Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki

Autor

  • Karolina Piech Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Słowa kluczowe:

prawo do nauki, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, system oświaty, egzekucja administracyjna, szkolnictwo, władztwo zakładowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie prawnym. Autorka omawia instytucję prawa do nauki, odwołując się do regulacji konstytucyjnych, skupiając się zwłaszcza na elementach składowych tego prawa. Następnie przedstawia instytucję obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, odwołując się przede wszystkim do regulacji ustawowych. Na koniec przedstawione zostają wyniki badań przeprowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, które stanowią podstawą wniosków na temat egzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz błędów władzy publicznej w tym zakresie.

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bibliografia:

Akty normatywne:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36)

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267)

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. - Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe (Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

Książki/czasopisma:

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012

Burczak K., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007

Feinberg W., Soltiz J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000

Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003

J. Ciechanowski, E. Czyż, E. Szewczyk (red.), Prawo do nauki. Raport z monitoringu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002

Jarosz – Żukowska S., Żukowski Ł., Prawo do nauki i jego gwarancje, [w:] Jabłoński M. (red.) Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014

Kalina–Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2005

Kledzik P., Problematyka statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego jako wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym – wybrane zagadnienia, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2015, t. XX, nr 2

Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006

Kozłowska B., Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w administracji, Radom 2006

Miaskowska–Daszkiewicz K., Egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego, „Studia Gdańskie” 2010, t. VII

Sawuła R., Żukowski Ł., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Przemyśl 1999

Sztejna P., Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Sulechów 2005 [19] Zajadło J. (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2013

Żyra M. (red.), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015. Opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2015

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Piech, K. 2017. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 59–69.