ONiS 2 (2012) Lista autorów

"Ogrody Nauk i Sztuk" 2 (2012)

 

Spis treści

WSTĘP


ETYKA


Urszula Lisowska, Na czym polegał błąd Iwana Karamazowa – Albert Camus o kompetencji rozumu wobec irracjonalnego .......................................... 13

DOI: 10.15503/onis2012-13-20

Michał Krawczyk, Nowe perspektywy dla spekulatywnego mistycyzmu. O koncepcji fenomenu przesyconego Jeana-Luca Mariona ......................... 21

DOI: 10.15503/onis2012-21-29

Wojciech Ufel, Pojęcie wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej .............................................................................................. 30

DOI: 10.15503/onis2012-30-38

Eliza Orman, Staropolskie zbiory wskazówek obywatelskich. Wybrane zagadnienia ............................................................................................ 39

DOI: 10.15503/onis2012-39-49

Piotr Kuligowski, Miecz Chrystusa. Chrześcij ańskie inspiracje polskiego socjalizmu sprzed powstania styczniowego ............................................. 50

DOI: 10.15503/onis2012-50-61

Ilona Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch? ........................................................................................ 62

DOI: 10.15503/onis2012-62-74

Sergiusz Łukasiewicz, Zdrada stanu. Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Wilnie w latach 1930 – 1935 ................................ 75

DOI: 10.15503/onis2012-75-86

Dominik Figiel, Nacjonalistyczne koncepcje wychowania we współczesnej myśli narodowo-radykalnej ..................................................................... 87

DOI: 10.15503/onis2012-87-100

Roman Szumlakowski, Konstytucyjna zasada ochrony sądowej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego ............................. 101

DOI: 10.15503/onis2012-101-111

Katarzyna Maria Zoń, Prawne aspekty zgody na pobranie krwi .............. 112

  DOI: 10.15503/onis2012-112-120

 

DOŚWIADCZENIE


Luiza Kończyk, Pedagogika (miejsc) pamięci ......................................... 123

DOI: 10.15503/onis2012-123-130

Seweryn Leszczyński, Wolontariat – defi nicja, typy, readaptacja społeczna ............................................................................................................. 131

DOI: 10.15503/onis2012-131-138

Michalina Szczepańska, Kapitał intelektualny – zarządzanie i wycena. Nawigator Skandii a współczesne przedsiębiorstwa medialne w Polsce .... 139

DOI: 10.15503/onis2012-139-147

Maria Głowacka, Stereotypy polsko-niemieckie w językowym obrazie świata oraz w wybranej polskiej prozie emigracyjnej ........................................ 148

DOI: 10.15503/onis2012-148-158

Katarzyna Śliwak, Reforma oświatowa Janusza Jędrzejewicza przedstawiona na łamach „Polski Zachodniej” .............................................................. 159

DOI: 10.15503/onis2012-159-167

Karolina Kania, BAS i ACF jako innowacyjne formy edukacji w Pilotażowym Innowacyjnym i Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Poitiers we Francji ............................................................................................ 168

DOI: 10.15503/onis2012-168-174

Roman Szumlakowski, Postępowanie zabezpieczające na majątku przedsiębiorcy na podstawie regulacji prawa upadłościowego i naprawczego ............................................................................................................. 175

DOI: 10.15503/onis2012-175-185

Marzena Bratuś, Strategie rozwoju dolnośląskich gmin i ich realizacje w oczach mieszkańców na podstawie ankiet ............................................. 186

DOI: 10.15503/onis2012-186-194

Kamila Wawrzycka, Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw ............................... 195

 DOI: 10.15503/onis2012-195-204

 

DYNAMIKA


Liliana Kołodziejczak, Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym ........................................................................... 207

DOI: 10.15503/onis2012-207-218

Małgorzata Kozłowska, Wirtualna Rzeczywistość (ang. Virtual Reality - VR) jako skuteczne narzędzie terapii fobii społecznej .................................... 219

