Znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym

  • Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk University of Wroclaw
Słowa kluczowe: Information Society, education, lifelong learning

Abstrakt

Teza: Niespotykane dotychczas tempo rozwoju techniki spowodowało, że przeobrażeniom uległy wszystkie obszary funkcjonowania człowieka. Zmiany wywołane przez rozwój nowych technologii, jak i ich następstwa trudno jest przewidzieć i ocenić, gdyż nigdy wcześniej ludzkość nie miała do czynienia z tego typu zjawiskami. Znaczący jest również fakt, że oprócz postępu technicznego, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie najwyższym dobrem nie jest produkt materialny, a informacja. Z tego powodu współczesne społeczeństwo często określa się mianem społeczeństwa informacyjnego. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinna wyglądać edukacja w tak jakościowo odmiennym społeczeństwie? Czym powinna się charakteryzować, aby być w stanie przygotować człowieka do życia w ciągle zmieniającym się środowisku? W artykule podjęto próbę wskazania cech, jakimi powinna charakteryzować się edukacja.

Omówione koncepcje: W pierwszej kolejności przedstawiono specyfikę nowej rzeczywistości społecznej, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Wskazano także na znaczenie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem idei całożyciowego uczenia się, która to stanowi jeden z podstawowych filarów społeczeństwa informacyjnego.

Wyniki i wnioski: Na podstawie analizowanych teorii ukazano znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym, zarówno w wymiarze systemowym, jak i jednostkowym. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym powinna być: komplementarna ze społeczeństwem informacyjnym, elastyczna, wspierająca człowieka,  ogólna, ale jednocześnie specjalistyczna.

Biogram autora

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, University of Wroclaw

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaintersowania naukowe: edukacja dorosłych, społeczeństwo informacyjne, idea całożyciowego uczenia się, jak i innowacje w edukacji.

Bibliografia

[1] Bell, D. (1999). The Coming of Post Industrial Society, New York: Basic Books.
[2] Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN.
[3] Druczak K. (2006). Znaczenie całożyciowego uczenia się w projektowaniu biografii przez osoby dorosłe. Dyskursy Młodych Andragogów, 7, 31-40.
Goban-Klas, T. (1999). Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy. W: J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego (ss.29-30). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.
[4] Jarvis, P. (2012). Osobowe uczenie się: uczenie się w działaniu. W: W. Jakubowski (red.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna (ss.-26), Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
[5] Koyama, K. (1968). Introduction to Information Theory, Tokyo: Chuo Koron.
[6] Malewski, M. (2001). Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki. Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja, 2, 29-56.
[7] Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
[8] Marcinkiewicz, A. (2014). Edukacja całożyciowa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. W: E. Skibińska, H. Solarczyk-Szewc, A. Stopińska-Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian (179-192)., Warszawa- Bydgoszcz: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
[9] Nowak, J. S. (2008). Społeczeństwo informacyjne- geneza i definicje, [w:] P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz (ss.25-48), Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski.
[10] Nowina-Konopka, M. (2006). Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W: T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konpka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania (ss.13-58), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
[11] Półturzycki, J. (2008). Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda, Jacques'a Delorsa i polskiej strategii z 2003 roku. W: S. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny (ss. 69-84). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
[12] Semków, J. (2005) Człowiek dorosły na edukacyjnej fali. Uczenie się warunkiem koniecznym funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka. W: M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.
[13] Sienkiewicz P. (2007). Społeczeństwo „ryzyka”- wielorakie perspektywy,. W: M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszko, A. Zduniak (red.), Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość (ss.20-26). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
Solarczyk-Ambrozik E. (2005). Dorosły uczeń- zmiana społeczna a szanse uczestnictwa w oświacie. W: M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.
[14] Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: „Znak”.
[15] Umesao, T. (1963). Information industry theory: Dawn of the coming era of the ectodermal industry, Tokyo: Asahi Hoso.
[16] Zacher, L. W. (2006). Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej. W: T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania (s. 200), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
[17] Zacher, L. W. (2007). Transformacje społeczeństw- od informacji do wiedzy, Warszawa: C. H. Beck.
[18] Zalewski Z. (2003). Dlaczego nie powinniśmy się obawiać społeczeństwa informacyjnego? W: B. Chyrowicz (red.), Społeczeństwo informatyczne: szanse czy zagrożenie (103-114), Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Opublikowane
2018-07-22
Jak cytować
[1]
Marcinkiewicz-Wilk, A. 2018. Znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Ogrody Nauk i Sztuk. 8, (lip. 2018), 17-25.