Logiczne myślenie w uczeniu się matematyki – zadania otwarte i zamknięte

Autor

  • Agnieszka Borowiecka Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2021.53.60

Słowa kluczowe:

logiczne myślenie, myślenie matematyczne, edukacja, uczenie się matematyki, zadania zamknięte, zadania otwarte

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było sprawdzenie poziomu logicznego myślenia uczniów, którzy ukończyli pierwszy etap edukacyjny.

Metoda badań. Wśród uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego przeprowadzono test w zakresie logicznego myślenia. Test składał się z 10 zadań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Zadania obejmowały treści matematyczne, praktyczne, analizę sytuacji i treści językowe. Za poprawną odpowiedź uczeń  otrzymywał jeden punkt, a za złą odpowiedź lub jej brak zero punktów.

Wyniki badań. Uczniowie mają problem ze zrozumieniem treści zadania i dokonaniem jego analizy. Niejednokrotnie błędnie dobierali także metody rozwiązania zadań. Uczestnicy badania lepiej radzili sobie z rozwiązaniem zadań otwartych niż zadań zamkniętych. Poziom logicznego myślenia po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego nie jest zadowalający.

Wnioski. Matematyka jako przedmiot szkolny towarzyszy uczniom na każdym etapie edukacji. Wiedza z jego zakresu jest weryfikowana już po ukończeniu pierwszego etapu nauczania podczas tzw. „trzecioteściku”, po ukończeniu szkoły podstawowej podczas egzaminów ósmoklasisty oraz po ukończeniu szkoły średniej podczas egzaminu maturalnego. Z opracowanych wyników badań wynika, iż osiągnięcia matematyczne uczniów zależą od poziomu sprawności umysłowej, a głównie od umiejętności logicznego myślenia. Przeprowadzony test wykazał także, że dla większości uczniów matematyka jest wyzwaniem, wymaga bowiem rzetelności, umiejętności analizowania, dochodzenia do wniosków i przede wszystkim logicznego myślenia.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Biogram autora

Agnieszka Borowiecka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Asystent naukowo – dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki.

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Opolskim. Czynny nauczyciel matematyki w szkole podstawowej oraz wykładowca akademicki.  

Zainteresowania naukowe to przede wszystkim wpływ logicznego myślenia na efekty nauczania matematyki na każdym szczeblu edukacji oraz ocenianie wspierające proces uczenia się uczniów. 

Bibliografia

Adamek, I. (1998). Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Bonar, J. (2013). O potrzebie rozwijania myślenia twórczego w edukacji matematycznej uczniów. W: A. Kalinowska (red.), Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie. (ss. 79–92). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Gębuś, D., Pierzchała, A. (2016). Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie: osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Ludwikowska, E. (2017). Myślenie matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie uczniów województwa kujawsko-pomorskiego. W: B. Niemierko, M. K. Szmigiel, (red.), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania. Kraków: Wydawnictwo Grupa Tomami, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

Neapolitański, S. (1958). Zarys dydaktyki matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Pólya, G. (1976). Odkrycie matematyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo – Techniczne.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-26

Jak cytować

[1]
Borowiecka, A. 2021. Logiczne myślenie w uczeniu się matematyki – zadania otwarte i zamknięte. Ogrody Nauk i Sztuk. 11, 11 (sie. 2021), 53–60. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2021.53.60.