Sytuacja prawna doktoranta (uczestnika studiów doktoranckich) w świetle reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Słowa kluczowe: reforma szkolnictwa wyższego i nauki, ustawa 2.0, doktorant, studia doktoranckie, przewód doktorski

Abstrakt

Cel badań. Celem prowadzonym badań była analiza statusu prawnego doktoranta (uczestnika studiów doktoranckich) w świetle reformy szkolnictwa wyższego i nauki, w zakresie sposobu organizacji kształcenia, rekrutacji, praw i obowiązków oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych.

Metoda badań. W toku prowadzonych badań wykorzystana została metoda dogmatyczno-prawna oraz elementy empirycznej w zakresie przeprowadzonej analizy orzecznictwa. Uwzględniona została materia normatywna, w szczególności przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i przepisy ją wprowadzające, a także przepisy dotychczasowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wyniki badań.Przeprowadzone badania wykazały, że sytuacja prawna doktorantów jest uzależniona od roku akademickiego, w którym rozpoczęli studia doktoranckie, a także od dnia, w którym wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może odbywać się nie tylko na „starych” czy „nowych zasadach”, ale także w trybach mieszanych, w których reguły są modyfikowane tylko w określonych zakresach.

Wnioski. Doktoranci powinni z uwagą zapoznać się ze zróżnicowanym stanem prawnym. Z uwagi na zmienione zasady i liczne wyjątki od wprowadzonych zmian istotne jest, aby upewnić się, jakiego dnia postępowanie zostało wszczęte i czy wszelkie formalności w tym zakresie zostały dopełnione. Ponadto w przypadku opóźnień w procesie tworzenia pracy doktorskiej, warto zwrócić uwagę na terminy graniczne, po których postępowanie zostanie umorzone albo zakończone.

Biogram autora

Anna Maria Maciąg, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Administratywistka. Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zainteresowania badawcze zogniskowała wokół prawa administracyjnego (materialnego i ustrojowego), w szczególności wokół ustroju gminy. Teorię łączy z praktyką dzięki pracy zawodowej i działalności w blogosferze, blogując o prawie administracyjnym.

Bibliografia

Chmielnicki, P., Stec, P. (2017). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. LEX/el.

Dańczak, P. (2015). Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. LEX/el.

KDN. (5.09.2018). Kształcenie doktorantów – najczęściej zadawane pytania. Pobrano z: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania.

Kobylarek, A. (2016). Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany. Wrocław: Argi.

Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 14.06.1960. (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.).

Lisowski, P. (2010). Lokalne źródła prawa, W: J. Boć (red.), Prawo administracyjne (ss. 86-104). Wrocław: Kolonia Limited.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa z dnia 20.07.2018. (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.).

Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa z dnia 27.07.2005. (Dz.U. 2017 poz. 2183 z późn.zm.).

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa z dnia 03.07.2018. (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.08.2017 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. (Dz.U. 2017 poz. 1696 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.02.2017 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. (Dz.U. 2017 poz. 256 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. (Dz.U. 2018 poz. 1818 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz.U. 2016 poz. 1586 z późn.zm.).

Szwedziak-Bork, I. (2014). Status prawny doktoranta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Student czy naukowiec?. Kwartalnik Prawa Publicznego, 1-2, 37-54.

Ustawa z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.U. 2017 poz. 1789 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. 2016 poz. 2045).

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17.07.2018. (II SA/Bd 381/18. LEX nr 2542110).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26.07.2018. (III SA/Kr 205/18. LEX nr 2537170).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.02.2017. (IV SA/Wr 475/16. LEX nr 2270025).

Opublikowane
2019-08-15
Jak cytować
[1]
Maciąg, A.M. 2019. Sytuacja prawna doktoranta (uczestnika studiów doktoranckich) w świetle reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ogrody Nauk i Sztuk. 9, 9 (sie. 2019), 103-112. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2019.103.112.