Zagadnienia ruchu wydawniczego w piśmiennictwie naukowym w XXI w.

Autor

  • Katarzyna Jarzyńska Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.15503/onis2023.197.206

Słowa kluczowe:

analiza i krytyka piśmiennictwa, kierunki badań w nauce o książce, piśmiennictwo naukowe, rynek wydawniczy, ruch wydawniczy, teoria i metodologia nauki o książce, zagadnienia wydawnicze w bibliologii

Abstrakt

Cel.Piśmiennictwo naukowe z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach od zawsze szczególną uwagę skupiało na zagadnieniach ruchu wydawniczego. Bibliologia jako najstarszy człon wyżej wymienionej dyscypliny była i jest ważnym przedmiotem analiz badaczy. Jedną z subdyscyplin bibliologii są badania ruchu i rynku wydawniczego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów badania i postrzegania zagadnień ruchu wydawniczego przez naukowców z różnych dyscyplin.

Omówione koncepcje. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizie poddając prace z zakresu zagadnień ruchu wydawniczego, wydane w latach 2000- 2022. Dokonano analizy głównych kierunków refleksji nad przedmiotem artykułu. Prześledzono podstawowe kierunki badań nad zagadnieniami wydawniczymi w piśmiennictwie naukowym w podziale na monografie, prace zbiorowe, rozdziały w monografiach, artykuły z czasopism naukowych.

Wyniki i wnioski. Dokonano analizy głównych kierunków refleksji nad przedmiotem publikacji, ustalono podstawowe kierunki badań nad zagadnieniami wydawniczymi w piśmiennictwie naukowym oraz sformułowano wnioski dotyczące miejsca zagadnień ruchu wydawniczego w obszarze badawczym nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Przedstawiono metody badania oraz opisywania zagadnień ruchu wydawniczego w interdyscyplinarnym dyskursie naukowym. Scharakteryzowano stan badań z tego zakresu w piśmiennictwie naukowym z XXI wieku. Ustalono miejsce zagadnień ruchu wydawniczego w obszarze badawczym nauk o komunikacji społecznej i mediach.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Barcik, K. (2021). Fińskie książki dla dzieci na polskim rynku wydawniczym. Sztuka Edycji, 18(2), 99-107.

Ciszewska, W. A. (2015). Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Durka, J. (2014). Wybrane problemy z działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym. W I. Michalska, & G. Michalski (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku (ss. 45-57). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Foszczyńska, B. (2016). Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989- 1995. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 165-190.

Gołębiewski, Ł. (2006). Rynek książki w Polsce. Podstawowe zagadnienia. Biblioteka Analiz.

Gołębiewski, Ł., Waszczyk, P., Frołow, K., Dobrołęcki, P., Gardziński, T., Tenderenda-Ożóg, & E., Górski, J. (2002-2020). Rozmowy o rynku książki. Biblioteka Analiz.

Kitrasiewicz, P., & Gołębiewski, Ł. (2005). Rynek książki w Polsce 1944-1989. Biblioteka Analiz.

Konopka, M. (2018). Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Kuta, C. (2019). Niecenzurowane. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976-1990. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Laskowska, J. (2009). Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945- 1989). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Lutomierski, M. (red.). (2013). Sztuka Edycji. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, 1(4).

Mlekicka, M. (1987). Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nadolna-Tłuczykont, M. (2014). Wznowienia książek z dwudziestolecia międzywojennego. W K. Heska-Kwaśniewicz, & K. Tałuć, Literatura dla dzieci i młodzieży. t. 4 (ss. 286-294). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nieć, G. (2016). Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy. Księgarnia Akademicka.

Olaszek, J. (2015). Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989. Trzecia Strona.

Olaszek, J., & Wołk, G. (2013). Drugi obieg wydawniczy w oczach Służby Bezpieczeństwa. Pamięć i Sprawiedliwość, 1(21), 369-435.

Pękalska, M. (2015). Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945-1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1), 49-72.

Rogoż, M. (2012). Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948-1956. Roczniki Biblioteczne, 56, 55-81.

Rynek Książki w Polsce (1998-2023). Wydawnictwo Magazyn Literacki-Herbud & Biblioteka Analiz Literackich.

Sadowska, J. (2004). Wybrane aspekty polskiego rynku wydawniczego po 1989 roku w świetle statystyki. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(84), 30-40.

Sadowska, J. (2013). Geografia wydawnicza książek w Polsce (1999-2010). Zagadnienia Informacji Naukowej, 51(2), 98-112.

Sadowska, J. (2016). Literatura dziecięca w Polsce w świetle statystyki wydawniczej (1944-2012). Bibliotekarz Podlaski, 2(33), 13-27.

Skrzypczak, A. (2012). Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939. Biblioteka Analiz.

Szwabowicz, M. (2017). Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego. Studia Judaica. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, 20(2), 237-263.

Śmigiel, Ł. (2018). Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Wójcik, E. (2001). Ruch wydawniczy we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W J. Jarowiecki, Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. t. 5 (ss. 167-176). Wydawnictwo Naukowe AP.

Wójcik, M. (2012). Zagadnienia wydawnicze w nauce o książce. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(1), 37-49.

Zając, M. (2007). Rynek wydawniczy w dziedzinie książki dla dzieci - dobra zmiana!. Guliwer. Dwumiesięcznik o książce dla dziecka, 1(79), 31-33.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-31

Jak cytować

[1]
Jarzyńska, K. 2023. Zagadnienia ruchu wydawniczego w piśmiennictwie naukowym w XXI w. Ogrody Nauk i Sztuk. 13, 13 (sie. 2023), 197–206. DOI:https://doi.org/10.15503/onis2023.197.206.