Postkolonialne obrazy we współczesnym kinie włoskim

  • Ewa Baszak Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Słowa kluczowe: postkolonializm, kino włoskie, migracje, imigranci, multikulturowość, rasizm

Abstrakt

Cel badań. Celem poniższej pracy jest zbadanie postkolonialnych obrazów we współczesnym kinie włoskim, których produkcja w ostatnich dwudziestu latach uległa znacznemu rozwojowi, nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Mówiąc o postkolonialiźmie w filmie, należy najpierw przedstawić kolonialne dziedzictwo Włoch, aby płynnie przejść do postkolonialnych studiów nad filmem, a co za tym idzie do analizy konkretnych tytułów filmowych.

Metody badań. Przedmiotem moich badań są współczesne filmy włoskie, których tematyka pozostaje ściśle związana z postkolonializmem. Analiza została przeprowadzona na podstawie najważniejszych koncepcji postkolonialnych badań nad filmem (teoria Kobeny Mercer i Stuarta Hall, Elli Shohat i Roberta Stam oraz Laury Marks, Sandry Ponzanesi i Marguerite Waller).

Wyniki badań. Analizowane filmy coraz częściej nie dotyczą bezpośrednio postkolonializmu, uwzględnia się inne niż tylko kolonialne czynniki sprawcze warunkujące dzisiejsze ruchy migracyjne oraz powstawanie wspólnot diasporycznych.

Wnioski. Omawiane filmy ukazują współczesną Europę jako ukształtowaną przez kolonialną przeszłość, która wywarła trwały wpływ na teraźniejszość oraz przez pryzmat jej następstwa, jakim jest zjawisko migracji, które obecnie stanowi duży problem w Europie. Postkolonialne badania nad filmem, coraz częściej odnoszą się do pojęcia multikulturowości.

Biogram autora

Ewa Baszak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

doktorantka

Bibliografia

Amelio, G. (1996). L’America [film]. Włochy: Alia Film.

Amoroso, C. (2006). Cover Boy [film]. Włochy: Paco Cinematografica.

Ashcroft, B., Griffiths, & G., Tiffin, H. (2000). Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London: New York.

Bartnicki, A., & Mantel-Niecko. J. (1987) Historia Etiopii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk-Łódź.

Bertolucci, B. (1998). Rzymska Opowieść [film]. Polska: Fiction Films.

Dobrogoszcz, T. (2016). Przeciw stereotypom: mimikra a hybrydyczność. Pobrane z http://rcin.org.pl/Content/59151/WA248_78875_P-I-2524_dobrogoszcz-przeciw_o.pdf.

Domańska, E. (2008). Badania postkolonialne, W: L. Gandhi (Red.), Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań.

Ferrente, A. (2006). L’Orchestra di Piazza Vittorio [film]. Włochy: Eurozoom.

Garrone, M. (1998). Ospiti [film]. Włochy: Archimede.

Gierowski, J. A. (1999). Historia Włoch, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Golemo, K. (Red.). (2013). Włochy wielokulturowe. Regionalizmy. Mniejszości. Migracje, Kraków.

Hall, S. (1997), New Ethnicities, W: S. Hall (Red.), Critical Dialogues in Cultural Studies, London.

Loshitzky, Y. (2010). Screening Strangers. Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema, USA: Indiana University Press.

Loska, K. (2016). Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Kraków.

Mercer, K. (1988). Recoding Narratives of Race and Nation, w: Black Film, British Cinema: Papers from the ICA Conference, London.

Miczka, T. (2009). Kino włoskie, Gdańsk.

Muscardin, L. (2008). Billo il Grand Dakhaar [film]. Włochy: The Coproducers.

Nowicka, M. (2010). Czy teoria postkolonialna jest kobieca? Narodziny, zmierzch i rozwój postkolonializmu, ,Przegląd Socjologiczny, 3.

Procacci, G. (1983). Historia Włochów, Warszawa.

Racconti di immigrazione nel cinema del reale [Historie imigracji w prawdziwym kinie]. Pobrane z http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=375:racconti-di-immigrazione-nel-cinema-del-reale-di-vincenzo-valentino&catid=50&Itemid=56.

Seta, V. (2006). Lettere dal Sahara [film]. Włochy: Metafilm.

Shohat, E., & Stam, R. (1994). Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, New York.

Statystyka demograficzna. Pobrane z http://demo.istat.it/str2015/index.html.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Baszak, E. 2017. Postkolonialne obrazy we współczesnym kinie włoskim. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 426-432.