„Ogrody Nauk i Sztuk” rocznik 2014  (w przygotowaniu)

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

ETYKA

Kamil Błaszczyński, Konsekwencje globalistycznego modelu nauki

DOI: 10.15503/onis2014-13-22

 

 

Wojciech Puchta, Teoria edukacji Floriana Bochwica. Szkic z zakresu historii kultury

DOI: 10.15503/onis2014-23-28

  

Patrycja Wałach, Wolność czy swawola? Stanisława Kowalczyka krytyka liberalizmu

DOI: 10.15503/onis2014-29-34

 

 

Antoni Płoszczyniec, Warsztat pojęciowy Andrzeja Nowickiego w badaniach nad historią ateizmu i krytyki religii

DOI: 10.15503/onis2014-35-42

 

 

Agata Płazińska, Idea ofiary u Edith Stein

DOI: 10.15503/onis2014-43-47

 

 

Monika Wąchocka, Próba teologicznego uzasadnienia praw zwierząt – na przykładzie Teologii zwierząt Andrew Linzey’a

DOI: 10.15503/onis2014-48-53

 

 

Mateusz Karaś, Co mówi autyzm? Spojrzenie filozofii języka w oparciu o myśl Ludwiga Wittgensteina i Johna Searle’a

DOI: 10.15503/onis2014-54-61

 

 

Dobrochna Grabiec, Przejawy okulocentryzmu we współczesnych mediach

DOI: 10.15503/onis2014-62-68

 

 

Magdalena Zielińska, Gatekeeper - kampanie przeciw samobójstwom jako element polityki społecznej w Japonii

DOI: 10.15503/onis2014-69-73

 

 

Robert Pietrygała, Rola mediów w konflikcie wietnamskim

DOI: 10.15503/onis2014-74-80

 

 

 Anna Pietrzyk, Anthropological reflection on the popular image of the biofield energy healer in Poland. History, tradition and the present-day

DOI: 10.15503/onis2014-81-88

 

 

Anna Hnatów, Depozyt nieprawidłowy – aspekty podatkowe

DOI: 10.15503/onis2014-89-96

 

 

Roman Szumlakowski, Kształtowanie się zakresu przedmiotowego opodatkowania podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na gruncie podatków dochodowych

DOI: 10.15503/onis2014-97-101

 

 

Anna Hnatów, Służebności osobiste w podatkach majątkowych

DOI: 10.15503/onis2014-102-109

 

 

 Anna Hnatów, Zmiana kręgu spadkobierców – implikacje dla postępowania cywilnego i podatkowego

 DOI: 10.15503/onis2014-110-118

 

TRANSGRESJA

Rafał Fudala, Płynna nowoczesność: czas zabawy i karnawału

DOI: 10.15503/onis2014-121-127

 

 

Wiktoria Kiwior, Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Fascynacje literackie młodego pokolenia

DOI: 10.15503/onis2014-128-140

 

 

Piotr Kuligowski, Pługiem i purpurą albo Polska Ludowa jako monarchia

DOI: 10.15503/onis2014-141-145

 

 

 Anna Pietrzyk, Współczesne „obrzędy – gry – przejścia”. Analiza antropologiczna rytów inicjacyjnych ceremonii chrztu morskiego kolonii letniej

DOI: 10.15503/onis2014-146-156

 

 

Anna Kubicka, Czy nietypowe groby odkrywane na wczesnośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych z terenu Polski to pochówki wampirów?

DOI: 10.15503/onis2014-157-160

 

 

 Anna Pietrzyk,  Zdrowie i choroba w dyskursie religijnym w świetle analizy rytuału uzdrawiania modlitwą na mszy św. z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie w Kościele rzymskokatolickim w Polsce

DOI: 10.15503/onis2014-161-170

 

 

Dorota Dolata, Analiza badań nad rodzinami homoseksualnymi

DOI: 10.15503/onis2014-171-179

 

 

Marta Rudnicka, Kręć się, kręć wrzeciono. O tkactwie i jego symbolice w perspektywie genderowej

DOI: 10.15503/onis2014-180-186

 

 

 

Przemysław Górecki, Gdy umiera duch, czyli o śmierci ciała w amerykańskiej poezji gejowskiej na przykładzie wierszy Meskalina Allena Ginsberga oraz [skarbie czy mnie udusisz: poduszką w myszki mickey] Douglasa A. Powella

DOI: 10.15503/onis2014-187-201

 

 

Edyta Sołtys-Lewandowska, Sakralizacja ciała. Związki erotyki i mistyki w poezji Bogusława Kierca

DOI: 10.15503/onis2014-202-211

 

 

Magdalena Skrzypczak, Nie-ludzkie arcyludzkie – Tadeusza Kantora gry z materią

 DOI: 10.15503/onis2014-212-221

 

DOŚWIADCZENIE

 Zuzanna Kozłowska, Synestezja – wyzwanie dla kultury wzrokocentrycznej

  DOI: 10.15503/onis2014-225-231 strona  artykułu

 

Beata Jerzakowska, Różnice i podobieństwa w percepcji barw: czerwonej, białej, błękitnej u osób z dysfunkcją wzroku i widzących oraz wykorzystanie symboliki barw w audiodeskrypcji

