ONiS 3 (2013) Lista autorów

"Ogrody Nauk i Sztuk" 3 (2013)

 

Spis treści


WSTĘP


ETYKA


Jacek Gulanowski, Ojciec i ojcostwo w hymnach Rigwedy ....................... 13

  DOI: 10.15503/onis2013-13-35

Bartosz Chudziński, W odmęcie walki prawa z bezprawiem* – rola adwokata w postępowaniu sądowym ..................................................................... 36

  DOI: 10.15503/onis2013-36-45

Aleksandra Marcinkiewicz, Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej .......................................................................................... 46

  DOI: 10.15503/onis2013-46-53

Kamil Błaszczyński, Zmierzch bogów – o zasadności likwidacji habilitacji i profesury w Polsce i krajach europejskich ............................................... 54

  DOI: 10.15503/onis2013-54-63

Bartosz Chudziński, Przedmiot prawa autorskiego w doktrynie i orzecznictwie sądów polskich ....................................................................................... 64

  DOI: 10.15503/onis2013-64-72

 

TRANSGRESJA


Małgorzata Osowiecka, Twórczość jako umiejętność wyjątkowa i powszechna: z naciskiem na zakres skojarzeń ......................................... 75

  DOI: 10.15503/onis2013-75-87

Małgorzata Jawna, Aneta Kaczmarek, Emigracja zarobkowa rodziców, a problem euro sieroctwa .......................................................................... 88

  DOI: 10.15503/onis2013-88-95

Anna Maria Kucharska, Protestancka etyka pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego ....................................................................................... 96

  DOI: 10.15503/onis2013-96-108

Edyta Sokołowska, Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – przegląd teorii i badań ................................................................................................. 109

  DOI: 10.15503/onis2013-109-122

Kaja Koronkiewicz, Macierzyństwo spod znaku raka – choroba jako wydarzenie krytyczne w życiu przyszłej matki ...................................... 123

  DOI: 10.15503/onis2013-123-140

 

DOŚWIADCZENIE


Natalia Wańczyk, Psychofizyczne uwarunkowania człowieka do zdrady w związku partnerskim ............................................................................. 143

  DOI: 10.15503/onis2013-143-153

Anna Ciarkowska, Przeżyć, pamiętać, przekazać – o (auto)biografi i Jo Wajsblata ............................................................................................. 154

  DOI: 10.15503/onis2013-154-163

Piotr Kuligowski, Jak nie postępować? Polscy socjaliści międzywojnia wobec fenomenu bolszewizmu ........................................................................ 164

  DOI: 10.15503/onis2013-164-174

Hubert Kurdelski, Hiszpania anarchistów (1936 – 1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej .......................................................... 175

  DOI: 10.15503/onis2013-175-186

Maciej Grzelczyk, Kobiecość w paleolicie – analiza i interpretacja fi gurek „Wenus” z obszaru Europy Środkowej ................................................. 187

  DOI: 10.15503/onis2013-187-197

Marzena Bratuś,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Prochowice jako cel strategii rozwoju .............................................................................. 198

  DOI: 10.15503/onis2013-198-206

 

DYNAMIKA


Aleksandra Krogulska, Krystian Barzykowski, Motywacyjne i poznawcze zniekształcenia pamięci. Pamięć wyników edukacyjnych ....................... 209

  DOI: 10.15503/onis2013-209-224

Seweryn Leszczyński, Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron internetowych ...................................................................................... 225

  DOI: 10.15503/onis2013-225-237

Agata Słowik, Nieokreśloność gatunkowa i rozbieżność interpretacji: postmodernistyczne spojrzenie na 'Salome' Oscara Wilde’a ................... 238

  DOI: 10.15503/onis2013-238-244

Monika Uzar, (Post)Modern Marlowe in Hard-Boiled Victorian Age: Generic Classifi cation of Terry Pratchett ’s City Watch Cycle ............................. 245

  DOI: 10.15503/onis2013-245-254

 

EKSPRESJA


Jowita Gromysz, Niebezpieczne książki. Rozważania o kategorii opresji w literaturze dla najmłodszych  ................................................................ 257

  DOI: 10.15503/onis2013-257-266

Katarzyna Żakieta, Autorskie (od)tworzenie. O intertekstualnych wątkach w twórczości Tima Burtona ...................................................................... 267

  DOI: 10.15503/onis2013-267-276

Anna Brzezińska, Specyfi ka czarnego humoru w najnowszej kinematografi i czeskiej ................................................................................................ 277

  DOI: 10.15503/onis2013-277-285

Magdalena Skrzypczak, Wielka (nie)obecna utkana z cierpienia i chichotu – tajemnicza postać wędrowna w teatrze i pismach Tadeusza Kantora ..... 286

  DOI: 10.15503/onis2013-286-293

Maria Walczak, Aleksandra Krogulska, Ziemska czy niebiańska? Wizja miłości u Cypriana Kamila Norwida i Sørena Kierkegaarda .................................. 294

  DOI: 10.15503/onis2013-294-302

Magdalena Kowalska, Proza Jerzego Andrzejewskiego a nouveau roman............................................................................................................. 303

  DOI: 10.15503/onis2013-303-311

Ewelina Kwiatkowska, European Glass Context 2012 – sztuka szkła w Europie ................................................................................................ 312

DOI: 10.15503/onis2013-312-325