Przywództwo edukacyjne wśród dyrektorów szkół podstawowych w województwie małopolskim i mazowieckim

  • Anna Aleksandra Jurczak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Słowa kluczowe: zarządzanie w edukacji, dyrektor, publiczna szkoła podstawowa, prywatna szkoła podstawowa

Abstrakt

Cel badań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, a także analiza badań własnych dotyczących stylu zarządzania placówkami publicznymi i prywatnymi, prezentowanego przez dyrektorów szkół podstawowych prywatnych oraz publicznych, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego oraz mazowieckiego.

Metodyka. Moja grupa badanych składała się z 82 dyrektorów szkół podstawowych: 26 dyrektorów szkół publicznych w województwie małopolskim, 17 dyrektorów szkół prywatnych w województwie małopolskim, 19 dyrektorów szkół publicznych w województwie mazowieckim, 20 dyrektorów szkół prywatnych w województwie mazowieckim. Badania opierają się na koncepcji przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda, który wyróżnia cztery style zarządzania zespołem (w tym przypadku dotyczą one nauczycieli, którymi zarządza dyrektor placówki). Wyróżnia on styl Instruowania, Konsultowania, Partycypacji oraz Delegowania.

Celem kwestionariusza, który został przeze mnie wykorzystany podczas badań, które dotyczyły postawy dyrektorów placówek, miał za zadanie określenie stylu zarządzania placówką (elastyczność stylu) oraz efektywnością jego stylu.

Wyniki. Okazuje się, że rodzaj placówki, publiczna bądź prywatna, w dużym stopniu wpływa na sposób zarządzania nią przez dyrektorów. Lokalizacja, w tym przypadku, województwo małopolskie bądź mazowieckie, odgrywają mniejszą rolę. W placówkach prywatnych, zarówno w województwie mazowieckim jak i małopolskim, jednym z dominujących stylów zarządzania prezentowanym przez dyrektorów jest Instruowania podczas gdy w szkołach publicznych jest to Delegowanie. Wyniki, które uzyskały szkoły publiczne są diametralnie inne w porównaniu z wynikami charakteryzującymi szkoły prywatne. Wskazuje to na inny sposób zarządzania oraz odmienną specyfikę obu placówek.

Wnioski. W zależności od różnego stylu zarządzania, dyrektorzy placówek, prezentują różnorakie postawy. Wpływają one w dużym stopniu na sposób pracy w placówkach prywatnych oraz publicznych, co w dłuższym czasie znajduje odzwierciedlenie w prezentowanym przez pracowników różnym stopniu satysfakcji i zadowolenia z pracy. Sposób zarządzania placówką determinuje również atmosferę panującą w szkole między gronem pedagogicznym, która stanowi jeden z czynników efektywnego nauczania uczniów.

 

Biogram autora

Anna Aleksandra Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Studentka III roku studiów doktoranckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarzadzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczka  licznych konferencji o tematyce psychologicznej, pedagogicznej oraz z zakresu zarządzania.  Autorka ponad 10 artykułów zarówno w języku polskim jak i obcym.  

 

 

Bibliografia

[1]. Avery, G. C. (2009). Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
[2]. Blanchard, K., Grazier P., Randolph, A. (2005). Go Team: Take Your Team to the Next Level [Zespole, do dzieła]. San Francisco: Berrett-Koehler.
[3]. Blanchard, K (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[4]. Blanchard, K. (2012). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[5]. Biesa, G. (2007). Why „What Works” Won’t Work: Evidence – based Practice and the Democratic Deficyt in Educational Research. [Dlaczego „co działa” w rzeczywistości nie działa. Praktyka oparta na dowodach i Demokratyczny deficyt w badaniach edukacyjnych]. Educational Theory, 57 (1), 1 – 22.
[6]. Czarnecka, B. (2005). Rewolucyjne a ewolucyjne podejście do zmian organizacyjnych. W: A. Nalepki (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji (ss. 197-208). Tarnów: Wydawnictwo WSB NLU
[7]. de Vries, M. K. (2008). Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości. Warszawa: Studio EMKA.
[8]. Edgar, S. (1988). Organizational Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
[9]. Gobillot, E. (2009). Leadershift.Reinventing leadership for the age of mass collaboration. [Leadershift. Ponowne odkrywanie przywództwa w erze masowej współpracy]. London, Philadelphia: Kogan Page.
[10]. Hadfield, M. (2006). Budowanie potencjału, doskonalenie szkoły i przywódcy szkolni. W: J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole (ss.109-126). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
[11]. Kwiatkowski, S. M, Michalak, J. M. (2010). Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
[12]. Szafran, J. (2013). Menadżer – Przywódca. Uwagi o roli dyrektorów szkół w zarządzaniu zmianami, Studia Edukacyjne, 27,75-93.
[13]. Maik, A., Godzisz, A. (2013). Istota i pojęcie organizacji sieciowej . Studia i Materiały, 2, 335 – 342.
[14]. Masłyk – Musiał, E., (1999). Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
[15]. Mazurkiewicz, G. (2009). Przywództwo edukacyjne jako szansa na nową jakość w oświacie. Sedno. Magazyn dyrektora szkoły, (5).
[16]. Mazurkiewicz, G. (2012). Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[17]. Mazurkiewicz, G. (2013). Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie. Studia Edukacyjne, 27, 75-93.
[18]. Morris, R., Seeman, M. (1959). The Problem of Leadership: An Inter-Disciplinary Approach [Problem Przywództwa. Podejście Interdyscyplinarne]. American Journal of Sociology, 56 (2), 149-155.
[19]. Przyborowska, B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmieniającym się otoczeniu. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.
[20]. Reinhartz, J., Beach, D.M. (2004). Educational Leadership. Changing Schools, Changing Roles [Przywództwo edukacyjne. Zmiana szkoły, zmiana ról]. Boston: Allyn & Bacon.
[21]. Schein, E. (1988). Organizational Psychology [Psychologia organizacji]. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
[22]. Sekułowicz, M. (2005). Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym. Analiza przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Jurczak, A. 2018. Przywództwo edukacyjne wśród dyrektorów szkół podstawowych w województwie małopolskim i mazowieckim. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 338-358.
Dział
DOŚWIADCZENIE