Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego - aspekt formalnoprawny

  • Berenika Czerwińska Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwerystecki 1
Słowa kluczowe: dane osobowe, ochrona, e- dziennik, informatyzacja, prawo dostępu

Abstrakt

Cel artykułu. Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej ochroną danych
osobowych, w kontekście danych gromadzonych przez szkoły publiczne w formie
dzienników elektronicznych. Istotne zagadnienie omawiane w artykule stanowi
także pytanie czy opiekunowie prawni pełnoletnich dzieci powinni być uprawnieni
do wglądu do danych osobowych zawartych w dzienniku elektronicznym. Obecnie,
w praktyce, rodzice mają dostęp do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym
bez względu na wiek swojego dziecka.
Metoda. Analizie zostały poddane podstawy wyróżniania danych osobowych,
sposób zabezpieczenia tak przechowywanych danych w ramach prowadzonych
e-dzienników, a także wskazanie kręgu osób uprawnionych do wglądu do danych
osobowych ucznia. Istotne zagadnienie, które zajmuje część rozważań, odnosi się do
możliwości udostępniania danych osobowych uczniów zarówno pełnoletnich, jak
i niepełnoletnich ich opiekunom prawnym. Całość rozważań została oparta na podstawach
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego poczynając
od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyniki badań. Badanie wykazało, iż szkoły coraz częściej zmieniają formę prowadzenia
dzienników w szkołach publicznych. Wynika to w dużej mierze z chęci dostosowania
nauczania i szkolnictwa do informatyzacji wszelkich aspektów życia człowieka.
Z całą pewnością wprowadzenie e-dzienników spowodowało przyspieszenie
i ułatwienie kontaktu nauczyciela z rodzicem, który może na bieżąco kontrolować
zarówno postępy dziecka, absencje, jak i jego uwagi.
Wnioski. Elektroniczna forma prowadzenia zbioru danych osobowych wymaga
zastosowania odpowiednich, zwiększonych zabezpieczeń, tak aby nie mogły one
zostać ujawnione osobom nieuprawnionym. Podstawy prawne funkcjonowania e-
-dzienników obowiązujące w Polsce nie dają żadnych podstaw do ograniczenia możliwości
wglądu do nich przez opiekunów prawnych uczniów. Wydaje się jednak,
że to zagadnienie powinno zostać uregulowane w szczególności w odniesieniu do
uczniów pełnoletnich.

Biogram autora

Berenika Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwerystecki 1

doktorantka

Bibliografia

[1] Barta, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2015). Ochrona danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
[2] Barta, P., Litwiński, P. (2016). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo
Polska.
[3] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. Urz. UE.L Nr
281, str. 31.
[4] Kędzierska, K., Gałach, A., Pietrzak, B., Szustakiewicz, P., Opaliński, B., Lipiński, A., Zołotar, A. (2015). Dostęp do
informacji publicznej a prawo do prywatności. Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska.
[5] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
[6] Kopff , A. (1972). Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego, Studia Cywilistyczne. Kraków.
[7] Kowalik-Bińczyk, K. (2000). Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego. Europejski Przegląd Sądowy, 3, str. 9.
[8] Krasuski, A. (2012). Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy. Warszawa: Wolters Kluwer
Polska SA.
[9] Krzysztofek, M. (2014). Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
[10] Motyka, K. (2006). Pra wo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka: na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
Lublin: Ofi cyna Wydawnicza Verba.
[11] Nazaruk, P. (2013). W: J. Ciszewski, Kodeks Cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
[12] Panowicz-Lipska, J. (2016). W: M. Gutowski, Kodeks Cywilny, tom I. Komentarz art. 1-44911. Warszawa: CH.BECK
Wydawnictwo Polska.
[13] Pyziak-Szafnicka, M., Księżak, P. (2014). Kodeks Cywilny. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
[14] Rekomendacja Nr R (97) 5 dotycząca ochrony danych medycznych przyjęta przez Komitet Ministrów 13 lutego 1997 r. w trakcie
584 spotkania Delegatów Ministrów, Pobrano z:htt p://www.giodo.gov.pl/230/id_art/1698/j/pl/.
[15] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dni 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumntacji, Dz. U. 2014 poz. 1170 ze zm.
[16] Sibiga, G. (2003). Postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
[17] Sobolewski, P. (2013). W: K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność
i inne prawa rzeczowe. Warszawa: C.H.Beck Wydawnictwo Polska.
[18] Szewc, A. (1999, nr 5). Z problematyki Ochrony danych osobowych, cz.III. Radca Prawny, str. 24.
[19] Ulrich, D., Simitis, S. (1999). EG-Datenschutz richtlinie. Kolonia.
[20] Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dz. U. 2004 nr 33 poz. 285.
[21] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks Cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.
[22] Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe, Dz. U. z 2013 r. poz. 771 ze zm.
[23] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1896 ze zm.
[24] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.
[25] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.
[26] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.
[27] Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2000 r. sygn. akt II SA 1860/00, niepubl.
[28] Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., sygn. akt I CR 400/83, OSNCP, Nr 11, poz. 195 .
[29] Wyrok SN z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt I CSK 532/13, OSNC 2015, Nr 5, poz. 61.
[30] Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K 41/02, OTK-A 2002, Nr 6, poz. 83.
Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Czerwińska, B. 2017. Ochrona danych osobowych a prawo dostępu do dziennika elektronicznego - aspekt formalnoprawny. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 102-110.