DOI: 10.15503/onis2012-219-227

Daria Bobrzik, Marek Szecówka, Współpraca optymalizująca oddziaływania wychowawcze w polskim i niemieckim młodzieżowym ośrodku resocjalizacyjnym ................................................................................. 228

DOI: 10.15503/onis2012-228-234

Dominika Wójcik, Racjonalność sprawców przestępstw przeciw mieniu – implikacje dla profi laktyki i resocjalizacji ................................................. 235

DOI: 10.15503/onis2012-235-243

Wioletta Kajak, Rola kuratora rodzinnego w procesie kształtowania aspiracji życiowych podopiecznego – studium teoretyczne ................................ 244

DOI: 10.15503/onis2012-244-252

Mateusz Gigoń, Znikające znaki. Czy można prześledzić losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych? ...................................... 253

DOI: 10.15503/onis2012-253-262

Piotr Kapusta, Pierwsze dni stanu wojennego w Nowej Hucie ................ 263

DOI: 10.15503/onis2012-263-273

Katarzyna Mazur, Mechanizmy baniek spekulacyjnych – spojrzenie psychologiczne i ekonomiczne .............................................................. 274

DOI: 10.15503/onis2012-274-282

Mateusz Marecki, Manipulacja ramami w specjalnym wydaniu tygodnika „Time” z 20 V 2011 roku ...................................................................... 283

  DOI: 10.15503/onis2012-283-288

 

EKSPRESJA


Anna Magdalena Wołek, Przerażające i satyryczne obrazy czarownic w literaturze łacińskiej .............................................................................. 291

DOI: 10.15503/onis2012-291-296

Joanna Gacek, Obrazując czarownice – niedocenione źródło w badaniach początków kształtowania się stereotypu czarownicy ............................. 297

DOI: 10.15503/onis2012-297-308

Marcin Kiełbus, „…tak jak odciska się w wosku pieczęć”. Mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola ................................................................ 309

DOI: 10.15503/onis2012-309-314

Katarzyna Lisowska, Twórczość Witkacego wobec międzywojennej kultury masowej.............................................................................................. 324

DOI: 10.15503/onis2012-324-332

Katarzyna Bzowska, Świat jako więzienie czyli rzeczywistość międzyludzka w czarnych okularach (Witolda Gombrowicza) ......................................... 333

DOI: 10.15503/onis2012-333-342

Alicja Iwańska, Prosto w oczy – Jacek Łumiński i Śląski Teatr Tańca (1991-2011) ........................................................................................ 343

DOI: 10.15503/onis2012-343-357

Beata Działa, Społeczny odbiór osób homoseksualnych a edukacyjny potencjał filmu ..................................................................................... 358

DOI: 10.15503/onis2012-358-373

Damian Kalitan, W poszukiwaniu źródeł motywu ucznia czarnoksiężnika: między Lukianem a Waltem Disneyem .................................................. 374

DOI: 10.15503/onis2012-374-380

Ilona Zakowicz, Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie  ........................................... 381

DOI: 10.15503/onis2012-381-388

Alicja Iwańska, Bibliografi a taneczna. Stan literatury tanecznej w Polsce – perspektywy badawcze .........................................................................389

  DOI: 10.15503/onis2012-389-402

 

TRANSGRESJA


Anna Mazurowska, Przedszkolaki na start, czyli dzieci „wysokiej jakości” w drodze do sukcesu ................................................................................405

DOI: 10.15503/onis2012-405-409

Wioleta Kajak, Kontrakt socjalny w indywidualnej pracy z klientem. Raport z badań ...................................................................................................410

DOI: 10.15503/onis2012-410-419

Aleksandra Aszkiełowicz, „Małżeństwo z rozsądku” – rzecz o małżeńskim szczęściu .............................................................................................. 420

DOI: 10.15503/onis2012-420-429

Agnieszka Imbierowicz, Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet .............................................. 430

DOI: 10.15503/onis2012-430-442

Zofi a Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność ......................................................... 443

DOI: 10.15503/onis2012-443-457

Aleksandra Marcinkiewicz, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych ..................................... 458

  DOI: 10.15503/onis2012-458-467

Indeks nazwisk
Indeks haseł