Dieta, żywienie oraz edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym

  • Anna Schmidt Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, Polska
Słowa kluczowe: dieta, żywienie, edukacja zdrowotna, postawy prozdrowotne, dziecko w wieku przedszkolnym

Abstrakt

Teza. Temat diety i żywienia jest zagadnieniem niezwykle istotnym, w szczególności w odniesieniu do dzieci, dlatego tak istotne jest, by już od najmłodszych lat kształtować ich postawy prozdrowotne, a także przekazywać wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o swoje życie i zdrowie.

Omówione koncepcje. Artykuł stanowi przegląd pojęć dotyczących diety, żywienia oraz edukacji zdrowotnej dziecka w wieku przedszkolnym. Autorka podjęła próbę usystematyzowania zagadnień rozpoczynając od aspektu definicyjnego, wskazując następnie na właściwe warunki żywienia dzieci, najczęściej popełniane błędy, konsekwencje złych nawyków żywieniowych dzieci, a także przedstawiła wnioski i refleksje wynikające
z doświadczeń własnych.

Wyniki i wnioski. Autorka wskazuje istotną rolę diety, żywienia oraz edukacji zdrowotnej w życiu człowieka oraz podkreśla, iż mimo coraz większej świadomości społeczeństwa wobec tych zagadnień, są one nadal zbyt rzadko wdrażane i przestrzegane. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ważność tych tematów w kontekście dziecka w wieku przedszkolnym, które już od najmłodszych lat powinno uczyć się właściwych nawyków zdrowotnych, związanych z podejmowaniem aktywności fizycznej, jak i stosowaniem odpowiedniej diety oraz przestrzeganiem zasad prawidłowego żywienia. W artykule przedstawione zostały fragmenty wyników badań, które stać się mogą inspiracją do dalszych poszukiwań i zgłębienia tej tematyki.

Biogram autora

Anna Schmidt, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, Polska

Doktorantka. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika,
specjalność: edukacja elementarna i język angielski, socjoterapia i promocja zdrowia,
edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

W pracy doktorskiej koncentruje się na zagadnieniu współpracy środowisk na rzecz wspierania
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i analizuje te kwestie w kontekście środowiska
przedszkolnego, rodzinnego oraz lokalnego.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, planowania procesu nauki oraz nauczania języków obcych, kwestii
dwujęzyczności, alternatywnych metod i technik nauczania oraz myślenia wizualnego
i notowania graficznego.

Bibliografia

1. Chwojnowska, Z., Charzewska, J. (2011). Błędy w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Charzewska (red.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach (ss. 16-30). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia.
2. Domaradzki, J. (2013). O definicjach zdrowia i choroby. Folia Medica Lodziensia, 40 (1), 5-29.
3. Jarosz, M. (red.) (2017). Normy żywienia dla populacji Polski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia.
4. Majewicz, P. (2011). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – przedmiot, cele zadania. W: W. Pilecka (red.), Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży (ss. 121-134). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Nowak-Starz, G., Markowska, M., Król, H., Zięba, E., Szpringer, M. (2013). Medyczne koncepcje struktury zdrowia, jego ochrony i promocji. Zdrowie i dobrostan, 1/2013, 149-162.
6. Sosnowska-Bielicz, E., Wrótniak, J. (2013). Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 147-165.
7. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (2012), Żywienie na wagę złota, Katowice: Wydano nakładem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
8. WHO (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Pobrane z: http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986.
9. Woynarowska B. (red.) (2010). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10. Wysocki, M.J., Miller, M. (2003). Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowa i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegląd Epidemiologiczny, 57 (3), 505-512.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Schmidt, A. 2018. Dieta, żywienie oraz edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 275-284. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.275.284.
Dział
DOŚWIADCZENIE