Inteligencje personalne w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej

  • Małgorzata Zofia Tyszkowska Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. K. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz, Polska
Słowa kluczowe: adaptacja, edukacja przedmiotowa, trudności adaptacyjne, inteligencje wielorakie, inteligencje personalne

Abstrakt

Teza

Uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej rozpoczynający naukę na etapie edukacji przedmiotowej musi zmierzyć się z licznymi trudnościami adaptacyjnymi. Nowe przedmioty szkolne, nowi nauczyciele, większe oczekiwania, konieczność planowania nauki, ocenianie powodują obniżoną samoocenę ucznia i jego gorsze samopoczucie. W warunkach utrudnionej adaptacji pogorszeniu może ulec efektywność procesu nauczania/uczenia się.                                                     

Omówione koncepcje

W artykule podjęto próbę refleksji nad trudnościami w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej i możliwością wspierania procesu adaptacji przy rozwijaniu inteligencji personalnych ucznia (inteligencji intrapersonalnej i interpersonalnej). Kontekst teoretyczny rozważań stanowi teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Szczególną uwagę poświęcono inteligencjom personalnym - intrapersonalnej i interpersonalnej.                                                          

Wyniki i wnioski

Inteligencje personalne mogą pełnić istotną rolę w pokonywaniu trudności adaptacyjnych ucznia. Wyniki badań sondażowych wskazują na potrzebę wspierania ucznia  rozpoczynającego naukę w edukacji przedmiotowej w pokonywaniu trudności adaptacyjnych. W artykule zaproponowano koncepcję wspierania rozwoju inteligencji personalnych ucznia, wspierając go jednocześnie w pokonywaniu trudności związanych z adaptacją. 

Oryginalność/ wartość poznawcza podejścia

Autorka podjęła refleksję nad wykorzystaniem inteligencji personalnych w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej. Dotychczas w literaturze nie pojawiała się idea wykorzystania tych dwóch  spośród ośmiu inteligencji wielorakich we wspieraniu przechodzącego z etapu edukacji elementarnej do etapu edukacji przedmiotowej.  

 

Biogram autora

Małgorzata Zofia Tyszkowska, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. K. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz, Polska
Małgorzata Tyszkowska, magister pedagogiki, doktorantka w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dydaktyk i metodyk nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół inteligencji personalnych i samoregulacji uczenia się oraz ich roli w procesie efektywnego nauczania / uczenia się.

Bibliografia

[1] Armstrong, T. (1991). Siedem rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj. Warszawa: MT Biznes.
[2] Armstrong, T. (2000). In their own way: Discovering and encouraging your child's multiple intelligences. New York: Penguin.
[3] Brzezińska, A. (2009). Społeczna psychologia rozwoju. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
[4] Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Warszawa: Zysk i S-ka.
[5] Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
[6] Gardener, H. (1983). Frames of mind. The Theory of Multiple Intelligence. New York: Basic Books.
[7] Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
[8] Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Educational implications of the theory of multiple intelligences. Educational researcher, 18(8), 4-10.
[9] Gardner, H., Kornhaber, M. L., Wake, W. K. (2001). Inteligencja: wielorakie perspektywy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
[10] Liberska, H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego. W: T. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 71-127).
[11] Mayer, J. D. (2008). Personal intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 27(3), 209-232.
[12] Mayer, J. D. (2009). Personal intelligence expressed: A theoretical analysis. Review of General Psychology, 13 (1), 46 -56.
[13] Mayer, J. D., Panter, A. T., Caruso, D. R. (2012). Does personal intelligence exist? Evidence from a new ability-based measure. Journal of personality assessment, 94(2), 124-140.
[14] Michalak, R. (2010). Adaptacja w przebiegu życia jednostki. W: Michalak, R. (red) . Adaptacja w przebiegu życia jednostki. Poznań: WSZ Kadry dla Europy.
[15] Michalak, R. (2014). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
[16] Salovey, P., Grewal, D. (2005). The science of emotional intelligence. Current directions in psychological science, 14(6), 281-285.
[17] Shearer, B. (2013). The MIDAS: A professional manual. Kent: MI Research and Consulting Inc.
[18] Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper's magazine.
[19] Tyszkowska, M. (2016). Renata Michalak (2014). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 359. Przegląd Pedagogiczny, (2), 301-309.
[20] Tyszkowska, M. (2017). Krytyczna analiza dyskursu nad teorią wielorakich inteligencji Howarda Gardnera. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2017 (1). ( w druku)
[21] Weis, S., Süß, H. M. (2007). Reviving the search for social intelligence–A multitrait-multimethod study of its structure and construct validity. Personality and individual differences, 42(1), 3-14.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Tyszkowska, M. 2018. Inteligencje personalne w procesie adaptacji ucznia klasy czwartej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 444-452. DOI:https://doi.org/10.15503/onis.v8i8.311.