Psychologiczne konsekwencje zatłoczenia społecznego i zaangażowania technologicznego u adolescentów i młodych dorosłych

  • Anna Pyszkowska Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach , ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
Słowa kluczowe: psychologia środowiskowa, zatłoczenie społeczne, anhedonia, poczucie jakości życia

Abstrakt

Cel badań. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań eksploracyjnych mających na celu określenie związków i zależności pomiędzy zatłoczeniem, uzależnieniem od technologii, anhedonią i poczuciem jakości życia.

Metodologia. W badaniu wzięło udział 410 osób (351 kobiet, średnia wieku 22,38). 64% zamieszkiwała miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wykorzystano dane zarówno ilościowe (kwestionariusze: TUI, SHAPS, KPJŻ) oraz jakościowe (pytania otwarte do respodentów).

Wyniki. Wykazano istotne statystycznie związki pomiędzy subiektywnym poczuciem zatłoczenia w sferze publicznej a  spadkiem poczucia jakości życia w sferze psychofizycznej (r=-0,21) i psychospołecznej (r=-0,16). Z kolei poczucie zatłoczenia w sferze domowej wiązało się z wyższym uzależnieniem od technologii (r=0,17) i niższym poczuciem jakości życia w sferze psychofizycznej (r=-0,26), psychospołecznej (r=-0,25) i podmiotowej (r=-0,21).  

Wnioski. Wyniki wskazują, że poczucie zatłoczenia społecznego istotnie wiąże się z niższym dobrostanem jednostek oraz wykorzystywaną przez niego technologią, z drugiej strony – jest zjawiskiem heterogenicznym, niejednoznacznym i  wymagającym dalszych badań w tym kierunku, biorąc pod uwagę wykazane różnice w  przeżywaniu tego zjawiska przez jednostki ze względu na subiektywnie odczuwany dyskomfort oraz specyficzne czynniki sytuacyjne.

Biogram autora

Anna Pyszkowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach , ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska

Doktorantkaw Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badawczo zajmuje się wpływem warunków środowiskowych oraz efektywnością metod terapeutycznych na poczucie jakości życia. Praktycznie zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
rozwojowymi oraz ich rodzinami. Wśród swoich zainteresowań naukowych wymienia: psychologię jakości życia, somatopsychologię, profilaktykę zdrowia psychicznego, psychologię ewolucyjną, terapię poznawczo-behawioralną.

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Pyszkowska, A. 2018. Psychologiczne konsekwencje zatłoczenia społecznego i zaangażowania technologicznego u adolescentów i młodych dorosłych. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 421-429. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.421.429.