Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych prowadzona przez polskie gminy (na przykładzie Częstochowy)

  • Maria Kotkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Politologii , Instytut Politologii ,ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja społeczna, organizacje pozarządowe

Abstrakt

Teza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost aktywności jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie partycypacji społecznej, realizowanej wśród mieszkańców.

Omówione koncepcje. W artykule na przykładzie gminy miasta Częstochowa omówiona zostanie idea budżetu obywatelskiego, sposoby jego wdrażania, a także rola organizacji pozarządowych w jego realizacji.

Wyniki i wnioski. Swoją działalność w zakresie partycypacji społecznej gminy prowadzą za pomocą różnych form, do których zaliczyć można wszelkie inicjatywy lokalne, konsultacje społeczne i budżet obywatelski. Wśród wymienionych form największą popularność zyskał budżet obywatelski, pozytywnie przyjęty zarówno w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Łódź), średnich (Częstochowa, Płock), jak i mniejszych (Karpacz, Kostrzyn).

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia

Podjęty w artykule temat wzrostu aktywności społecznej w związku z wprowadzaniem  budżetu obywatelskiego w Częstochowie nie doczekał się jeszcze szczegółowych analiz. Tekst stanowi ważny przyczynek do badania zjawiska partycypacji społecznej, realizowanej w jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Biogram autora

Maria Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Politologii , Instytut Politologii ,ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Doktorantka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Interesuje się działalnością organizacji pozarządowych oraz aktywnością obywatelską. Jest członkinią Rady Wydziału Politologii. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych.

Bibliografia

[1]. Art. 233 Ustawy o finansach publicznych, (2009).
[2]. Budżet Obywatelski w Częstochowie, (2018, 01 02). Pobrane z: www.konsultacje.czestochowa.pl.
[3]. Kraszewski D., Mojkowski K., (2014). Budżet Obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im.Stefana Batorego.
Dolnicki, B. (2016). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Pobrane z: http://www.produkty.lex.pl/komentarze/artykuly/1458-lex-komentarze-nowosci-w-aktualizacji-maj-2016.html.
[4]. Fundacja Wiedzieć Więcej, (2018). Pobrane z: 01 02, 2018, http://www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/4719621,fundacja-wiedziec-wiecej,id,t.html.
[5]. Historia Budżetu Obywatelskiego w Polsce i Europie, (2018). Pobrane z: 01 02, 2018, http://budzetobywatelski.ug.rejowiec.pl/historia-bo-w-polsce-i-europie.
[6]. Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2002 r., sygn.II SA/Wr 1116/02.
[7]. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 661/15.
[8]. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III Sa/Łd 364/16, WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011.
[9]. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, (2011). Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [10]. Wrocławiu z dnia 29.04.2011., III SA/Wr 20/11.
[11]. Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, (2018). Pobrane z: 01 02, 2018, www.pimis.pl.
[12]. Porto Alegro, (2018). Pobrane z: 01 02, 2018, http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=1
[13]. Santos, B.d.S. (1998). Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy [Budżet partycypacyjny w Porto Alegre: w kierunku demokracji redystrybucyjnej]. Politics and Society, 4, 461-510.
[14]. Skrzypiec, R. Wójkowski, G.Wyszomirski, P. (2016). Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie – raport końcowy. Pobrane z: http://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2016/05/budzet_obywatelski-raport_18_jst.pdf.
[15]. Stokluska, E. (2018). Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce. Pobrane z: 01 02, 2018, http://stocznia.org.pl/publikacje/standardy-procesow-budzetu-partycypacyjnego-w-polsce/
[16]. Ministerstwa Cyfryzacji, (2018). Pobrane z: 01 02, 2018 Strona Ministerstwa Cyfryzacji - Budżet Obywatelski: http://m.mc.gov.pl/budzet-partycypacyjny
[17]. Szaranowicz- Kusz, M. (2018). Biuro Analiz Sejmowych. Pobrane z: 01 02, 2018, Budżet Partycypacyjny w Polsce: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E2A1331AC540CD42C1257F3F00432714/$file/Infos_205.pdf
[18]. Uchwała nr 270.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016, 270.XXIII.2016 (Rada Miasta Częstochowy 03 31, 2016).
[19]. Uchwała Rady Miasta Częstochowy 908/LI/2014 z dnia 10.04.2014,, 908/LI/2014 (Rada Miasta Częstochowy 04 10, 2014).
[21]. Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 536.XXXVIII.2017 z dnia 27.03.2017, 536.XXXVIII.2017 (Rada Miasta Częstochowy 03 27, 2017).
[22]. Ustawa o samorządzie gminnym, (1990). Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz.U.2001.142.1591.
[22]. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (2009). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
[23]. Wampler, B. (2007). A Guide to parcipatory budgeting [Przewodnik po budżetowaniu partycypacyjnym]. W: A. Shah (red.), Parcipatory budgeting [Budżet partycypacyjny] (ss. 21 -53). Washington, D.C.: The World Bank.
[24]. World Bank’s Empowerment, (2018). World Bank’s Empowerment, Case Studies: Participatory Budgeting in Brazil. Pobrane z: 01 02, 2018 z: http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf
[23]. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2002 r. sygn. akt II SA/Wr 1116/02, sygn. akt II SA/Wr 1116/02 (Naczelny Sąd Administracyjny 07 26, 2002).
[24]. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu III SA/Wr 777/16 z dnia 30.08.2016 r., SA/Wr 777/16 (Wojewódzki Sąd Administracyjny 08 30, 2016).
Opublikowane
2018-07-23
Jak cytować
[1]
Kotkiewicz, M. 2018. Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych prowadzona przez polskie gminy (na przykładzie Częstochowy). Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 234-244.
Dział
TRANSGRESJA