Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych

  • Wojciech Julian Oronowicz Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
  • Barbara Kostecka Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było przedstawienie stosunku studentów psychologii
do udostępniania narzędzi psychologicznych innym grupom zawodowym.
Metoda badań. Przeprowadzono badanie z użyciem ankiety w formie papierowej
lub elektronicznej, która zawierała 17 stwierdzeń odnoszących się do przekonań
na temat udostępniania testów psychologicznych lub wiedzy dotyczącej aktualnych
regulacji w tym obszarze. Trzy pytania zostały zaczerpnięte z badań prowadzonych
przez Jaworowską (2009). Grupa uczestników badania składała się z 86 osób będących
studentami psychologii UJ. Wybrane wyniki porównano z wynikami badań
przeprowadzonych przez Jaworowską (2009), która badała przekonania psychologów
na podobny sam temat.
Wyniki badań. Uczestnicy badania byli zgodni co do tego, że jedynie wykwalifi
kowani psychologowie powinni stosować testy psychologiczne, niemniej ta grupa
osób badanych była w tej kwestii bardziej liberalna w porównaniu do psychologów
(d=0,29). Zaobserwowano zmianę przekonań wraz z kolejnymi latami studiów – im
wyższy rok studiów, tym bardziej konserwatywny stosunek do udostępniania testów
psychologicznych grupom zawodowym innym niż psychologowie.

Ograniczenia badań. Badania zostały przeprowadzone wyłącznie na studentach
psychologii jednej uczelni. Możliwe jest zatem, że wyniki są pośrednio związane
z systemem kształcenia, który został przyjęty na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wnioski. Studenci psychologii prezentują w sprawie udostępniania narzędzi psychologicznych
innym grupom niż psychologowie podejście nieco bardziej liberalne
niż psychologowie. Należy jednak zaznaczyć, że jest to nadal w przeważającej części
negatywne stanowisko, a zatem studenci sądzą, że narzędzia psychologiczne powinny
być dostępne jedynie dla psychologów. Widoczny jest wpływ czasu kształcenia na
przekonania w tej kwestii.

Biogramy autorów

Wojciech Julian Oronowicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

doktorant

Barbara Kostecka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii

studentka

Bibliografia

Brzeziński, J. (1984). Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Brzeziński, J. (2005). Aktualność klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawności praktyki diagnostycznej odwołującej się do wyników testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych: Wybór tekstów (s. 9-25). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jaworowska, A. (2009). Co polscy psychologowie sądzą o testach?, Nowiny Psychologiczne, 1, 5-20.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Oronowicz, W. (2016a). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami - aspekty etyczne i profesjonalne. Roczniki Teologiczne, 63, 189-199.

Oronowicz, W. (2016b). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w świetle norm etycznych. Referat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, www.ptp.org.pl (dostęp 10.04.2015).

Pracownia Testów Psychologicznych PTP (2016). Strona internetowa Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, www.practest.com.pl (dostęp 09.07. 2016).

Stepulak, M.Z. (2014). Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Oronowicz, W.J. i Kostecka, B. 2017. Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 117-126.