POJĘCIE „RODZINY” NA GRUNCIE W USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

  • Barbara Zyzda Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Słowa kluczowe: rodzina, pojęcie rodziny, definicja legalna, pomoc społeczna

Abstrakt

Artykuł jest próbą usystematyzowania pojęcia „rodziny” na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej. Definicja legalna rodziny zawarta w ustawie o pomocy społecznej skłania do zastanowienia czy ustawodawca w sposób zamierzony wprowadził bardzo szerokie ujęcie rodziny, obejmujące osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Autorka artykułu dokonała  przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych w celu możliwie pełnego przedstawienia wykładni omawianego przepisu.  Na tej podstawie można stwierdzić, że działanie prawodawcy było w pełni zamierzone i przemyślane, a jego celem nie było jedynie umożliwienie dostępu do świadczeń szerokiemu kręgowi rodzin faktycznych (w tym jednopłciowych), ale również realizacja zasady subsydiarności, zgodnie z którą zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych i życiowych będzie w pierwszej kolejności realizowane przez same rodziny, a dopiero gdy okaże się to niemożliwe – przy pomocy państwa.

Biogram autora

Barbara Zyzda, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

doktorantka i wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego

Bibliografia

Banaszak, B. & Zieliński, M. (2014). Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny. Monitor Prawniczy, 7, str. 357.

Gąsiorek, M. (2011). Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej. Wrocław: Gaskor Sp. z o.o.

Grobel, S. (2014). Zagadnienia wstępne. W: J. Łukasiewicz, Instytucje prawa rodzinnego (str. 22). J. M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014: Wolters Kluwer Polska SA.

Gronowska, B., Jasudowicz, T. i Mik, C. (1999). Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.

Ignatowicz, J. i Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Jończyk, J. (2003). Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska SA.

Kałdon, B. (2011, 1). Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Forum Pedagogiczne UKSW, s. 1.

Kodeks rodzinny, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.

Konstytucja. Dz. U. nr 78 poz. 483.

Krajewski, T. (2016). Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo,. Warszawa: C. H. Beck.

Łakoma, S. (2014), Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym. W: S. Łakoma, (red.), Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym (s. 45). Łódź: Head Republic.

Maciejko, W. & Zborniak, P. (2013). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).

Nitecki, S. (2008). Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Sierpowska, I. (2014). Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Sierpowska, I. (2016). Przesłanki nabycia prawa do świadczeń. W: I. Sierpowska, Meritum Pomoc Społeczna. Wsparcie socjalne (s. 38). Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

SK 62/08, OTK-A nr 3, poz. 22 (2011).

Strzebińczyk, J. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Szurgacz, H. (1993). Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyrok WSA z 22.01.2013. II SA/Lu 889/12, LEX nr 1348654.

Wyrok WSA z 28.05.2013. II SA/Bk 146/13, LEX 1326952.

Wyrok WSA z 21.10.2010. IISA/Go 432/10, LEX nr 753025.

Wyrok NSA z 5.05.2011. I OSK 2096/10, LEX nr 990221.

Wyrok NSA z 11.06.2013. I OSK 1947/12, LEX nr 1356282.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Zyzda, B. 2017. POJĘCIE „RODZINY” NA GRUNCIE W USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 41-48.