Fenomenologia miłości Sørena Kierkegaarda: miłość zmysłowa – miłość wieczna – lęk

Autor

  • Malwina Tkacz Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.13.22

Słowa kluczowe:

miłość, Søren Kierkegaard, fenomen, fenomenologia, egzystencjalizm

Abstrakt

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie fenomenu miłości w filozofii Sørena Kierkegaarda. Filozof ten wyróżnia wiele kategorii miłości – od miłości preferencyjnej po agape.

Metody. Metodę badań stanowi analiza wybranych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz tekstów filozoficznych.

Wyniki. Fenomen miłości w ujęciu Kierkegaarda przybiera wiele form i ujawnia się w różnych kate­goriach. Nie istnieje wiele fenomenów – istnieją różne ich przejawy, a koncepcja miłości zunifikowanej jest możliwa.

Wnioski. Miłość preferencyjna i miłość bliźniego nie wykluczają się – są w pe­wien sposób zależne, a przynajmniej mają „punkty wspólne”. Zależność ta wydaje się być obiecującym gruntem dla dalszej analizy i badań.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Dunning, S. N. (1985). Kierkegaard’s Dialectic of Inwardness: A Structural Analysis of the Theory of Stages. Princeton University Press.

Hughes, C. S. (2014). Kierkegaard and the Staging of Desire: Rhetoric and Performance in a Theology of Eros. Fordham University Press.

Kierkegaard, S. (1983). Kierkegaard’s Writings Volume 6: Fear and Trembling. Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (1992). Kierkegaard's Writings Volume 5: Eighteen Upbuilding Discourses. Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (2007). Czyny miłości. Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Kierkegaard, S. (2016). Albo-albo. t. I i II. Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Pattison, G. (2003). Kierkegaard's upbuilding discourses: Philosophy, literature, and theology. Routledge.

Scheler, M. (1973a). Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. Northwestern University Press.

Scheler, M. (1973b). Selected Philosophical Essays. Northwestern University Press.

Scheler, M. (2008). Resentyment a moralności. Wydawnictwo Aletheia.

Singer, I. (2009). The Nature of Love. The Modern World. t. 3. The MIT Press.

Søloft, P. (2011). Erotic Love: Reading Kierkegaard with and without Marion. Dialog, 50(1), 37-46.

Strawser, M. (1996). Both/and Reading Kierkegaard: From Irony to Edification. Fordham University Press.

Strawser, M. (2015). Kierkegaard and the Philosophy of Love. Lexington Books.

Zahavi, D. (2003). Husserl's phenomenology. Stanford Univer

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Tkacz, M. 2023. Fenomenologia miłości Sørena Kierkegaarda: miłość zmysłowa – miłość wieczna – lęk. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 13–22. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.13.22.