 DOI: 10.15503/onis2014-232-241 strona artykułu

 

Elżbieta Sanecka, Perfekcjonizm – pozytywny czy negatywny? Adaptacyjne i dezadaptacyjne formy perfekcjonizmu

 DOI: 10.15503/onis2014-242-251 strona artykułu

 

Marta Jaroszewska, Strategie regulacji emocji i inklinacja autonarracyjna a efektywność zawodowa

 DOI: 10.15503/onis2014-252-256  strona artykułu

 

Karolina Martyna, Strategie radzenia sobie ze wstydem w kontekście teorii przywiązania społecznego

  DOI: 10.15503/onis2014-257-266 strona artykułu

 

Małgorzata Osowiecka, Emocje w procesie twórczym. Perspektywa teoretyczna i aplikacje kliniczne

  DOI: 10.15503/onis2014-267-276 strona artykułu

 

Maria Flakus, Związki świadomości metodologicznej i zmiennych osobowościowo-poznawczych

 DOI: 10.15503/onis2014-277-286 strona artykułu

 

Krzysztof Osóbka, Zarys dziejów autyzmu – historia przemian

  DOI: 10.15503/onis2014-287-296 strona artykułu

 

Urszula Sobczyk, Przeszłość (re)konstruowana. Edukacja historyczna w muzeum narracyjnym

  DOI: 10.15503/onis2014-297-305 strona artykułu

 

Piotr Sorokowski, Agnieszka Sabiniewicz, Irmina Rusicka, Agnieszka Niemczyk, Czy Kazimierz Wielki był wysoki? Wielkość historyczna władcy jako wyznacznik jego szacowanego wzrostu

  DOI: 10.15503/onis2014-306-314 strona artykułu 

 

Weronika Kocela, „O zganianiu zmaz z lica...” - przejawy medycyny estetycznej w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych

 DOI: 10.15503/onis2014-315-319 strona artykułu 

 

Katarzyna Kadzidło, Ślady literackiego portretu i interpersonalnych relacji Wojciecha Miera zapisane w poezji dedykowanej zapomnianemu literatowi doby stanisławowskiej

DOI: 10.15503/onis2014-320-327 strona artykułu

 

 Rafał Jaźwiński, Krzysztof Łukawski, Żywot Polaka na Sachalinie w latach 80. i 90. XIX w. Przypadek Edmunda Płoskiego

 DOI: 10.15503/onis2014-328-336 strona artykułu 

 

Małgorzata Kozłowska, Poradnictwo zawodowe w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  DOI: 10.15503/onis2014-337-341 strona artykułu

 

Joanna Szczyrba, Muzyczne oswajanie dzieci ze strachem 

 DOI: 10.15503/onis2014-342-351 strona artykułu

 

 Anna Mazurowska-Domeracka, Kapitał społeczno-ekonomiczny uczniów z prywatnych szkół podstawowych

 DOI: 10.15503/onis2014-352-356 strona artykułu

 

Aneta Baranowska, Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli

 DOI: 10.15503/onis2014-357-367 strona artykułu

 

Magda Wieteska, Wczesna dorosłość w  ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia

 DOI: 10.15503/onis2014-368-377 strona artykułu

 

 Joanna Garbulińska, Człowiek starszy a edukacja – realizacja potrzeb samodoskonalenia i samokształcenia na przykładzie Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  DOI: 10.15503/onis2014-378-383 strona artykułu

 

 Marta Bujewska, Bez cenzury, czyli nauczyciel na forum internetowym

 DOI: 10.15503/onis2014-384-391 strona artykułu

 

Sławomir Kania, Pedagogika turystyki jako metoda w profilaktyce szkolnej

  DOI: 10.15503/onis2014-392-399 strona artykułu

 

Katarzyna Sanocka, Seksualność muzułmanek – od teorii do praktyki

  DOI: 10.15503/onis2014-400-404 strona artykułu

 

Dawid Krysiński, Społeczna rola samochodu z perspektywy doświadczeń polskich kierowców

  DOI: 10.15503/onis2014-405-413 strona artykułu

 

DYNAMIKA

Urszula Sobczyk, Dzieje pojęcia „folklor” w polskim dyskursie humanistycznym

 DOI: 10.15503/onis2014-417-425 strona artykułu 

 

Barbara Panciszko, Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych

 DOI: 10.15503/onis2014-426-436 strona artykułu

 

Ewa Tutalak, Społeczeństwo starostwa sandomierskiego w dobie Rokoszu Zebrzydowskiego

 DOI: 10.15503/onis2014-437-447 strona artykułu

 

Marek Szalkiewicz, Wojny napoleońskie na Dolnym Śląsku w latach 1806-1807 oraz 1813-1814

 DOI: 10.15503/onis2014-448-454 strona artykułu 

 

Aleksandra Kędrak, Rozwój sztuki chrześcijańskiej w Japonii do połowy XIX stulecia

 DOI: 10.15503/onis2014-455-462 strona artykułu 

 

Katarzyna Śliwak, Reforma szkolnictwa zawodowego po 1989 r. na przykładzie Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu

 DOI: 10.15503/onis2014-463-469 strona artykułu

 

Łukasz Stachowiak, Dyplomacja prewencyjna w świetle agresji Iraku na Kuwejt w 1990 roku. Sukces czy porażka Organizacji Narodów Zjednoczonych?

