Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu

  • Urszula Anna Dworska- Kaczmarczyk Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe regionu, Mała Ojczyzna, dziecko w wieku przedszkolnym, edukacja regionalna w przedszkolu

Abstrakt

Teza. Współcześnie zwracamy się ku edukacji małego dziecka mającej na celu rozbudzenie
wśród najmłodszych poczucia przynależności do Małej Ojczyzny.
Cel artykułu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie analizy wyników
przeprowadzonych badań dotyczących znajomości dziedzictwa kulturowego regionu
wśród dzieci 3, 4 i 5-letnich.
Metoda. Problem badań został zawarty w następującym pytaniu: Jaka jest wiedza
dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu? Metodę moich badań stanowił
sondaż diagnostyczny. Jako technikę badań zastosowano test obrazkowy. Badania
przeprowadzono w jednym z przedszkoli na terenie Podhala.
Wyniki i wnioski. Analiza zgromadzonego materiału badawczego potwierdza
konieczność realizowania w placówkach wychowania przedszkolnego zagadnień
mających na celu rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej.

Biogram autora

Urszula Anna Dworska- Kaczmarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków

doktorantka

Bibliografia

Bibliografia:

Chrost M., Topij-Stempińska B., Tradycje rodzinne, regionalne i narodowe w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] Chrost M. (red.), Dziedzictwo kulturowo- historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna- aspekty dydaktyczne, Kraków 2013.

Duda J., Dziecko w świecie wartości regionalnych, „Nauczyciel i szkoła” 2009, nr 3-4.

Korzeniowska W., Kultowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn,

[w:] Denek K., Dymara B., Korzeniowska W. (red.), Dziecko w świecie wielkiej i małej ojczyzny, Kraków 2009.

Książek W. (red.), Ministerstwo Edukacji Narodowej. O edukacji regionalnej- dziedzictwie kulturowym w regionie, Warszawa 2000.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009.

Surma B., Edukacja regionalna i międzykulturowa w przedszkolu, [w:] Królikowska

A. (red.),Dziedzictwo kulturowo- historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa

i regionalna- aspekty wychowawcze, Kraków 2013.

Trebunia- Staszel S., Wychowanie regionalne- jego znaczenie, [w:] Edukacja regionalna. Podtatrze, Kraków 2005.

Wietecha M., Legendy i podania w kształtowaniu więzi z małą ojczyzną- sposoby wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, [w:] Cimała B., Kwiatek J. (red.), Regionalizm, kultura i oświata regionalna, Opole 2010.

Netografia (strony internetowe):

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000080301.pdf, 18.12.2015.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Dworska- Kaczmarczyk, U. 2017. Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 195-201.
Dział
DOŚWIADCZENIE