Publikowanie wyników kolokwiów, egzaminów i innych sprawdzianów z podanymi numerami albumów studentów w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

  • Anna Maciąg Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska
Słowa kluczowe: numer albumu, publikowanie wyników kolokwiów, ochrona danych osobowych, zakład administracyjny

Abstrakt

Cel badań. Celem badań jest ustalenie czy publikowanie na publicznych stronach wydziałowych wyników kolokwiów, egzaminów, kartkówek w powiązaniu z numerami albumów studentów narusza ochronę ich danych osobowych.

Metody badań. Badania oparte zostały na interpretacji stanu prawnego z uwzględnieniem prawa powszechnie obowiązującego krajowego i unijnego, jak i prawa wewnętrznego –zakładowego, a także empirycznej analizie konkretnego przypadku, tj. systemu USOSweb Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyniki badań. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w określonych warunkach, tzn.
w sytuacji, gdy po wpisaniu numeru albumu do katalogu systemu USOSweb pojawia się imię (imiona) i nazwisko studenta, któremu numer albumu jest przypisany, publikowanie wyników kolokwiów, egzaminów, czy innych sprawdzianów w powiązaniu z jego numerem albumu – bez jego zgody – jest naruszeniem ochrony danych osobowych.

Ograniczenie badań. Badania przeprowadzone zostały na przykładzie jednego systemu USOSweb. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 28 grudnia 2017 r.

Zastosowanie badań. Badania uwzględniły przypadek jednego systemu, jednakże sama formuła naruszeń, jaka została poddana badaniom, możliwa jest do wielokrotnego zastosowania. Problem, jaki dostrzeżono dotyka wiele zakładów administracyjnych i innych instytucji. Przedstawione rozwiązania w obecnej sytuacji są uniwersalne.

Wnioski. Pewne tradycje wpływały na fakt, iż wyniki kolokwiów, egzaminów i ocen publikowano na stronach wydziałowych. Analiza takich działań pod kątem ochrony danych osobowych wskazuje jednak, że działania takie mogą naruszać (i często naruszają) przysługujące studentom prawa osobowe. W świetle przepisów unijnych obowiązujących od 25 maja 2018 r. mogą się więc i stawać bezpośrednią podstawą do wysuwanych przez studentów w stosunku do administratorów danych roszczeń sądowych.

Biogram autora

Anna Maciąg, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska

Magister administracji, doktorantka w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze zogniskowane przede wszystkim na tematyce samorządu terytorialnego (w szczególności gminy), począwszy od ustroju (gmin, w tym i miast na prawach powiatu), przez materialne prawo administracyjne (w tym kwestie związane z prawem ochrony środowiska, oświatą, sportem), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących partycypacji społecznej, po kwestie proceduralne.

Bibliografia

1. Barta, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2015). Ochrona danych osobowych. Komentarz. LEX (online).
2. Bąkowski, T., Brzeski, M. (2012). Problemy dotyczące form stanowienia administracyjnego prawa materialnego. W: D.R. Kijowski, A. Miruć, P.J. Suwaj,
A. Suławko-Karetko (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Tom I: Jakość prawa administracyjnego. LEX (online).
3. Bednarczyk-Płachta, A. (2016). Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
4. Bielak-Jomaa, E., Lubasz, D. (red.). (2018). RODO. Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych. Komentarz. LEX (online).
5. Boć, J. (red.). (2010). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
6. Chmielnicki, P., Stec., P. (red.). (2017). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. LEX (online).
7. Drozd, A. (2008). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism
i przepisy. LEX (online).
8. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Dz.U.UE.L 1995, Nr 281, poz. 31.
9. Filipek, J. (1995). Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. cz. 1. Kraków: Universitas.
10. Grzegorczyk, F. (2012). Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo. LEX (online).
11. Izdebski, H., Zieliński, J. (2015). Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. LEX (online).
12. Konstytucja RP z 02.04.1997. Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
13. Konwencja Nr 108 Rady Europy z 28.01.1981 o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Dz.U. 2003, Nr 3, poz. 25.
14. Krzysztofek, M. (2015). Glosa do wyroku NSA z 15.03.2010. I OSK 756/09. LEX nr 385995283.
15. Kulpa, J. (2017). Dane statystyczne Uczelni. Pobrano z: bip.uni.wroc.pl.
16. Lisowski, P. (2013). Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym. Wrocław: Kolonia Limited.
17. Litwiński, P. (2015). Glosa do wyroku NSA z 15.03.2010. I OSK 756/09. LEX nr 151125855.
18. Litwiński, P. (red.). (2018). Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Legalis (online).
19. Pierzchała, J. (2016). Prawo oświaty prywatnej. LEX (online).
20. Postanowienie NSA z 18.09.2012. I OSK 158312. LEX nr 521375857.
21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16.09.2016 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dz.U. poz. 1554, z późn. zm.
22. Rozporządzenie PE i Rady 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.U.UE.L.2016 Nr 119, poz. 1).
23. Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. LEX (online).
24. Uchwała Rady WPAiE UWr Nr 103/IX/2015 z 21.09.2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na jednolitych studiach. Pobrana z: prawo.uni.wroc.pl.
25. Uchwała Senatu UWr Nr 26/2015 z 25.03.2015 w sprawie Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim. Pobrana z: prawo.uni.wroc.pl.
26. Ustawa z 27.07.2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2183.
27. Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2016, poz. 922, z późn. zm.
28. Wyrok NSA w Warszawie z 04.04.2003. II SA 2135/02. LEX nr 520200763.
29. Wyrok NSA w Warszawie z 28.11.2002. II SA3389/01. LEX nr 520335300.
30. Wyrok NSA z 15.03.2010. I OSK 756/09. LEX nr 520684006.
31. Wyrok NSA z 18.11.2009. I OSK 667/09. LEX nr 520682494.
32. Wyrok TK z 05.10.2005. SK 39/05. LEX nr 520259046.
33. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 04.03.2014. II SA/Bd 1597/13. LEX nr 521551612.
34. Wyrok WSA w Gliwicach z 23.01.2017. IV Sa/Gl 708/16. LEX nr 522314491.
35. Wyrok WSA w Krakowie z 27.10.2015. III SA/Kr 403/15. LEX nr 522033247.
36. Wyrok WSA w Warszawie z 13.07.2005. I SA/Wa 1035/04. LEX nr 520284266.
37. Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Maciąg, A. 2018. Publikowanie wyników kolokwiów, egzaminów i innych sprawdzianów z podanymi numerami albumów studentów w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 91-100. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.91.100.