Determinanty występowania zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły w świetle wyników badań pracy własnej

  • Magdalena Wieczorek Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz
Słowa kluczowe: zjawisko przyjaźni, determinanty przyjaźni, relacja dziecko – dorosły

Abstrakt

Cel badań. Celem badania było sprawdzenie, czy możliwe jest wystąpienie zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły, i określenie jej kluczowych determinant.

Metodologia. Badaniu poddanych zostało 5 dzieci – uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy korzystali z pomocy i wsparcia tej samej korepetytorki. W związku z powyższym badanie przeprowadzono w oparciu o wnikliwe studia indywidualnych przypadków, które zostały poddane porównaniu. W badaniu wzięto pod uwagę również analizę dokumentów, obserwację i wywiad.

Wyniki i wnioski. Badania wykazały, iż kluczową determinantą występowania zjawiska przyjaźni jest indywidualny zbiór cech osobowościowych zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, iż znaczący wpływ na jakość relacji dziecko – dorosły, dorosły – dziecko ma relacja dziecko – rodzic, rodzic – dziecko oraz sytuacja rodzinna dziecka. Tym samym badania wykazały, iż to, czy między dzieckiem a dorosłym dojdzie do relacji opartej na zjawisku przyjaźni, zależne jest głównie od dziecka.

 

Biogram autora

Magdalena Wieczorek, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz

Magdalena Wieczorek jest studentką I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika: Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią na UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu, które podjęła po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Pedagogika: edukacja elementarna z przywództwem oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom i umiejętnościom w 2017 roku rozpoczęła pracę w szkole, gdzie realizuje się w roli nauczycielki. To właśnie codzienna praca z dziećmi, dzielenie z nimi chwil trudnych jak i radosnych skłoniły ją do podjęcia prac badawczych związanych z relacją osoby dorosłej z dzieckiem.

 

Bibliografia

1. Prusiński, T. (2015). Trudności z badaniem przyjaźni. Psychologiczne i społeczne wymiary współczesnych relacji przyjacielskich. Pobrane z: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/838/03-2015Prusinski.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 11.11.2017.
2. Internetowa encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/relacje%20spo%C5%82eczne.html, 29.12.2017.
3. Wasilewska, H. (2013). Znaczenie przyjaźni w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s83-101/Nauczyciel_i_Szkola-r2013-t1_(53)-s83-101.pdf, 24.11.2017.
4. Gutowska, A. (2013). Uczenie się w sytuacji przyjaźni w perspektywie andragogicznej.. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.024, 04.12.2017.
5. Pietkiewicz, B. (2000). Przyjaźń to zwierzę żyjące parami. Polityka, (7), 3-9.
6. Nowak, A., Szafrański, M. (2016). Kompetencje interpersonalne, emocjonalne i społeczne licealistów – projekt edukacyjny „SWAP ON! Przełącz się na integrację!” W: W. Heller, A. M. Janiak (red.), Kompetencje interpersonalne w przestrzeni szkoły (s. 29-41). Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
7. Szutta, N. (2010). Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych. Pobrane z: http://www.kul.pl/files/57/roczniki_filozoficzne/2010_58_2/125_szutta.pdf, 27.12.2017.
8. Ratyni, A. (2008). Przyjaźń w Piśmie Świętym. Pobrane z: https://info.wiara.pl/files/old/info.wiara.pl/zalaczniki/2008/05/13/1210695509/1210696060.pdf , 10.12.2017.
9. Szczepańska, M., Gaweł-Luty, E. (2009). Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
10. Andrzejuk, I. (2011). O wartości przyjaźni w życiu człowieka w każdym wieku. Pobrane z: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2011/londyn_2011/PUNO_przyjazn.pdf, 13.12.2017.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Wieczorek, M. 2018. Determinanty występowania zjawiska przyjaźni w relacji dziecko – dorosły w świetle wyników badań pracy własnej. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 371-380. DOI:https://doi.org/10.15503/onis.v8i8.320.
Dział
DOŚWIADCZENIE