Formalne, pozaformalne i nieformalne aspekty zdobywania wiedzy przez internet – próba modelowego ujęcia

Autor

  • Marcin Wilczek Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

internet, kształcenie ustawiczne, samokształcenie, nauczyciel, e-learning

Abstrakt

Internet jest miejscem, w którym dynamicznie rozwijają się nowe formy edukacji. Korzystanie z jego zasobów nie jest już przywilejem, a powoli staje się koniecznością we współczesnym świecie. Artykuł jest próbą modelowego ujęcia obszarów edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej obecnych w dobie cyfryzacji.

 

Formal, non-formal and informal aspects of acquiring knowledge through the internet – an attempt at a  model description

Abstract

The Internet is a place where new forms of education are dynamically developing. Use of its resources is no longer a privilege, it is slowly becoming a necessity in the modern world. This article is an attempt to describe a  model of the formal, informal and non-formal education areas prevalent in the age of digitization.

Key words: internet, lifelong learning, self-education, teacher, e-learning

Pobrania

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Bibliografia

Bednarek J., Lubina E., Kształcenia na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.

Coombs P.H., Ahmed M., Attacking Rual Poverty: how non-formal education can help, Baltimore 1974.

Jarvis P., Learning in later life. An introduction for educators and carers, London 2001.

Livingstone D.W., Adults’ informal learning. Definitions findings, gaps and future research, “Wall Working Papers” 2001.

Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja”, 2000, nr 1(9).

Marcinkiewicz A., Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2013, nr. 3.

Muszyński M., Edukacja i uczenie się – wokół pojęć, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21.

Okoń W., Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1984.

Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, „Porównania” 2011, nr 8.

Półturzycki J., Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa 1983.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25.09.2007 w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz. U. 2007 Nr.188, poz. 1374 z późn. zm.

Stalończyk I., Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 37.

Ustawa z dn. 27.06.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. Ust., nr 164, poz. 1365.

http://www.studiaonline.info/serwis.php?s=3639, 3.01.2016.

Komunikat z badań CBOS, Internauci 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF, 15.12.2015.

Musiał E., „Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci, 2012, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/musial.pdf, 15.12.2015.

Najpopularniejsze serwisy tematyczne w październiku 2015 roku, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-serwisy-tematyczne-w-pazdzierniku-2015-roku/page:1, 15.12.2015.

Raport e-learning w Polsce, http://www.hrtrendy.pl/2014/02/17/raport-e-learning-polsce/, 3.01.2016.

Zając M., Zawisza W., O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, „e-mentor” 2006, nr 1(14), http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/14/id/264, 10.01.2016.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-14

Jak cytować

[1]
Wilczek, M. 2017. Formalne, pozaformalne i nieformalne aspekty zdobywania wiedzy przez internet – próba modelowego ujęcia. Ogrody Nauk i Sztuk. 6, 6 (mar. 2017), 289–295.

Numer

Dział

DOŚWIADCZENIE