toruń: Graffiti BC, str. 16.

Okólski M., Wyzwania demograficzne Europy i Polski, „Studia Socjologiczne” 2010, nr 4.

Potempa, K.(2013, Tom 19, Nr 2). Optymizm a zdrowie, s.130–134. Lublin: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu.

Rokicki, A. (2016) Starość nie znaczy bierność-współczesne metody aktywizowania seniorów.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 29, no. 1, s. 186. s.193

Szatur-Jaworska, B. , Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Aspra-JR.

Szatur-Jaworska, B. (2006) Faza starości w cyklu życia człowieka – ogólna charakterystyka, W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. Podstawy gerontologii społecznej. s. s. 46–48.Warszawa:Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Stach, R. (2006). Optymizm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szukalski, P. (2004). Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) - przyczyny, przejawy, konsekwencje. Uniwersytet Łódzki.

Wiśniewska, E. (2017). Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym. Społeczeństwo Edukacja Język, tom 6/2017, ss. 27-47. Płock: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

Wnuk, W. (2013). O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych. W:Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.Trociuk, S. Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Nr.10. Warszawa 2013, s.s.17-18, s.57

Wojciszke, B. (2011). Psychologia Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-25

Jak cytować

[1]
Kostrzewa, A. i Skrobek, J. 2020. Postrzeganie międzypokoleniowe młodych dorosłych i seniorów. Ogrody Nauk i Sztuk. 10, (lip. 2020), 71–79. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2020.71.79.

Numer

Dział

TRANSGRESJA