Edukacja muzealna w muzeach górnośląskich na wybranych przykładach

  • Michał Cieślak Akdemia Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26 31-501 Kraków
Słowa kluczowe: muzeum, edukacja muzealna, lekcja muzealna, podstawa programowa, kultura

Abstrakt

 

Cel badań: celem badań było przeanalizowanie ofert edukacyjnych wybranych muzeów pod kątem istniejącej podstawy programowej. Ponadto moim zamiarem jest próba odpowiedzi na pytanie, czym jest edukacja muzealna oraz zastanowienie się nad funkcją, jaką spełnia ona we współczesnym muzealnictwie oraz kulturze.

Metodologia: przedmiotem badań była umieszczona na stronach internetowych oferta edukacyjna czterech muzeów górnośląskich. Przeanalizowałem 119 propozycji lekcji muzealnych, z czego wybrałem 21 przykładów, które zostały opisane w tym artykule. W swoich badaniach porównałem obowiązujące podstawy programowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną wybranych muzeów.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy ofert edukacyjnych wybranych muzeów górnośląskich należy stwierdzić, że posiadają one rozbudowaną ofertę edukacyjną, zarówno czasową, jak i stałą. W różnym stopniu propozycje danych muzeów odpowiadają podstawie programowej oraz celom, jakie stawia przed instytucjami edukacyjnymi i placówkami kultury edukacja regionalna.

Wnioski: Przebadana oferta, wybranych muzeów górnośląskich, wykazała różnorodność oferty edukacyjnej wykraczającej poza podstawę programową. Jednocześnie propozycje tematów odpowiadających podstawie programowej dotyczą podobnych zagadnień we wszystkich przebadanych muzeach. W załączonych opisach propozycji edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych brak informacji czy dana lekcja realizuje podstawę programową. Należałoby przeprowadzić badania, mające wykazać jak w poszczególnych muzeach przedstawia się liczba uczestników zajęć edukacyjnych w stosunku do ogólnej frekwencji w muzeach. Wyniki takich badań statystycznych mogłyby udowodnić wzrastającą funkcję edukacyjną muzeów oraz pomóc w rozwoju tej dziedziny muzealnictwa, jaką jest edukacja muzealna.

Biogram autora

Michał Cieślak, Akdemia Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26 31-501 Kraków

doktorant

Bibliografia

Chudyba, E. (2016). Działalność edukacyjna dla dzieci. Zestawienie danych frekwencyjnych 2012-2015. Gliwice : Muzeum w Gliwicach.

Dla szkoły! (2016). Gliwice: Muzeum w Gliwicach.

Encyklopedia PWN. (2017, luty 3). Pobrano z lokalizacji http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/edukacja.html

Forum Edukatorów Muzealnych. (2017, styczeń 7). Pobrano z lokalizacji http://edukacjamuzealna.pl

Internetowy System Aktów Prawnych. (2017, luty 3). Pobrano luty 4, 2017 z lokalizacji Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970050024

Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów. (brak daty). 2.

Muzeum Historii Katowic. (2017, styczeń 7). Pobrano z lokalizacji Lekcje muzealne: http://www.mhk.katowice.pl/index.php/edukacja/lekcje-muzealne

Muzeum w Chorzowie. (2017, styczeń 7). Pobrano z lokalizacji Lekcje muzealne: http://www.muzeum.chorzow.pl

Muzeum w Gliwicach. (2017, styczeń 7). Pobrano z lokalizacji http://www.muzeum.gliwice.pl/1edukacja/dla-nauczycieli

Muzeum w Rybniku. (2017, styczeń 7). Pobrano z lokalizacji http://www.muzeum.rybnik.pl/pl/21,lekcje-muzealne.html

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (2017, luty 03). Pobrano z lokalizacji http://www.zsr-czartajew.pl/start/rok_szkolny2016_17/podstawa_programowa.pdf

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. (2017, luty 3). Pobrano luty 4, 2017 z lokalizacji https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf

(2015). Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Muzeum Historii Katowic za rok 2014. Katowice: Muzeum Historii Katowic.

(2016). Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Muzeum Historii Katowic za rok 2015. Katowice: Muzeum Historii Katowic .

Szeląg, M., Grójec, P. i Adamczyk, P. (2012). Edukacja Muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. (M. Szeląg, Red.) Warszawa: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabiorów.

Walicki, M. (1991). Społczeno-wychowawcza i oświatowa rola muzeów humanistycznych. W I. Wojnar, Muzeum czyli trwanie obecnośc. Warszawa.

Wojnar, I. (1991). Muzeum czyli trwanie obecności. Warszawa 1991.

Wróbel, G. (2017, styczeń 7). www.szkolnictwo.pl. Pobrano z lokalizacji Pojęcie edukacji regionalnej, jej cele i zadania: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5494

Żygulski, Z. j. (1982). Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Cieślak, M. 2017. Edukacja muzealna w muzeach górnośląskich na wybranych przykładach. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 300-312.
Dział
DOŚWIADCZENIE