Osiągnięcia edukacyjne skazanych i ich znaczenie w planowaniu procesu resocjalizacyjnego – analiza jakościowa

  • Małgorzata Osińska Zakład Resocjalizacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
Słowa kluczowe: educational attainment, resocialization, probation officer, social adaptation

Abstrakt

Teza i cel badań

Osoby naruszające porządek prawny często prezentują niski poziom osiągnięć edukacyjnych.  Charakteryzują się niewystarczającym poziomem wykształcenia i brakiem kwalifikacji zawodowych, co przyczynia się do pogłębiania marginalizacji społecznej i w konsekwencji sprzyja powrotności do przestępstwa. Celem badań było przedstawienie osiągnięć edukacyjnych badanych osób oraz ich znaczenia w planowaniu pracy resocjalizacyjnej zmierzającej do wprowadzenia trwałych zmian w funkcjonowaniu społecznym.

Metoda badań

Inspiracją prezentowanych w niniejszym artykule analiz były badania przeprowadzone przez autorkę na grupie skazanych pozostających pod dozorem kuratora sądowego. Uzyskane dane pochodzą z analizy dokumentów zawartych w teczkach dozoru. Badania realizowano od czerwca do października 2017r. na próbie dokumentów obrazujących sytuację życiową 57 osób.

Wyniki badań

Zdecydowana większość osób, których dokumentacja była przedmiotem analiz charakteryzuje się niskim poziomem osiągnięć edukacyjnych. Spośród 57 osób 43 (75,4%) nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a edukację szkolną zakończyły na poziomie podstawowym. Z kolei 11 osób (19,3%) ukończyło szkołę zawodową bądź kurs zawodowy. Tylko w stosunku do 3 osób (5,3%) osiągnięcia edukacyjne ocenić można jako wysokie.

Wnioski

Edukacja odgrywa istotną rolę w procesie socjalizacji człowieka i wyposaża jednostkę w skuteczne mechanizmy radzenia sobie z trudnościami w przystosowaniu do wymogów otaczającej rzeczywistości. Ze środowisk osób o niskich osiągnięciach edukacyjnych często rekrutują się osoby wykluczone społecznie i naruszające normy społeczno - prawne. Świadomość znaczenia osiągnięć edukacyjnych w stabilizacji sytuacji życiowej powinna mieć odzwierciedlenie w planowaniu procesu resocjalizacyjnego ukierunkowanego na osiągnięcie trwałych zmian w społecznym funkcjonowaniu jednostki. 

Biogram autora

Małgorzata Osińska, Zakład Resocjalizacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska

Doktorantka Zakład Resocjalizacji Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą resocjalizacji osób dorosłych, znaczenia zasobów osobistych i motywacji we wprowadzaniu zmian, a także innowacji w praktyce resocjalizacyjnej. Interesuje ją praktyka resocjalizacyjna i służby probacyjne w innych krajach oraz możliwości wykorzystania dobrych praktyk w polskich warunkach. Zainteresowania pozostają w ścisłym związku z wykonywaną przez nią pracą kuratora sądowego dla dorosłych. 

Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Osińska, M. 2018. Osiągnięcia edukacyjne skazanych i ich znaczenie w planowaniu procesu resocjalizacyjnego – analiza jakościowa. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 430-443. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2018.430.443.