 DOI: 10.15503/onis2014-470-478 strona artykułu

 

 Paulina Jaksender, Macedonia, Chorwacja, Słowenia– sytuacja wybranych państw byłej Jugosławii po zakończeniu konfliktu bałkańskiego

 DOI: 10.15503/onis2014-479-489 strona artykułu 

 

 Marta Maria Matusik Język jako element podstawowy narodowej tożsamości na przykładzie serbsko–chorwackiego obszaru językowego

 DOI: 10.15503/onis2014-490-496 strona artykułu 

 

 Barbara Kilijańska, Analiza informacji prasowych – podmioty, które otrzymały wsparcie w kryzysie

 DOI: 10.15503/onis2014-497-505 strona artykułu

 

 Kamil Glinka, Zarządzanie wizerunkiem dużego miasta na przykładzie Wałbrzycha

 DOI: 10.15503/onis2014-506-515 strona artykułu

 

 

 

 

EKSPRESJA

Sylwia Góra, Czy to jeszcze sztuka? Dylematy współczesnej estetyki

 DOI: 10.15503/onis2014-519-523 strona artykułu

 

Matuszyk Łukasz, Tradycja liBeracka: o potrzebie pisania teorii liberatury

 DOI: 10.15503/onis2014-524-531 strona artykułu

 

 Hadrian L. Kryśkiewicz, To serve the Empire: Roman eagle as a divine messenger and guardian of majesty of the first Roman Emperor, Octavianus Augustus (63BC-14AD). Politics — culture — belief

 DOI: 10.15503/onis2014-532-551 strona artykułu 

 

 Anna Stopczyk, Czy rzeczywiście szata nie zdobi człowieka? Przejawy mody celtyckiej w elementach stroju kobiecego na ziemiach polskich w I w. p.n.e.

 DOI: 10.15503/onis2014-552-556 strona artykułu 

 

 Beata Liwoch, Twórczość Gianlorenzo Berniniego – specyfika rzymskich fontann barokowego mistrza

 DOI: 10.15503/onis2014-557-565 strona artykułu 

 

 Karolina Borowiec, Fenomen XV-wiecznych rot kościańskich. Wymiany leksykalne

 DOI: 10.15503/onis2014-566-573 strona artykułu 

 

Sylwia Popławska, Diabeł tkwi w szczegółach - przygotowania do konserwacji artystycznego zielnika Elizy Orzeszkowej

 DOI: 10.15503/onis2014-574-580 strona artykułu

 

Agata Janus, Dramaturgia Marii Morozowicz-Szczepkowskiej –  próba przedstawienia i systematyzacji

DOI: 10.15503/onis2014-581-587 strona artykułu

 

Paweł Józef Spyra, Miłość w cieniu śmierci.  O wybranych lirykach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

DOI: 10.15503/onis2014-588-594 strona artykułu

 

Krystyna Kufel, Proza Bohumila Hrabala oczami Jiříego Menzla

 DOI: 10.15503/onis2014-595-602 strona artykułu

 

Tobiasz Trawiński, Problematyka odbioru dzieła sztuki – na przykładzie twórczości Hansa Bellmera

DOI: 10.15503/onis2014-603-609 strona artykułu

 

Alicja Chwieduk, Wojaczek na miarę. Przykład legendy literackiej

DOI: 10.15503/onis2014-610-619 strona artykułu

 

Marta Kowalska, Teoria reportażu Melchiora Wańkowicza

DOI: 10.15503/onis2014-620-625 strona artykułu

 

Anna Ciarkowska, Dwie podróże. O powieściach Dziesięć „polskich” dni Henri’ego Raczymowa i Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa

DOI: 10.15503/onis2014-626-632 strona artykułu

 

Anna Mazela, Analiza fotograficznego medium w cyklu autoportretów Pawła Żaka pt. Bliski znajomy

 DOI: 10.15503/onis2014-633-638 strona artykułu

 

Katarzyna Żakieta, Poza rzeczywistość – wpływy realizmu magicznego we współczesnym kinie

DOI: 10.15503/onis2014-639-647 strona artykułu

  

Katarzyna Błońska, Teatr tańca i jego terapeutyczne aspekty

DOI: 10.15503/onis2014-648-655 strona artykułu

 

Anna Brzezińska, Estetyka dzieła literackiego w strukturalistycznej koncepcji Jana Mukařovskiego

 DOI: 10.15503/onis2014-656-663 strona artykułu

 

 Kaja Koronkiewicz , Estetyzacja codzienności w programie poradniczym dotyczącym wyglądu Chcę być piękna” – perspektywa krytyczna

DOI: 10.15503/onis2014-664-677 strona artykułu

 

Małgorzata Kromka, Promocja kultury w polskiej reklamie społecznej

DOI: 10.15503/onis2014-678-685 strona artykułu