Dostęp do porady prawnej a problem dyskryminacji majątkowej – wybrane zagadnienia

Autor

  • Olga Hałub Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Słowa kluczowe:

dyskryminacja majątkowa, pomoc prawna, dostęp do informacji prawnej, przedsądowa porada prawna, status majątkowy, organizacja pozarządowa

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań dotyczących dyskryminacji majątkowej, przyjętych w polskim porządku prawnym, jak i w prawie międzynarodowym. Tytułowe zjawisko przejawia się między innymi w braku dostępu do pomocy prawnej dla osób najuboższych. W tym kontekście decydującą rolę pełnią organizacje i instytucje świadczące nieodpłatne poradnictwo prawne. W toku niniejszych rozważań zostanie dokonana analiza działalności wskazanych podmiotów oraz wdrażanych rozwiązań systemowych na szczeblu centralnym.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Akty prawne:

Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.

Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167.

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf

Dz. U. poz. 1255.

Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze zm.

[6] Dz. U. 2015 poz. 640 ze zm.

Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o sygn. 132/2015/MPL/MSz.

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich o sygn. RPO-481256-IV/04/AGR.

Wyrok SN I PK 201/09, wyrok z dnia 5 maja 2010r.

Wyrok TK o sygn. P 2/87 z dnia 2 marca 1987r.

Testy źródłowe:

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012

Bojarski Ł., Przegląd projektów ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego, Warszawa 2012

Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 31, Warszawa 2014

Działania powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów w roku 2013, Warszawa 2014

Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011

Smolski R, Smolski M., Stadtmueller E., Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wrocław 1999

Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka, Wybrane Aspekty, Warszawa 2000

Netografia:

http://www.rp.pl/artykul/785063-Do-RPO-wplynelo-ok--tysiaca-skarg-zwiazanych-z-dyskryminacja.html

http://strateg.stat.gov.pl/MetaDane/SlownikPojec

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/SWdodatek.pdf

http://www.zbpo.org.pl/page/pl/o_nas/kim_jestesmy/statut/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/status-materialny-jako-przes%C5%82anka-dyskryminacji

https://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6633,1.html

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/negatywna-opinia-nra-o-projekcie-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej

http://kirp.pl/radcowie-nie-dla-projektu-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-obecnym-ksztalcie

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Hałub, O. 2017. Dostęp do porady prawnej a problem dyskryminacji majątkowej – wybrane zagadnienia. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 51–58.